TODAY -

[ogi \kjldmx mAqg Fgirbe vGFjdSgq SOicI FbxkTSDjl, fjlG KOdml
Source: Hueiyen News Service

TAWkkM , WlqDjb_kjg 10 2019 : KgfgcEKgN [lalEralEG qgM (Kg [l qg) 2016 xg ak\Odf alEwlde vIKgMmdw SOicI KtxGmrbe Zjki [\bdfxg oyjx [ogi \kjldfbe SD_kTjAqE slFlMxg mAqg Fbirbe spFlM WAqgKgie vIKgMmdw SOicI [Kg ebagrki_kTjA wbmgKe FbxkTSDjl!

spFlM WAqgKgi fkESkTeq fg\j xD\kK KlM [arg aOd qOA skNwr fjlG KOdml!

KgfgcEkgN qgmxg ak\Odf aegwbj wgwMK [lxlEKG KgfgcEKgN [lalEralEG qgM 2016 (alEwld)e vIKgExrq SOicI s\kKb mkBFOdSDjl!

mpajlE Kgrqg Tak spFlM, TaOTeb Tak spFlM, Wy[OTqg Tak spFlM [arg Tak wkEFOTqg spFlM\kBe spFlM agj FgicgEqx mOTee FIxkM spFlM, wkBe spFlM [arg qg fg jOrevgiq rbskEKgi ebagG egeg vbNe FOi mOEKgErbe Kg [l qgxg ak\Odf TAWkM a\OM a\OM [OTjgq SD_kTjA spflMr [ogi ebiFgM Skdfe maqg Fgimx vGFjdSgq wDjOflKG [rb aSk fke vGFreq wbmgKsg akTsprxg SIoESg!

[rbqb spFlM WAqg TakKgie mAqg Fgimx vGFjdSgq SOicI [rb oESgrl!

ZKg ebagrki_kTjA wbi 5.10 jOA fkjdw afAr mAqg Fgimx Tak- TqlMKgie _ksG agWA WAmgq aWA [rbr SMmgq Klagekjkgi wbmgKe myFOdSg [arg fg\j xD\kK, aOd qOAevgiq skNfbe fkESkTSg!

arbr spFlM WAqg ebwg fjbd [rg ebwg [a KOdSg!

FyrOdf [rbr KOdmqKgi [rb jgAK oOKwgfkMr wbSGfbe mkTsEeSg!

KOdmq spFlM WAqgKgi [rbrg, abfbA Wgqyrxg FyekBcA wDjlagmk (52), eD\b spFlMakEqgrxg [oEFlA Tql\kTak (56), KxOMqE aOTjkoi mpjdfxg afbabA jOak (50) ekBjlA mpskT mg_k mAqgrxg SD_kTjdwA aIxg (68), FOicbrxg xbjba\bA mlAqg (55) [aKbi fkd\lM SOiqkMrxg [pv alak (69) eg!

[rbx KOdmq ebwg wgmK [rbe FkiapqErxg sEKflqM sOEKA qOeg (32) [wOdw sl wDjlAcgGeg aokd KgfgwbmgK KDflKEr wOKfgi fkqeg!

wbmgKe fg\kj xD\kK skNwr mpajlE Kgrqg Tak spFlMxg aebir fkrbe ap vkdmdwrxg Sbrdf wbmgK wjKelMKgie oyjdmgq ap [rb TKgi opcgErbe abGFGSg!

aWA [rbr TAWkM Wk\j KjzgK fgAKgiKb FOAcgMmdSg!

fg\j xD\kK [arg aOd qOA skNfbe SOicImOTKgi fkESkTeq oOGejqKb spFlM WAqg TakKgie oEq mpSgrl!

qg cl wg mpZkde spFlM ap Fkjl, mpZkdsg Fy[Oi \kegirl okTq SOMmkB s\k mkBqf eGfe spFlM WAqgKgie spFlM \kkjldmx aSk fke SOicI vGFjg!

