TODAY -

KgfgcEKgN qgMxg ak\Odf vIKgMmdw SOicI sEKgMmdml, wbmgK \kBe 5 KOdml
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 11 2019 : mOd Kzkr oErdf wkK fySgq KgfgcEKgN [lalEralEG qgMxg ak\Odf ZKg aopjOT mbN 6 sg [wbEq SOicI ZKgrxg SIsE sEKgMmdml!

wbmgK [OWgKkj [a \kBe aZk KOdml!

[lAKb, [lA [lK [lW, rlKkA, sl [lK [l, Kbd [aKbi [lTAKe [sEq a[Oir [wbEqxg SOicI vIKgMmxeg okTe mkBFOdSDjq afbir ZKg ebiFgM wbi 2 jOA fkjdw afAr aopjOT mbw 6 [Kgxg FyagKgi [arg aKgi \kAmq aopjOTKgie SD_kTjAqE spFlMr wbErbe KgfgcEKgN [lalEralEG qgMxg ak\Odf SOicI cIKgMmdSg!

SOicI [rbr spFlM WAqg TakKgiKb Kjbd \kKgMmdSgqx mOTee mAqg Fgimx KgfgcEKgN [lalEralEG qgM 2016 vGeq \kjOT, wg [lA ejlErDj aOrg rkBE rkBE, mOi mgz aegwbj okTqevgiq SOMmkBKgi mkBrbe _ksG SOivG vGw oyjdSg!

aKgi \kAmq spFlM WAqgKgi [arg aopjOTKgie qg fg jOrf mkdmq afbi sImk skjd wjgi \yKgMmdfbe xzjejxg xlG awk \yeeq oOGejdSg!

arbrxg wbmgKsg [olEq WOjK FOAcgMmdfbe SOicImOTKgi [rbqb [lA Kldfjxg awkr FGfbe FAmq afbi oMoESg!

SOicImOTKgi [rb SD_kTjAqE Tak spFlM fAe oMoESg!

[rbadwb aKgi \kAmq aopjOT [arg spFlM WAqgKgi [rbe fOZkE fOZkEq KDmOxkE s\k mkBqx mOTee [abd oEe _ksG SOivG vGeeq oOGejdSg!

arbrxg Tjki mkdKgEeeq wbmgKe fg\j xD\kK KlM skNSg!

arbr aopjOT [a \kBe ag[OT ajg KOdSg!

KOdmq aopjOT [rbrg sD_kspFlM FyekBcA mpskTrxg [fOA fAWk\kT (19), [wOdw [l [OmAq syT!

[fONw [obA [rbe mgmOi fbjlM [oEqgrxg [lA Kg Kgjkc joaE (28), skivbNfxg mkdmx oycgde xOwkMcg mpjdf mpq FOakK FkTfd vgjb (25) [wOdw [vbE FkTfd [aKbi FOicb ekapjkdwA mpskTrxgeg!

SD_kTjAqEr spFlM WAqgxg mbvgiqg FyrkA [Oiqg KkEfg (60) eg!

KOdmq ag[OTKgi [rb jgAK oOKwgfkM [arg jkc alrgKgfgr mkTsEejg okTjg!

SOicI [Kgx ajg mpee [lAKbxg wDjKgrlEG aEcgG KjkiFlAe okTSg, KgfgcEKgN [lalEralEG qgM [Kgrg mArA [Kgxg \lMoyagKgiqb abGFGmxl okTqx vN akEep!

KlEfjr mpjgq qg cl wge mbvgiq mpZkd [Kge vGFjdmgq ogErbGzkxg Fy[Oi s\k [Kge vpFli s\k wgjdmg!

KgfgcEKgN qgM [Kg mArAKgxg ag\kAe spryebir \kq ZAmOT!

okTjgq qgM [Kg sjgxbAq ogjA [aGfr vGeoEq \kjOT!

arb vGeoEeeq oOGejqrg okEerxg olEe sEq SOicI s\k aSk fke vIKgMmdseg [arg TErg\krxg [_ki eOiwOd mArA fOSkT fkcjxl okTq SOicI WkBq vIKgMmdw \kT!

aegwbj mpZkde KgfgcEKgN [lalEralEG qgMr aegwbj sOEKgEreq fdexeg okTjgq _kWA [arg vgE agegKfje KgfgcEKgN [lalEralEG qgMxg afkir WOirOdmgq _kWAKgi [Kg \kAe ajA vkArq _kWAeg!

KDflGf mpjgq wOmgfgslM wkjfgKgieKb Fkcq mpjdfDjl!

ajA [Kge fbimAvGsgrad ag\kA wbEe qgM [Kgxg ak\Odf Toy oyagEejKg okTeKb aokde aSk fke WOirOdSg!