TODAY -

skimOE vbAmq, wbdvlM Klimxrg aegwbjr jgKOjK _kGmOT: Kg [lA
'KErI \Odeq FyKgM KlAeq _kWA Fqdf [OEFOdeeq oOGexeg'

Source: Hueiyen News Service

TAWkM, WlqDjb_kjg 12 2018 : WOjlKG rgwkjGalEGsg fldK SOAqxg afkir skimOE vbAmq [aKbi wbdvlM Klimxrg aegwbjr jgKOjK _kGmOT okTe vgW agegKfj [lE qgjlEe ZKg aegwbj mlcgKmlfgq [lKlAqDmgr WOirOdSDjl!

rgakE eAqj 47 akTeOjgfgc [lE [rj qld_kjr sDmkKlK [aKbi KlrbM skKG rgwkjGalEGsg rgakEK WOj xDjkEG SEeqr wkBSba wgjrbe vgW agegKfje okTSg, aakiFdf WOjlKG rgwkjGalEGf vog 1 xg [OTe fldK mbwk sDjOj 4 rxg olEe skq ZAmArqrb oErdf [eyq mpZkd mkdwrxg vog 1 WkrDjgZpr mbwk sDjOj 18 jOA SOAxGw ZASgq [Kgxgrad agegKfj KD\kAsbakjqb aokdsg akTsprxg FkxGSg!

[lE [lM Kg wg [kjxg afkir aegwbj mpZkde aakiFdf [abdf mbwk sDjOj 60 rxg olEe WIq ZASgrl!

[rbqb, aodsg mpZkd mkdmq afbirxgrg flMmq afA SjKgr mbwk sDjO 164 mkdSg [aKbi vkr 55 jOA FkrOdfbe Fqdf KgcgEeSg!

aKgxgKb aFdf KlEfDjlM xzjEalEGe _kE fkTA [lKgKflEG [OTe mpZkd [Kgr mbwk sDjOj 150 wgjdSg!

KlEWA [Kge falimOi rgKfDjgd olr sD_kfjr _kfj KwDmkT KDsgA wkGSgw oySgq [aKbi vgixg rgKfDjgsg olr sD_kfjKgir Tak spFlM [aaA KkSgq [Kgeg!

okTBKsg alAqj wkBeA qDjOclEe agfp/apfp eOia-eOiaxg KOGFjdw [rbx sEKfgfD\bKExg vpZkd WImgq vgiagKgie Wgza WxGmdmgqKg \limx ebiKg-vkEee, FOi akEee mpagEeeq [lK fg mgKGf vEqxg _kWA [Kg agG\li vIq afA \yjl okTe WOirOdSgq _kWAKgi [rbxg wkBSbA wgjrbe vgW agegKfje okTSg, KlEagGmOExg WgzAr vgiagKgiKb, fAagxgKb WxGml okTe myq \krDjg!

[rbqb, sEKfgfD\bKExg [OTq Zkdmy [a wgq \kqDj okTqrbrg \liKgMmg!

rgakE eAqj 18 [legalM ocqlErjg [lE zlfgjgejg TEsDmbrg rljg Wkagixg afkir rgK[lsDjbzlM [OW wOmgKg sG FAmrbe [lA [lM [l, fg [pv mOslKOje wbSGmdw _kWA [axg wkBSbA wgjrbe zlfgjgejg agegKfj zg oISkmg\Ee okTSg, aegwbjr zlfgjgejg oOKwgfkM 55, xlfgjgejg rgKwlEKgj 109, [lTr sDmgegd 34 mp!

ag\kAxg rgakEr [aKbi WIoMmgq SbrOivkqKgi [Kgxg ajdf mpjgq [oOqKgi alEKgEeeq \kAe sEe oOGejg!

SbErDjkdwA [l Kgr mAxg v\lGeq mpfDjl okTe fg [pv mOslKOje WOirOdSgq _kWA [rb fjkAe [Odmrbe [Fbq afAr Fqd oyq \keeq ajg mpeqKgir SIoMmxeg okTeKb WOirOdSg!

[lA [lM [l, sl mpKg[Oe rgakE eAqj 18 [legalE ocqlErjgx ajg mpee wbSgmdw _kWA [axg wkBSbA wgjrbe agegKfje okTSg, wOwg wkAqg wkd KkEe Fkjgq aWAr KErI \OdoEeq Fyjki \liKgEeq oOGexeg!

fyqrrg rgwkjGalEG [Kgr wgjgq KlEWA [Kg [rbdsg afgd wgdw ajAe fyegiT okTrbe Fqd Sbrgiad fyq ZArqxg [_kq [a mp!

SkZqOd [l Kgxg [lA [lM [l [OsDjA Kbjcsbaje wOeg \OdSGeeq rgKfDjgd Sbrgiadf Kcgd FkWAxg mAwkd KlAxGeeq wbSGmdw [OqckjzlKEKgixg afkir agegKfje okTSg, opZkir wOegxg Klidvbjg KlAxGeeq mbwk sDjOj 2 Skdfbe FAml!

rgKfDjgd Sbrgiadf xDjlcgi xDjkBE KlAxGwxg fZkTWrq mp okTq SIT!

