TODAY -

[FyqKgixg SbzAr TskT SbAeq BGsryjg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 12 2017 : ajpqkdsg egifAq Zkdeq oOGeqr F_kT sGSDjq [Fyq-[FyqgKgixg aWAr o\li opsG mpsG fAeeq Fyjki wbAead KlA Kkq mOTSDjl!

awbi [OTq FyjA aegwbj mpZkde KgErbe o\li ebiFgM qg fg wkjdf mpq Kogr agej aSOir wkiFOdseg!

[\bdfe TAWkMxcg ajb[OTq mAqgKkgir mpqk egiqxg \skTjOM Kdfbe wkBclM wbq SOivG vGsryjg!

aOTjkiSOAr mpq ogvA \kTvAwkGf mpq qgj fgslErDjcgGsg aIWAr [aKbi wlmlK sAwkBEr mpq FIxkM clejlMxg mkTKIrKb vgW agegKfje mbvgirbe ag\kAe opsG mpsG fAeq Fyjki mOTSDjl!

ajd [Kgr, aegwbjxg xzjej rk. ecak olNfbmke o\li wkiFOdsryjgq ajpqkd egiq ebagG FyjAx ajg mpee aegwbjxg ag\kkAr \kTW wkBclM wgSDjl!

aokdsg \kTW wkBclMxg vljOM [Kge okT, wlfDjg[OGK rle mkdwr aak mpqkdsgrad dF_kT sGFOdSDjq [Fyq qgj fgslErDjcgG, FIxkM clejlM, vjkT ekxk, wbSDjAqA skckB, egjEcE Kbqlrkj [arg [fp Fyek Wkq s\kqb egiKgioMmg!

[FyqKgi [Kge qDjgfgKsg ak\Odf mkEFlieSg!

[KgxbAq ogKfDjgd [OTq ebagG [Kge [psOTr wbEe ogiagEerDjq [arg Fqd fyagEerDjqrg [akkiq mp okTqKg egiKgioMmg!

wlfDjg[OGK rle mkdwx mOTee skimbN, mkTegi mkTKOExg SlEeq mpfe TEfgxDjgfgr KgiejdwKgixg ak\Odf mlNagEeKg!

wlfDjg[OGK rlxg FyjA [Kg KDflG [Kgr [arg KDflG [Kgxg _kiar akT wkde wkiFOdw [OTjKeb okTeKb vljOM [rbe aSk fkjg!

[ajOAr, [kT cg [kj KkBF alacj clejlM qgjlErDj Kgio zg [lK [lA [arg [KkA jkTWMKsdg fOZkE fOZkEq jlidf mpjgqKgie wlfDjg[OGK rle mkdwr ag\kkAr \kTW wkBclM wgjdmg!

[kT cg [kj KkBFsg wg [kj [Oe FkrOjdw vljOM [ae okT, qgj fgslErDjcgG [arg FIxkM clejlMe sbAck 1891 xg [OxKG 13 r F_kT sGFOdSgq [rb egiKgirbe wlfDjg[OGK rl wkiFOdejg!

[kT cg [kj KkBF [arg [KkA jkkTWMKsg fOZkE fOZkEq jlidf mpjgqKgie aegwbjr mpjgq ag\kAx ebiKg vkEe, TI vde mpq [OTjKeb okkTeKb vljOM [rbe aSk fkjg!

[ajOAr, o\li wkiFOdsryjgq ajpqkd egiq FyjAx ajg mpee vog Sbrgixg wgq vgW agegKfj wbmgK alrM WIxrq wbmgK wkjKelM 10xg agi ZKg ebagrki mkBFOdSDjl!

wbmgK alrM 10 [Kgxg aebir 5 e wbmgK alrM WOj xlmlEfjg [rbx [fONw 5 e FOTrOd olErOde aFyr vISOEqxgrad wgq [kBGKDflErgi rgzOKExg alrMeg!

aegwbj vgW agegKfj wbmgK alrM WOj xlmlEfjg WIxrq wbmgK wkjKelM aZk [rbrg, TAWkM TKG Kg rg [O \begGsg Kq-TEKwldfj sl [pv olejg, TAWkM _lKGsg rg _kT [lK wg ([OWN) FkiSOvOE okNsgN, TAWkM TKG Kg rg [O \begGf [lflv fyq KlslEr [lA [kjxg o_gMrkj akTsDjO _koliqA, TAWkKM _lKG Kg rg [O \begGsg [O Kg, wg [vyq agfp, FyqkM Kg rg [O \beGGsg Kq TEKwldfj [lM jOsgeg okTjg!

aegwbj vgW agegKfj wbmgK alrM WOj [kBGKDflErgi rgzOKE fb rD\bfg WIxrq wbmgK wkjKelM aZk [rbrg, WkjKG [kT [kj qgxg Kbqlrkj FkxlE SkTSOckA, TAWkM _lKG wbmgKsg olr sEKflqM [lK cOTvErDj, qgKebwbj rgKfDjgd wbmgKsg olr sEKflqM _kT jOqgErDjO, TAWkM _lKG rgKfDjgd wbmgKsdg olr sEKflqM [lE cg KekSOAq, TAWkM _lKG ekjsOjfgd KlMxg [O Kg TEKwldfj sl jEcgGeg okTjg!