TODAY -

qg cl wge wDjOcld 100 olee KIxkjgqKg sOixDjlKe fyjAqe [\kAqeg: [O TqOqg
'sOixDjlKe sjgaf fyjArqrye Zkixeg'

Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 11 2018 : qg cl wg mbvgiqKgie Zktokd mpfe sOixDjlKsg vog 15xg mpZkd afAr fyjArqrye _k ZkimgqKg fOdsrqeg okTe okEexg vgW agegKfj [OsDjA TqOqge WOirOdSDjl!

qg fg jOrf mpq aegwbj wDjrlK sOixDjlK sAagfgxg [OWgKf wkBagKgix Beqr [OwOcgKE mgrj [OsDjA TqOqge okTSg, sOixDjlKe vog 15 r fyjAq FqdKgi qg cl wge mbvgiq mpZkd [Kge vog 1 vbNe KIxkqr mOTxrq mpfl!

oycgd oycgd wDjOcld 100 olEe KIxkjgqeg okTrbe fyjgqKg ag\kAr BG vkTqeg, eAFkd fyqeg!

sOixDjlK mpZkdsg afAr vkr 99 Fqd mOTKgMmAmqKgi [rb oycgdf qg cl wge KIxKEqeg!

aSOTxg afAr Fqd fyjx KIxkq eGfl!

xzjEalEG okTqKgrg [rbA aSk vGFjdweg!

aakixg mpZkde fyjAq FqdKgi [rb ag\kAr sjg fyjArl okTe oldfad okTcgEqKg ag\kAr bG vkTrbe sjgKb mpfqr abdweg!

aKg fyWA FOdfl!

sOixDjlKsg afAr wktSGmAq wDjOcldKgi qg cl wg xg mpZkd afAr wkTSGmAq Fqde sjgeO okTqrb avk SkTe FAejx KIxkjdw sjgKb okTegiZkT mpfl!

qg cl wg xg Fqd FyjAKgi ajkM Kgjrbe aokde aSk fke okTSg, sOixDjlKsg afAr wkTSGmAq wDjOcld [\kAqe afA vke mOTKgMmx KIxkq \kjAqeg!

[rbqb, aSOTe myfbejx Fk 6 mOA qEr, wDmOslr fyoESgq a\kA [rbe afA vke FqdKgi [rb mOTKgEq ZAmArqeg!

fKlieadfg KIxkjAre [aKbi Fqd awbi Wkre aSOTe myfbeSgqeg okTqKg oycgdfg ag\kAe SIejdml!

aKgxgKb aFdf qg cl wge mpZkd wkTjqrg wbi 48xg aebir qEr, qDmOslr oErOdoEqgxk okTSgq [rbadKb aSOTe qEr fyjgq skiqb [rbx myfbeSgqeg okTq fkdweg!

aokde okTSg, mOTKgEq _kGoyq avgG-aSkdKgi aSOTe mOTKgMmx KIxkq sjgKb skTrl!

sOixDjlKe fyjAmgq FqdKgi [rbKb aegwbj ag\kAxgeg!

fyqrrg okEexg mpZkdf sjgaGf fyjArl okTe ag\kAr eAFkd fyq _kWA WOirOdwKgrg fyoEegirl!

[eyq rgKfDjgd KlAqr _kGoyq avkd-aFbAKgixg afkir wMmrbe [O TqOqge oktSg, sOixDjlK mpZkdsg afAr eye wOdoESgq rgKfDjgdKgi [rbxgrad rgKfDjgd KlsDjlfjg\lG [aKbi rgKfDjgd oOKwgfkM [aaA Kkxrq _kGw eGfe [fp avkd aFbAKgirg KlAxGw mOTjAmqeg!

mpZkd [Kge akjv 1rxg 15 WkBq wDjOcld a\kA KIxkqxg FyjAKgi wkiFOdmgqKgxg KgFjrbe TqOqge oktSg, Kjz KgdKk [zg\kExg aSkr sk [egSd [ldKflEr fyjx KkqKb wDjOcld [OTe myjl!

vog 1xg mpZkd afAr qg cl wge KlEfjrxg sjAq vkbSG Fyjkixg FqdKgixgrad mbwk s\k wbjdSgqxl okTqKg ag\kAe TSI SIejl!

mpZkdsg TAwDmO\gKgir fjlGKbq wl wgqxg afkir wMmrbe aokde oktSg, Kg wg [lAxg mpZkd afAr TAwDmO\gKgir fjlGKbq wl sAagKExg fOmON [rbx vN akEeeq a[Oir wgxeg okTe wDjkTA egagKfje _kKdSg!