[rbqb, KlM-FbAxg WgzA WGfqe wOeg \OdmgqKgir mbwk mgKgi 15 xg KlEWA wgq [aKbi Kcgd Fkeeq ajb wgqxg Fqd vGFjg!

agegKfje okTSg, aokdsg rgwkjGalEG [Kgxg aSkr mpjgq TEWDjkKfDjdvjKgi [Kg KlAxGeeqeg okTrbe mbwk sDjOj 1.31 okNmg!

okTjgq KlEWA [Kgrg wg rqDmg\b rge FOi [a Kkqxg KlEWA [rb \yq eGfl!

fZkTWrq TEWDjkKfDjdvj KlAxGeeqxgrad ekjqkjrfxg mbwk sDjOj 16 mOAxg mOE myeeq oOGejg!

aKg \kjdmxrg TESDjkKfDjdvj KlAxGwr afli wkixeg!

rgakE eAqj 20 sabegfg [lE jbjlM rgzlmNalEGsg afkir rgK[lwDjbzlM [OW wOmgKg sG FAmrbe fg [v mOslKOj, sl alXvErDje okBKf wbSGmdSgq _kWAKgi KlirOdmrbe sabegfg [lE jbjlM rgzlmNaleG agegKfj FOZkA qgKD_kcgGe okTSg, 11- wg [lA cg [lK _kT Wlc -1 xg flErjxg FqdKgi [Fbq afAr mOTKgMmxeg!

[lKlAqDmg old mOTqx flErj fySgq wbAead okirodmxeg!

ebagG 90 egxg aakir okTrOdsrqeg okTe SIoMmdSgq _kWA [rb afA mpjg!

[rbqb, FliFjdwxg ajb[OTq ajArg _kGoyqKgi \kBoyq \keeq \liKgESgq [aKbi Wlc-2 xg FqdKgi sbAck 2019 rxg oyxrq [arg Wlc- 3 xg FqdKb Fk [Kgxg aebir wDjwOcM Fkoyrq \krqrxgeg!

aokde okTSg, wg [lA cg [lK _kTxg KbSgq FqdKgi vog 5 WkBqrg alEfgelEKsg FqdKgi Fgskrj aKkade fyceq wOmgKg mp!

sAck 2016 f afArbxg mpZkde KlAmAq alEfgelEK wOmgKg [rb oycgdKb vGejg!

vog 5 oySDjq fbir wg [lA cg [lK _kTxg FqdKgi [rb sArye [abd KlAcgE-KkcgExrxl okTqxg afkir KlEfjrKb oIejl!

mAqgxg WgZa sk olEe WGvgMmdfq, vGFOd-vGKgEr SbrOivkrq mpjxrg wkAqp [a fyjxf Fqd wkTSGeeq Fyjki fyxeg!

[lA [lM [l, sl alXvErDje o\li myqbdfxg vjkiwkG vGwxg mAqg [aKbi FyqkM Sbey fkqxg mAqgxg WgzA [Kg [rbdsg afgd WGfDjl!

ajg mpeq Fgskrj [aKbi [OWgKMKgixg aFdf [ldKE myxrqeg!

eGfDjxrg aokde agegKfjr _ksGmxeg okTq _kWA [rbxg afkir KlirOderbe agegKfje okTSg, mAqg [rb sbAck 2016 f KlASgqeg!

vog 5 WkBqrg alEfgelEKsg Fqd Fgskrkje wbxrqeg okTrbe KlM Skdfbe FAqe mAqgKgi [rb KlAcgEeeq ajg mpeqKgi Fjx \liKgExeg [aKbi mAqgKgi [rb Fbe-\kie KlAcgExeg!

agKgKfDjgr sekxbAq [ae _ksGw okTqKg FqdKgi fNFeqxg avkde [OTjdseg!

ajA [rbe wlErq mpjgqKgi [rb Fqdf [OEFOdw \kqDj okTq okEe \liagEeq vIT!

vgo 1 r ebagG 100 eg Fqd wgq KDsgA [lA cg [lE [kj T cg [lKsg afkir agegKfje okTSg, sbAck 2013-14 rxg Fqd egiFge Kbq ZArqxg _kFOd vog 1 r ebagG 100 eg Fqd wgq KDsgA [A cg [le [kj T cg [lKsg afkir agegKfje okTSg, sbAck 2013-14 rxg Fqd egiFge Kbq ZArqxg _kFOd [Kg mkdSgqeg!

afArbr vog 1 r vkivGf ebagG 20 egrxg olEe Fqd KbSgrl!

aFIxg vog 2014-15 rKb ebagG 24 eg Sd KbSg!

aFIxg vogre ebagG 30 eg KbSg!

[KgxbAq wDjgKgrlEG [a mpjgzpr ebagG 100 eg Fqd Kbeeq KlM wg\b okTqr agegKfDjge vgieq WkBjdseg!

[rbqb old \kqaSp aKgi olEe Fqd KboEeeq Fyjki mp! fbir okBKsg alAqjKgie FAmAq sG aOKEKgi myFOdmx rgakE eAqj 18, rgakE eAqj 29, rgakE eAqj 30 rgakE eAqj 42 [aKbi rgakE eAqj 47 sg KlEWAKgi wkK fySDjl!