TODAY -

exkmlExg agSMrg TmldKE eGfl KlmldKEeg: [lE qgjlE
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 11 2013 : exkmlExg agSMrg TmldKE eGfl, KlmldKEeg okTe [lA [lM [l, [lE qgjlEe ZKg eOjF [l [O Kgr mpq cgek oOMr wkiFOdSgq agfp a\ldsg fDjlegi sOjK oyrOdwxg FyjAr WOirOdSDjl!

agfp TjOM T\ld mOTeKgMmOE [wbEq mbN (agmkM) sImpwkde KgErbe agfp a\ld fg T fgx ajg mpee ebagG 10 eg vbNe vGFxrq fDjlegi sOjK oyrOdwxg FyjAr vgW xlK [OTe Kjbd \kjrbe [lA [lM [l, [lE qgjlEe okTSg, exkmlExg vgW agegKfje oErdf aegwbjxg vgW agegKfjqb exkKgixg \ldeqeg okTq _kWAevgiq WOirOdSgq mpSDjl!

ekxkmlEr oErd fySgq agSM [rb TmldKE eGfl, KlmldKEeg!

skimOE vbAe fySgq agSM eGfl!

aegwbjxg vgW agegKfjerg [fONw KDflGf KOdsrq _kWA [aGf WOirOdSgq mpfl!

aegwbjrg rlaOsDjlKgxg KlG [N egiFge mpjq KDflGeg!

rlaOsDjlKgxg KlG [N egiFge mpjq KDflG [OTqege aegwbjxg Kg [lAerg agxg KDflGf ebiZkTjOTrq _k Zkirqeg!

[ark, skrkevgiq [OjxlekTclKEKgie mArAKgrxg rDjx, a\kT skq vgEckdKgi Fgieq sEe oOGejg!

aKgr KyxGw aFy fkT!

rDjxe SbEekTxg [OTe akiegiZkT [OT!

[ark, skrke rDjx Fgieq vIKgMmdw SOicIKgiKb sEe vIKgMmdmg!

rDjxsg TKbKgir ekFprbe vGmOTrqeg!

agmkMe mOM, a\ld vkBSGeq sEe oOGejg!

mOM a\ld vkBSGoEeq oOGejgqKgr wbAeade KyxGw aFy fkT!

agmkMe ZKg wkiFOdmgq FyjAKgKb afA vke oyT!

aKg \kAe [Wq [aeg!

mArAKgr wkiFOdw FyjA s\kr afA vke oyrqxg a[OiKgi old old Bq WIT!

rgKgwDmgE mpq [Wq SbEekT KlAqr TrbslKE vIT!

fbixg \kTWq SbEekT [OToEeqxgrad TrbslKE vkBSGoEq fkT okTeKb WOirOdSg!

FyjArbr _k Zkimrbe agmkMxg wkBfkdmOT [lE fOAqe okTsg, agfp a\ldsg fg T fg Fkxryjgq aopjOTKgixg aebir wkK fyoyrq [lragG skjr wkToyqKgi [OM aegwbj jgsxekTc wDjkTzlG KDsbM _lMWD\lj [lKOKg\lKExg aSkr mpq KDsbMKgixg [Ock syjdwr Fqd vIq \kxeg!

Fkxryjgq aopjOTKgie Fqdsg ZkdKb SEqgxeb!

agfp a\ld vkBSGoEeq oOGeqr Kjbd \kqg\b okTeKb WOirOdSg!

FyjArbr wDjKgrlEG [OTe Kjbd \kjrbe agmkMxg wDjKgrlEG KkrOdwA fOAq aZkie okTSg, agmkMe mArAKgr agfp a\ld vkBSGoEeq sEe oOGerbe mkdmg!

agmkMxg mbvgiwbjlM [OTjAq mpSgrDjq [skqe mOM a\ldsgrad sGFOdmAq s\kKb egiKgiq fZkTWrl!

agmkMe SOicI vIKgMmdwr clMr mpq s\kKb \kBSg!

[lA [lM [l, [lE qgjlEKb afli wkiqgSgq s\k mp!

[lA [lM [l qgjlEe oOGeqgSgq s\k [rbKb FkxGegiZkT [OT okTeKb WOirOdSg!

FyjArbxg ebixg [OTq _kjOM wgjrbe agmkMxg KlsDjlfjg clejlM Fkskq agfpe okTSg, agfp a\ldsg [Ock [OTq \keq fg T fg skBEKgM [OW ok\j KlslErjg TrbslKE aegwbje myrbe wkiFOdsryjg!

aegwbjg mOMxg fOZkEq rkTjldfOjlG [a mgiq \keeq slqgelGe _kjlN mySDjl!

aKgxgrad oycgd wkMmgq mpZkdxg vkBe akT wkdweg!

[rbqb agmkMe wlEFOdw \krdjg!

agmkMe oycgd wkMmgq mpZkd [Kgx fke fkerbe vIKgEagEeSgxeg!

oycgd wkMmgq mpZkd [Kge [sEq WgjlN myrbe Fk Sbrgixg vpvG 17 [Kg mOM a\ld vkBSGoEeq SEe epeeqxgrad [sdeq afA FASDjl!

mArAKgxg ag\kAe agmkMr mOM, a\ldsgrad Fkcq FASgqrb agmkMe SOiWA vlGe mlNfbe WbjbN [Kgxgrad ogiSgxeg okTeKb WOirOdSg!

FyjArbr clr T [O, cOE-1 TAWkM _lK, xOwgaOoOE akTqa, [lrzOslG wDjlAsbakj, agmkMxg wkBfkdmOT [lE cg \bAckBKb rkTcf WASg!