fDjgwbjkre KlEfje fjlGKbq wl sAagKExg fOmON wgxeg okTjx aegwbjr vog 1 mpZkd wkTjdmq qg cl wge TAwDmO\gKgir fjlGKbq wl sAagKExg fOmON wgq ZArDjg!

oycgdKb 15 Kbq WkTekK sAagKE mkdmq afAr [eyq fOmON wgxeg okTjg!

okTjgq 15Kbq WkTekK sAagKE okTqrbrg sbAck 2010 rxg vGeq oyxryjgqeg!

aKge fkdmgqrg tAwDmO\gKgir [eyq fOmON wgeeq mpZkdsg Fyjki mpfl okTqeg!

aokde aSk fke okTSg, sjgxbAq aegwbjr sOixDjlKsg mpZkd oMmdw FOdmqrg flMmq Fk SjSdsg aebir TAwDmO\gKgir fjlGKbq wl sAagKExg fOmON WIoExeg!

wkjmg\kalEGfjg KlsDjlfjgxg WA okNw [aKbi aKgxg _kFOdsg afkir [O TqOqge okTSg, rlmgr vGeq mO mpqkd [Kgxg aWA wbAeadf vN akeee vGep!

[OWgK [OW wDjOWgG afA Sj wkTjAag okTrbe [kA [krag wkjfgxg [lA [lM [l 20 rgKsD_kmgWkT fySDjl!

rgKsD_kmgWkT fySDjq [lA [lM [lKgi [rbe KbwDjgA sOjG [aKbi okT sOjGf _ksGwr fkqgSgrDjl!

KDflG [lKlAqDmge aSOT 20 rgKsD_kmgWkT fyjl okTe vljOM [a FOdSDjl!

aegwbjKb TErg\kxg Kjbd [aeg!

rgMmgr vGejgq mO [rb aWAKgrKb vGexeg!

ajA [rbe wkjmg\kalEfjg KlsDjlfjgxg WA wbjAq aSOT 12 rgKSD_kmgWkT KOTre fyjxeg!

FyqkM wDjOcldsg Fqdsg afkir [ldK agegKfje okTSg, wDjOcldKgi [Kg sAwOelEG [obAe Kkqeg!

sAwOelEG [obA [rbrg, TFp-mySOir TKgi wgq, Fdeq TKgi RAWkM \ye wbjdw [aKbi ap wbFOdweg!

sAwOelEG [eg [arg oycgdKb sjgaGf fyrqrye mpjg!

[rbx qg cl wg mpZkde Fqd mOTq akMoMmx KIxkeq Fyjki fyjg!

wkBagKgix Beqxg FyjA wkiFOdfDjgZpr sOixDjlK [lA [lM [lKgie wkBagKgi wbrbe aEfDjgwbSDjgr KkxGmgq KgzgM KlsDjlfjg\lGsg oycgd [OTjgq WgzA \liagEeSg!

wDjkTA agegKfje TAWkMr mkdw ebagG okTqrg akjv 16 f KIxkxeg okTe Fyjki fyjgq KgzgM KlsDjlfjg\kGsg WgzA [rb oycgdKb KIxq \kqxg Fkd \yrDjg okTqrb [lA [lM [lKgi [rbe wkBagKgir \lioESg! SOivG [rbr [lA A, sl jEcgG, [lE mOslE, fg [pv mOslKD_j, sl alXvErDj, [OsDjA olejg, [OsDjA Kbjcsbakjevgiq Kjbd \kSg!

fbir wkBagKgir _k Zkimrbe aegwbj wDjrlK sOixDjlK sAagfgxg wDjKgrlEG fg [lE okBsgNe okTSG, qg cl wg e KIxkeeq Fyjki fyjgqKgi [Kg sbNe \limbjxrg a[Oi fke mOTKgErq wDjOcld s\kajbA \kBjg!

eAWb-okWbr mpZkd wkTSgq qg cl wge abdSkTjx sOixDjlKe fySgq wDjOcld a\kAKgi aSOTe fyqeg oke ag\kAr BGFOdeq oOGejg!

mpqkd [Kgr ag\kAxg [OTq wDjOcld [\kAq sOixDjlKe oyrOdmAqeg!

sOixDjlKsg mpZkd TEFbq \keeq eGf-eGfq _kWA s\kajbA ag\kAr okTcgErbe mkEe ag\kAqb FkcoMAqrb oycgdfg [vbAq akTspr mkdw oyjl!

oycgd WkBqr KlEfje aegwbjxg vkBSG Fyjkixgrad KlEWA s\k \kAe FkrjdSDjqxl okTqKg epeegiZkT [OTjl!