TODAY -

qlegWgKjg 961 r sDjOj 7 olEqxg mOE \lEFOdSDjl
Fqd WIrDjgq eokjOMKgir Fqd wgeq mlNfe oOGejg: Kg [lA

Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 11 2018 : KDflG [Kgxg Fqd WIrDjgq eokjOMKgiqbb fOZkE fOZkEq KDsgAKgixg aSkr KlEFI wgrbe aKke aKkqb Fqd wgceq oOGejg okTe agegKfje WOirOdSDjl!

oOflM TAWkMr wkiFOdSgq aegwbj jbjlM qlid ([lA [kj qg) xg alxk sDjgrgG slAN, mOE \lEFOdwxg FyjA oyrOdwr vgW xlKGsg _kjOM wgjrbe vgW agegKfj eOiFOAqA qgjlEe okTSg, TAwDmOTalEG [ldvlEcxg jlcgKfkjr KDflG [Kgxg [OTe Fqd Fgjgq agKgi mkS 7.5 jOA mp!

Fqd Fgjgq wbAead mpZkdsg Fqd wgq okTqKg [OTFOdfl!

mpZkdsg akTsprxg fOZkE fOZkEq KDsgAKgixg aSkr Fqd FgjgqKgir KlEFI wgrbe aKke aKkqb Fqd wgcoEeq mlNfe oOGejg!

fOZkE fOZkEq KgEWA s\kr aKke aKkqb Fqd wgcrbe KlEagGmOE WxGmqrg ogiqxg Fkd _kiSGmdseg!

mpZkdsg akTsprg KDsgM rgzlmNalEGf [SEeq agG\li FAmg!

KDsgM rgzlmNalEGsg Fqd akT wkde wkiFOdfbe fOZkE fOZkEq KgEWAr ag[OT s\kqb fDjlE fyrbe Fqd s\k fyoEeq agG\li FAmg!

vkBSG Fyjkixg [arg KlAxG KkxGwxg Fqd s\k wkTSGw Sdfe vkBSGw wbjdw \kjOT!

ag\kAxg ogiqxg Fkd [Kg _kiSGoEq \kAe fZkTWrl!

WkTekEK rgwkjGlaEGsg KlM FkrOd FkcgExg wDjOKgcj [KgKb \kAe flEKgEoEeq Fqd wkTSGmxeg!

\kAe mkTq a[Oir WEKgi jgmgc fyeq FqdKgi wkTSGseg!

WkTekEK rgwkjGalEGe KlM FkrOd FkcgEr afA \kAe vIq [rb [OToMmjjOT!

\kAe flEq afAr KlM FkrOdoMmxeg!

KlM FkrOdwxg a[OiKb mkTFOdoExeg!

Fqd FyjA [Kg ebiZkTxrq a[Oir wkTSGsrqeg okTeKb aSk fkSg!

vgW agegKfje aSk fke okT, qclGf KDfkjG [Nsg mbwk sDjOj 35 jOAKb okNml!

ag\kA wbEe ebiZkTjq afAr [Wq aegwbj [OTxryjgqeg!

Fqd WIrDjgqKgie aKk aKkx vkEeq KgEWA s\kr akT wkde vIKgEeq [ZAq afli wkiq fZkTWrl!

qlidKgixg SbGFkir mOE wgqgrbe KwOjG fyqgq fkT!

ag\kAxg ebagG [arg vgiagxg ebagGf mkdw ag[OT s\ke aKk aKkxg KgEWA s\kr vIqr afli wkioEegiqxg [wkAq WOirOdw mp!

[KgxbAq s\k [Kg \limx qlidKgir mOE wgoEeqxg Fyjki [Kg wkTSGmdweg!

qlidKgie [jkTq a[Oir ag\kAr mOE wgFq fZkTWrl!

ag\kAxgrad Fqd fyrq qlidKgirg mpZkdsg rgwkjGalEGKgixg KlM FArq fkT!

ogjA [Kgxg afkir SEe epeqKb mpjqeg!

qlid [OTe mpjqrg ag\kAxg afli wkiq vIT!

ag\kAxg afli wkirq qlidf rgwkjGalEGsg KlM FAreq agG\li vIq oyjqeg!

mkTjqKgixg WgzA WxGoEeq oOGeq vIT!

mOE myjgqKgieKb mOE Kgiqxg opeqg mpq fkT!

qlide mOE wgjgq [Kg \kAe wgdw TEfjlKGfeg!

myjgq mOE [rbe egiFge Fqdf Fkrrbe Fqd wkTSGmqrg Kgiq ZAxeg!

mOE Kgiqxg opeqg mpjqrg aSk fke qlide mOE [rbad wgFxeg!

qlidKgix mOE myjgqKgixxg ajdf \kAe [Wq ajg FAeq fkT!

aegwbj jbjlM qlidsg aSkr ZKg qlegWgKjg 961 jOAr mOE \lEFOdmg!

mOE myjgqKgie egiFge qlids SbGKAerbe fbi sOTe vGagEeq oOGeqg\b!

