TODAY -

'aFEf Kgcq ZAxeg okTq FkcqDj, sekxg ajkMeO wbFOdWA FOdfqDj?'
vog 8xg ebwgavk [a Fyjg \kErbe KgjAml

Source: Hueiyen News Service

TAWkM, rgKlAqj 06 2017 : aKkxg vog 8 mOAfad ZkTjgqg fkTqIwkExg [_k ebiZkT sjgeO okTq SIrDjgqg ebwgavk [a a\bAxg WpjlEr vbeg KgcgEerbe Fyjg \kMmx Kgrbe mpjAml!

sArye vog eyjgqg ebwgavk [ae Fyjg \kMmx KgjAmgqeO okTqxg afkir Tabi aebixg wkB afbiTEerg aKk aFEf Kgcq [OTxeg okTe myT!

ogjA [Kgxg afkir mAWlM wbmgK KDflKEe KbaOfO slK [a mySGmx wOKG aOjflA wkiFOdmq fbir Tabi aebixg ag[OTKgir aFy aZA wkiFOdeq KgEeSDjl!

FkcegiZkT [OTrq FyrOd [Kg Fk [Kgxg 4xg ebiFgM wbi 3.30 fkjdw [rb_kTr mAWlM wbmgK KDflKEe sOEq aWA [ar FOdSgeg!

ebwgavk [rb mpZkdsg wDjkTakjg KDsbM [ar sDmkK fb fAml!

avgE aekB ebwg 2 [aKbi ebwk 2 wOdwxg aebir aokde [obAKbqeg okTjg!

[Zki [Kgxg \bA KDflGmlE [ar wkSE SMmx WgzA KOde mpjASg!

wkBvl [Kgxg jgwOjfje \bA [rbr vImbqr [Zki [rb KgSgqxg ajA aSOTKb SIrl okTe WOirOdB okTq \kSgrl!

[egjdKbq [OTe vGw afar [Zki [rbqb wOdweg okTq ebwk [a a\kT skq vgEckd vkjx sjgxg _kWA [rb oIq mkdweO okTe fdSGmdSg!

[Zki [rbxg aake wkBvl [Kgr okTSg, aokdsg awbjOTq vld KbT, [rbx aokde aekd edw myqbdf SySk [aKbi FAqy fkEqxg Fqd fyT!

ebwgavk [Kge Kgxrq wbi Sjxg aakir vog eyjgq aqbix mOTee myqbdf vkd FgEq mkdmAag!

[oM [aGf mpoyrqDj, sjgxgeO eSOTe [OTe vkd FgEq mkdmgqrg okTe wkSGfbe Sj vpSg!

[Zki [egrb wbjx aokd a\bAr mkdSg!

afArb ebiFgMxg wbi 1 jOA fkjl!

aSOTe wbjdw vkd [rb [abd \bAr wbjdfbe vkjq fbir afbir [abd oEe myqbdf mkdseb okTe Zkiqr aqbi [rbrg fbagEe fkjx mpSg!

[rbx avEebwg [rbrg ScgdfI ebiZkTfqxg afy Bq WISg!

aokde aSk fke okT, aSOTe mpjgq \bArxg ScgdfI vGFOdmx mpq rbskE [arg sD_k [a vkjx \bAr vImdSg!

afArb ebiFgMxg wbi 3 mOA fkjdsryjl!

fkEck [rbr avkebwgxg aakEeqg [a fD\bKE vGeeq oyq mkdSg!

avkebwg syqr SbAmdSgrl, srkTr mpSgqeO okTqKb SISgrl fD\bKE vgWxg afA FlicgMmdwrxg Fgejbqr \bA [rbx edee Kkq aSOTxg [fONw wkSE [ar Fyjg \kErbe Kgjx mpjASg!

[Zki [rbe Fyjg \kMmx KgjAmgq aWA [rb Wabirxg [Zki [rbe SbGe mkA WIWkGfq WpjlE [areg!

Tabi [rbxg ag[OTe [Zkki [rb WpjlErxg myFjx jgAK oOKwgfkMr wbSGSg okTeKb aak [rbe wkBvl [Kgr okTjg!

mpskT [rbr mpq ag\kT vMmqg ebwg [ae wkBvl [Kgr okT, mpSgrDjqg ebwgavk [rb sArye KgSgqeO okTq aokd SIq ZASgrl!

Tabi aebig ag[OTe sNe mkBejdw afArrg ebgavk [rb aakxg afAwkdf mpjAq BSg!

[Zki [rb mkTjg Wp, op KgiT, ajA aOdT!

[rbqb aokd sekxbAqe vpqr \kAe KkBxEq [Zkirg [OT!

flmgzgcEKb mpfq, [lErDjOTr aOqkTM WOEKb wkTrq Tabi [rbr mpq vog eyjgqg ebwgavk [ae sArye aKk aFEf Fyjg \kErbe Kgcqxg _kSMmOE wOdmdSgqeO okTq _kWA [Kg fjkTe myq \krl!

vN vkq ajA [a wbFOdmx afbi fkjdwr [ZkiKgir [KgxbAq SbrOiFgq FOdfeq Fqd mySGoEegiT okTe aokde aSk fkjdSg!

aegwbj sagKE WOj wDjOfldKE [OW vkTM jkTGKsg vl\jwkjKE Kbafgqmkx wkBvl [Kgx eOjG [l [O Kgr mpq sagKE [Kgxg [OWgKf Beqr aokde okTSg, FaOT KOdegiZkT [OTq [aKbi Zdwr SA Fliq FyrOd [rbxg afkir wkBvl [aGfr egiFge WOirOjdw mpfqe sagKEe _kWA [rb sjgaGf SIrl!

oycgdfg wkB [rb fkjqege ajg mpeq wbmgK KDflKErxg jgwOjG syxeg [aKbi FyrOd FOdmgq \bA [rbr FgcgEq vGseg!

mAWlM wbmgK KDflKExg [O Kg rgelKs wkBvl [Kgx flmgWOEr _kjg Kkeqr aokde okT ebwgavk [rbe KgSgqxg afkir sekxbAq [aGfrxg _ksG mkdw mpfDjg!

wbmgKe [lW [kT [kj [a mySGfbe sArye aokd KgSgqeO okTq FgxGeq wOKG aOjflA fySDjl!

ajg mpeq jgwOjG mkdw ZkTjg!

\bA [rbrxg ebwgavk [rbe Fyjg \kkEqr KgcgEeSgqeg okTq wOGmAKgi jgsOzj fyjx FAml!