TODAY -

KbwDjgA sOjGsg cc 4 e TErg\kxg vgW cKfgKf KlEck FbAckxg ajkM KgSDjl
TErg\kxg rlaOsDjlKg Wkxg fkjdsryjl

Source: Hueiyen News Service

eD\b rgMmg, ceb_kjg 12 2018 : wb_kjgr [okEq [OTe mpqkd [Kgxg SD_kTrxg _kiq _k\lM KI [OTjgq KbwDjgA sOjGsg Kgfgi cc ajge vgW cKfgKsg aFdf KlEck FbAckx ajg mpeq ajkM s\kajbA KgSDjl!

Fy[Oi [Kg TErg\kxg rlaOsDjlKgr Wkxg fkjdw \kq a[Oi [aeg okTe aKd ekTjq ag[OT s\ke ebiekiq WOirOdSDjl!

[egKbq SD_kTrxg Kgeg\j [OTq cc cKfgK cl vlmkalKOje cKfgK jEcE xOxOT, cKfgK [lA qg mOdwbj [arg cKfgK sbjg\E cOKlWs mOTe wkBagKgix BeSgq [ar okTSg arbrg [SEeq _kWA [ar s\kjd oEe okTcqr vgW cKfgK rgwd agKDjke FyKkrq ajAe agrg\kxg SbGFkir ajb[OTq _kWA Sj WOirOdeq WgjlN myjdweg!

cKfgK vlmkalKOje okTSg, oySgq Fk Sjxg aakirxg mpqkd [Kgxg wb_kjg [aKbi cbrgKg\kjgr [abdf FOdSgrDjgq a[Oir KbwDjgA sOjGsg Fqd Fy[Oir [KOTq s\kajbA mpSg!

SD_kTrxg [_kiq Fkdsg _k\lMKIr mpjgq [KOTq wbAEad vbAFOdeqxg afkir vgW cKfgK Berbe _kWA s\k okTcqr FyKkre mpFOdSgqrxg fZkTWre mpqkd ag\kAr [KOTq wbAEad SIoEeq WgjlN myjdweg!

cbrgKg\kjgxg egifAq akiSDjqrg rlaOsDjlKgr vkBe [skTq FOdoMmdw \kT!

FyrOd [axg afkir _kjg mgjrbe ccKgie okTSg, KOojkq BrgE KlS TEskBEfj slKsg og\kjgi vGFSgq Kg qg [kTxg KDwlK cc qg [pv mO\k KgSgqxg afkir TEzlKfgxlKE vGFeq _kWA wbSGSg!

[okEqr slK [rb qlEK [ae og\kjgi vGFjAqrxg [jOTq wbiWAr [fONw qlEK [ar [abd KgEeSg!

aokjkKfDjr qlc fyq cjelmgKG qg [kj mOege wgfgKE [a WkTM fyrbe fOZkE fOZkEq wbmgK [OWgKkjKgi [aKbi qg cl wgxg wDjKgrlEG [agG Kko vlEeq KOojkq BrgE TEskBEfj slK og\jgi vGFSgq Kg qg [kTxg KDwlKM cc mO\k vgieegiZkT [OTq a[Oir KgSgqxg FyrOd awbi Wke FgxGeq okTcSgqeg!

KbwDjgA sOjGsg Kgfgi cc ajge vgW cKfgKsg Fqd Fy[Oir \kegirq _kWA s\k WOirOjdfbe SD_kTrxg [_kiq Fkdsg _k\lMKIr cc aKlM ebiZkTerqxg WgzA BGFOjdw fkjqKb ogjA [Kgr SbG FgicgEq fyjOT okTe xzjEalEGe WOirOdSDjl!

xzjEalEGsg KOjK [ae okTSg, KbwDjgA sOjGsg Kgfgi cc ajge vgW cKfgKsg aFdf ajkM s\k KgjdmgqKg cbrgKg\kjg aebixg [OTq _kWAeg!

ogjA [Kgr xzjEalEGe SbG FgicgEqxg _kWA mpjOT!

[ajOAr, KbwDjgA sOjGsg Kgeg\j cc ajge wkBxg agWA [a wkiFOdffbe [lwldK sOjGsg Fqd Fy[Oir WOie wlErq WOirOjdwxg afkir sOixDjlK wkjfge ebiekiq WOirOdSDjl!

fD_gfjr Fkrojdw _kjOM [ar sOixDjlKe okTSg, Kgeg\j cc ajge vgW cKfgKsg aFdf ajkM s\k Kgjdfbe cbrgKM KgKflAr a[Oi ajgM fkrq WgzA [a FOjdw ajAe rlaOsDjlKgr vkBe [skTq FOdoMmdw \kT!

vpjdKgr, Kgeg\j [lrzOslG [arg wOmgfgslM mgrj s\keKb KbwDjgA sOjGf [OTjdgmq WgzA [Kgxg afkir ebiekiq WOirOdSDjl!

KbwDjgA sOjGSg cc ajge wkBxg agWA wkiFOdfbe cbrgKM KgKflAxg afkir [KOTq s\k wbFOdfbe _k ZkiSgqxg Fy[Oi [rbqb Kgeg\j [lrzOslG sl fg [lK fbmKg, okEexg \beg\E mO agegKfj KMakE SbjKgr, okEexg cc [kj [lK KORg, okEexg agegKfj [KD_geg sbakj [arg okEexg cc absbM abrxkMe ebiekiq WOirOdSg!

jkcD\ Kzkxg [lA wgKb [OTjgq qg cl wgxg mbvgiq KbqDjaeg\A KD_kage okTSg, ccKgie WOie wDjlK sEWjlEK wkiFOdfbe vgW cKfgKsg aFdf ajkM KgSgqxg Fy[Oi [rb fjke myWA FOdfl!

wDjkTA agegKfje Sbrdf vgW cKfgK [arg cc ajgx Berbe FOjdmgq _kFOd [Kg mOTKgEeq oOGeWA FOdT!

[rbA [OTead cKfgK KORgErg mpqkdsg asOd FOiq cc ajge wkBxg agWA wkiFOdfbe cbrgKM KgKflAxg [KOTq wbFOdfbe _k ZkiSgqxg Fy[Oi [rb \kegirq WOirOdSg!

Fy[Oi [rbe ajA [OTjx mpqkdsg cbrgKgM KgKflAr ag\kAxg Fkcq akioESgq \kT!

cKfgK abrxkMerg KbwDjgA sOjGsg cc ajge myjdmgq WgjlN [rbqb FkxGw WOirOdSg!

[vbA [jkE _k\lExrq mpqkdsg SD_kTrxg _kiq _k\lMKIr vGFjgq [jkEq Fy[OiKgi ag\kA akir WOirOdSgqxgrad cc ajge mySgq WgjlN wb_kjgr a\ld Klie mpoyjxeg!

[lrzOslG wDjKkEf zbKEeKb cc ajgqb FkxGw WOirOdSg!

aokde okTSg, vgW cKfgKe [lragegKfDjlfgq w_kj [jkEq a[Oir KgcgEerbe slK Sbrgiad aKkxg [wkAq akTspr wbeq oOGerbe mpjqrg afA Sjxg afbir rlaOsDjlKgxg WgzA KOdoMmdw \kq ajAe vgW cKfgKsg [KOTq Fyjki wbAead mpqkd ag\kAr a\ld Klie SIoESgq cc ajgxg Fyek FkxGWA FOdT!