SbEekT [a WoEeqxgrad [p [pxg Fkdf [Wq Fqd fyrbe oOGeq vIT!

TAWkM aebir KDfDjgG zlErj aKgi \kAe mpjg!

KDfDjgG zlErjKgi [Kg egiFge Kjzl fyjx mOE wgrbe aKk aKkx vkEeq KgEWA s\k [ar vGw ZAeq oOGeqgq aFy fkT!

KDfDjgG zlErjKgixg aebir aek aKgi Sjfad \OMmx ebagG vbNw eOicb ebiKk ajdf WAq \kBjgqeg!

[KgxbAq s\k [Kg egiFge \liKgMmx mOE wgrbe fOZkE fOZkEq Fqd s\k fyoMmqrg mAqgr wOG \OEq KDfDjgG zlErjxg aKgiKb oEFjdseg!

ebiZkTe ogieqxg mAqgKb [OTSgxeg!

TErg\kxg wDjkTA agegKfje KOGFoyjq [arg mkTjqKgixg \kTWeq [SEeq Fyjki s\k wkTSgmdmg!

FyjkiKgi [Kg WIWA FOdw ag[OTKgie egiFge WIoerbe \kTWq SbEekT [a wbjdeq oOGeagEeKg!

mArAKgxg Tvl TvM [OTjgq s\ke agxg \bAr Fqd Kbq eOAq vGwevgiq s\k fyjgq [Kgxg aobGf aKk aKkx vkEeq KgEWA s\kr egiFge Fqd fyoMmqrg \kAe Wxeg!

aegwbj mpZkdsg akTsprxg ag\kAxg \kTW Fyjkixgrad [SEeq agG\li s\k vIrbe mkdmg!

KDflGKgr vlMmgq qKKgir ebwgKgixg WAWA Skdfbe FAeq Fyjki [aKbi mySGmxeg!

eOia egegxg aebir FyjkiKgi [Kg vGeq oyeq oOGejxeg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr xlKG [OW [Oej [OTe Kjbd \kjrbe aobG agegKfj fg [pv KD\kAsbakje okTSg, qlidfxg mOE myjx Kgiqxg opeqg FAKg!

mOE WImq afbir Fqd egiFge fyq fZkTWrl!

mArAKgr ebwg [OTqg s\ke sD_k vkqxg vki [Kg \kAe _kimg!

sD_k vkqe KlM akioEqf eGfe odvkirKb akioMmg!

sD_k vkqrxg [OTjdw \kq mkTek s\k mpjg!

aegwbj [Kg slEKj ekqxg vkiKb \kAE _kiq KDflG [a [OTjg!

sD_k vkqxg opeqg FkrOdmKg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr wDjKgrlEG [OTe Kjbd \kjrbe aegwbj jbjlM qlidsg vl\jalE rk. wDjKkEe sbakj qkMe okTSg, [lA [kj qg [Kg aegwbjr wOdvq qlid [aeg!

[lA [kj qg [Kg KOKM qlidsgir [SEeq agG\lix mOTee Fqd s\k vGFjgq qlid [aeg!

qlid [Kge qlKG KOKM qlisgi [ldKgmlEK [l_kjrKb WISDjl!

[lA [kj qge _gaE TAw_kjalEGf Fkcq FAmg!

ebwg [OTqg s\kr mOE wgFrbe mkdmg!

ag\kAxgrad qlid [Kge [ZAq Fkdf Fqd fySgxeg okTeKb WOirOdSg!

fbir qlegWgKjg 961r mbwk sDjOj 7.9 mOAxg mOE \lEFOdSg!

ZKg \lEFOdSgq mOEKgi [Kgxg aebir [lK [pv cg, [lK [lK [kT, sl Kg Kg, [lxDjg [lEr [lmkTG, _lzgi, okBcgi, [IxE_krg \kBjg!

[wbEq qlegWgKjg [arg KlEWA [Kgxg aebir abrDj mOExg [OTe wbEe qlegWgKjg 626 [arg KlEWAe mbwk mkS 561 \kBjg!