KDflG wbmgK [arg Kg [kj wg [lW wjKelmKgieKb wkArq FyrOdKgi FOdoEreq Tak spFlMxg [sOTqr vldKgE Fyjki mySGmg!

alEwldwg [OWgKf ZKg wkBagkgix Beq [ar aegwbj wgwMK [lxlEG KgfgEKgN [lalEralEG qgM 2016 xg sEzgej \bAekAvk rgmgNsbakje okTSg, KgKgcEKgN [lalEralEG qgM awbi Wke _grDjO fyrDjgq WkBq mAqgr FOdmx wkdfdeeq ag\kAe SOicI vIKgEq [Kg mlNfe vGFSgxeg!

ag\kAe mAqgr FOdmx WlqDjb_kjg 11 r [abq WgjkM wkTrbe wkdfdee wDjOflKG vGFqg\b, WlqDjb_kjg 12 rxg [abd mAqgr xkjg [aGf Fyre [abq WgjkM KgcgEerbe wDjOflKG vGFqg\b!

SOicIKgi [Kgr agwbA Sbrgiade awbi Wke Kjbd \kqg\b!

aokde okTSg, [_ki- eOiwOdf \lMoyagKgixg skiSbM abGFGwxg fkEck [rb mkdml!

ajA [rbe ag\kA obNe wDjOflKG fyqgeq [abq WgjkM aWA Sbrgir Flimxeg!

oycgd0 oycgd _kFOd [OTjgq Kg [l qg 2016 [Kg jkcD\ Kzkxg agWAr mkdmgq WlqDjb_kjg 12 r KOTre wbFOdjdseg okTGqxg Fkcq mp!

[rbe olEe sEq WOicI vIKgMmKg!

agegKfj fg [pv KD\kAsbakje Kg [l qgxg afkir WOirOdSgq _kWA [rb Toy [Kgqb mkEe BoEeq _kZkkieg!

ajA [Kge agegKfj fg [pv KD\kAsbakje ag\kA SIe KlirOdfDjgq WkBq KOM qOTsOG fyjl okTeKb aokde aSk fke WOirOdSg!

[ajOAr Kg [l qgxg ak\Odf fOZkE fOZkE aWAKgir _ksG agWA, mAqg Fgiq [arg jlMmgevgi vGSg!

ejF [l [O Kgr fOZkE fOZkEq mbN 6 e KgErbe Kg [l qgxg ak\Odf _ksG agWA vGFSg!

aegwbj WDjlEKgN [OjxekTclKE, TEfj KDflG fldKg _ksj [lKOKg[lKE, eOjF [l [O Kg rgzlmMalEG skagfg, [OM aegwbj TEfj KDflG qK [lmkTr fDjkEKwOjG, eOjF [l [O Kg [OfO rDjkTzj [lKOKg[KE aegwbj [arg [_ki vkBSG SOiFki rgzmNalEG sagfge KgErbe wkiFOdSgq _ksG agWA [rbr [oM [a WOirOjdwr, aegwbjr wg [l qg vGeq \kjOT Kg [l qg [K _grDjO fyxrqeg!

jkcD\k Kzkr Kg l qg wkK fyqKb \kjOT aSk fke olEe sEq WOicI vGFxeg!

[ajOAr, fljk [kTrg[lM sDmq [arg apjk wkTqge KgErbe ZKg fljkr mAqg Fbirbe wDjOflKG vGFSg!

afbri ag\kA [rbe SD_kTjAqE spFlM fAe jlMmg mkdwr wbmgKe aOTjki mpjd awkr Fgimx oMoESg!

Kg [l qgxg ak\Odf qkaOE sAwb, _kiSp \Oimki mpjd, _kicI spFlM, _kixOT spFlM, fljk FgixbcA mpjd, sD_kspFlM mkTKDjA mpjd, Sk-TAWkM, KZkTwDjy TqbT SbM mAmkT, a\ki TAWkM [arg qgKebwbjevgir wdjOflKGevgiq vGFSg!

[ajOAr, okBqA ajd spKkA mpskTr mAqg fISkT Fgirbe _ksG agWA vGFSg!

eAqOM KkqM mpskTrKb Kg [l qgxg ak\Odf _ksG agWA vGFSg!

