TODAY -

[jbekvM wDjrlKf sOixDjlK xzjEalEG FbNvgESDjl
[jbekvMxg Kg [lA wlak SErbx mOTee sOixDjlK [lA [lM [l 43 wg wg [lr \kBSDjl

Source: Hueiyen News Service

TAWkM, KlNflAqj 16 2016 : wOmgfgdKf SD_kTrxg Zdw Fyry [ar [jbekvM wDjrlKf vgW agegKfj wlak SErb \kBe [lA [lM [l 43 sOixDjlK FkrOdmx KDflG [rbxg [aGf ZkTjq jgcelM wkjfg [OTjgq wgwMK wkjfg [OW [jbekvM (wg wg [l) r \kBKgESDjl!

vgW agegKfj [OTjAq eqkA fbsg KgErOdeq vog [Kgxg cbmkT Fkr [sEq SOicI vIKgEqr \kBSgq wlak sErbe mbvgiq [lA [lM [lKgi [jbekvM [lKlAqDmg KDwgsj flEcgi eOjqb FOirodsg akir mlNmq fbir aSOT wbAead wg wg [lr vIqr KDwgsje [\kq wgSDjl!

aegwbj, alXkm\k [aKbi agcOjkA eGfe [fp [_ki eOiwOd KDflGKgir sOixDjlKsg mpZkd mpfDjl!

wlak SErb [aKbi [fp sOixDjlK [lA [lM [l 42 wkjfg FkrOdfbe wg wg [lr vISDjq fbr aakiFdf vgW agegKfj [OTjAq eqkA fbsg Sdfad [lA [lM [l [OTe mpoyjl!

KgG 60 mpq [jbekvM [lKlAqDmgr sOixDjlKsg [lA [lM [l 44 mp!

aSOTxg aebir KbwDjgA sOjGE aWA myFOdSgqrxg TskT ebiKg \kee aKk aFEf KgcSDjq skmgSO wOM Fkre 43 mpjdSgqeg!

jgcelM wkjfg [OTjgq wg wg [l okEerxg oye zkjfg\ cefk wkjfg (qg cl wg) xg [lmkTEK fyrbe mpjgqeg!

KDflGKgr qg cl wgxg [lA [lM [l 11 mpjg!

[fpe TErgwlErlEG [lA [lM [lKgieg okTjg!

[jbekvM wDjrlKf vGFjgq wOmgfgslMxg [OTq [Zdw afy [Kg sbAck 1980 r ojg\ekr FOdSgq FyrOd [rbx SlEeq mpfl!

afArbr cefk wkjfgxg xzjEalEG [a ojg\ekr mpjAag!

TErgjk xkERge sbAck 1980 r mpZkd wkTjdw afAR qcEmkMe mbvgiq cefk wkjfg xzjEalEG [rb wbMmN rgWld fyjx sOixDjlKf vISg!

wlak SErb vog [Kgxg cbmkT 16 f KDflG [Kxg vgW agegKfj [OTe _kKd mySgqeg!

aokde vgW agegKfj [OTjdSgqrb KbwDjgA sOjGe skmgSO wOMxg xzjEalEG mpoESgrDjq fbir eqkA fbsge mbvgiq mpZkd oEcgEoESg!

[rbqb mkTqd Fgqrg aokdsg afbi TExrq [lA [lM [l [a WkBq mpoySgrl!

[lA [lM [l Kgi [rb sOixDjlKf [abd oMmdw \keeq aokde vgW agegKfjxg WA FkrOdmx wlak SErbqb sOixDjlKsg vgW agegKfj [OTe _kKd myoESgqeg!

wg wg [lxg vl\jalE sali jgixbe [eyq rgzlmNalEG [Kg fjkAe [Odwx mOTee afA Sj wkjfg FkrOdfbe vGmbjqKgi [abd oEe fjkAe [OdSDjl!

ajd [Kgr, qg cl wg [jbekvM wDjrlksg wDjKgrlEG fkwgj xkBe vgW agegKfj wlak SErbxg SOiFki [Kg fjkAe [OdSDjl!

Fyjki [Kg wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrge sOixDjlKfxg TErg\k aegi fAoEq okTqxg Fkcq [rb WIeeqxg mAqg [aeg okTeKb KgiFkSDjl!

wg wg [lxg [lA [l [l [OTjqKgi qg cl wgr wbEe akjv fyxrDj okTe oIq _koI [axg wkBSbAr aokde okTSg, _koI [rbxg wkBSbA vN vkq mpfDjqKb qg cl wge arbxgrad FOi okirbe mp!

sjg ajArxg sArye sOixDjlKsg vgW agegKfj \kBe [lA [lM [l wbAead [fONw wkjfgr vOiSgqeO okTqxg vN vkq SIq ZArDjg!

[rbadwb oErdf vgW agegKfj aKk \kBe [lA [lM [l Sj sOixDjlKsg mbvgiqKgi Beeq rgMmgr mkdmAag!

ebagG 6/7 eg ZkTjq WkBqr sOixDjlKsg mbvgiq Beq WIrqrxg egiq skTSgq mp okTe wkBxg KOjK [Kge aSk fkjg!

[jbekvM wDjrlKfxg oyjdmx oycgde \beg\E oOA agegKfj (KDflG) [OTjgq sgjlE jgcgcbe okTSg, oErdsg wOmgfgslMxg SOivG [Kgr qg cl wg \kBSgrl!

aKgrg sOixDjlK aebixg [OTq _kFOdfxg mkdSgqeg!

ogjA [Kgr sOixDjlKe qg cl wgr ajkM Kgjdwr ajA vkrl!