ZkTSOi SbeyrbKb mAqg fkiSkT Fgirbe wDjOflKG fySg!

qgKebwbj spFlMrKb mAqg Fgirbe wDjOflKG vGFSg!

SOicI [rbrg qg cl wg mpZkd rkBE rkBE, _g [OwOc qg clwg [arg mOi mgz aegwbj okTq SOMmkB s\kKb mkBSg!

aOTjkirKb _ksG agWA s\k vGFSg!

_kicgi opjOd mASkTrKb _kicgi [wbeqxg Kekaog mkTegimOTKgie KgErbe _ksG agWA WAmx SOicI vIKgESg!

[ajOAr, qg cl wge wkAmgqKg ag[OT s\k KgqeO okTe sbAqgjp spFlM KbjqOM FgiZlE skqDjqkA mpskT apjk wkTqgxg cOTEG KlsDjlfjg [arg KmkT apjk wkTqgxg [ldcgsD\bfgz alAqj \bAekA [Oiqg Kake WOirOdSDjl \bekTflr sDmqK [kT [lA Kg _kjDr eAqj 4 BjgwOd [aKbi apjk wkTqg ag\kAe BjgwOd fyjkiqA mpskT mAqg avgEr _ksG agWA WAqr Kjbd \kjrbe \bAekA [Oiqg Kake okTSg, oycgd mpZkdmOTKgie aegwbj KOdoMmOT okTjgqKg fkq \krq [aeg!

[ZkiKgi FlAqxg a[Oieg!

fDjgwbjg akiSgq [Kg akir fkrbe mpjq [aeg!

qgM [Kg wkK fyq \kjOT, _grDjO fyxrqeg!

qgM [Kg wkK fySgq fkjqrg aKgr FOjdsrq [W-WGf wbAead qg cl wg mpZkde wbxrqeg!

qg cl wg wkEq afAr aegwbjr cbE 18 FOdfbe ag[OT s\k KgSDjl!

qg cl wgeqb wkMmqrg aegwbjr agKg-agek oldf FOdT!

qg cl wge wkAmgqKg aegwbjr ag[OT s\k KgqeO!

alEwlde vIKgMmdw SOicI s\kr afli wkirbe SOicI vIKgExeg okTeKb WOirOdSg!

[ajOr, KgfgcEKgN ([lalEralEG) qgM 2016 mOd Kzkr wkK fySgq [Kg \kegirq WOirOdwx mOTee qgM [Kg oErOdsrqeg, jkcD\ Kzkr qgM [Kg wkK fyqKb \kjOT okTrbe ZKg aegwbj wgwM wkjfg ([lA wg wg)xg vebjk ajbNsg wDjKgrlEG \kBe ag[OT 7 e SbGFki vjk olEqxg SOicI vGFq oySDjl!

ZKg [\bd wbi 8 fkqrv vkj olEqxg SOicI vGFq oySgq ag[OT 7 [rbrg [lA wg wg vebjk ajbNsg wDjKgrlEG sl [pv FkKe, [lA wg wg clejlM KlsDjlfjg ([lragegKfDjlfgz), [lA wgw g clejlM KlsDjlfjg ([OjxekTclKE) [pv qbRgwfg, [lA wg wg clejlM KlsDjlfjg (wqDmgKgfg) [lK [pv ebiKgfOAqg, [lA wg wgxg [lzkTcj wg [pv wbjegakKg, [lA wg wgxg zkTK wDjKgrlEG [lM fOAqgavkevgiq Kjbd \kSg!

SbGFki vjk olEq [rbr Kjbd \kjgq [lA wg wg vebjk ajbNsg wDjKgrlEG sl [pv FkKeke WOirOjdwr Kg [l qg [Kg Fk [Kgxg 12 WkBqr sjgxbAq jkcD\ Kzkr wbFOdfbe wkK fySgq fkjqrg [lA wg wge olEe sEq SOicI vGFxeg okTjg!