TODAY -

Kg [lAe \beg\E oOA agegKfj BeSDjl : [kT [kj qgxg qfkmg\kE aZk okioEqgeq fdKgESDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, al 18 2017 : WgWk [Erj 17 WbGqOM _kjMr sNsg eD\b rgMmgr wkiFOdsrq ageg WbGqOM WlKfgqlM oyrOdeq rgMmgr slAN fyrbe mpjgq vgW agegKfj eOiFOAqA qgjlEe ZKg ebiFgM wbi 4 jOA fkr \beg\E oOA agegKfj jkcekF BeSDjl!

\beg\E oOA agegKfj Beqxg afkir WIq wkBe okT, aakixg SOivGf wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrge aegwbjxg [OTe [kT [kj qg qfkmg\kE 5 okirOdeqxg [\kq wgSqrb Fqdf [OEFOdwgeeq vgW agegKfje fdKgESg!

qfkmg\kE aZk [rb okirOdeqxgrad fZkTWre \beg\E slqgelGe _kjlN myWA FOdwrb myeeq Fqd mySGwg\b okTeKb vgW agegKfje fdKgESg!

wkB [Kge ask fke okT, cgjqkArxg fbwbM WkBqxg jlM mAqg KlAqxg FqdKgi Zkd KlEqr aegwbj wbmgKsg wkjKelM mgKgi 2 olEe KgcgEejg!

\kAmq WOjKgie [Kg myFOdSgqe ajA [OTjrbe KDflG [Kgxg mO [lEr [Ojrj Zkdwr KgcgEeq WOjK mpKgMmdfDjl!

ajA [rbe jlM mAqg KlAqxg Fqd Zkd KlEqxg Fyrki [Kg Kg [kj wg [lW eGfDjx jlM_l wDjOfldKE WOjKsg skiqbr KgEeqgeqKb \beg\E oOA agegKfjr vgW agegGKfje fdKgESg!

vgW agegKfjxg _kWA [rb fkjq fbir KDflG WOjKsg aobG KgEq \kq wljk agmgfjg WOjK SkTrOd SkTcgE fyq \kxrDj okTqrb [Fbq afAr \liKgExl okTqxg FkcqKb wgjdSg okTe wkB [Kge aSk fkjg!

jkcekF Beq [rbr vgW agegKfje ekxkmlEr KDflGs aegwbjxxg ajdf mpjAq mkNFOdeqxg ajg [rb edKgEoEq ZAml!

oErdf ekxkmlErxg vgW agegKfj TAWkMr syrbe aokds ajbN awki [OTe _kjg Kkejl [aKbi fbi sOTe ajbN awki [OTe Fqd fyagEeKg okTe WOirOdmAqxg _kWAKb wkBrASg okTjg!

aKgrKb eGfe, akmlAxg aWA [aGfr KkGfDjq KDflG WDm_kj [OTjgq KgjbT mgmgxg KkGWA [OTjgq KgjbT vgiSOir KgjbT mgmg WlKfgqlM wkiFOdwxg _kWAKb vgW agegKje wkBrASg!

aKge vgi [aKbi fAxg ajdf mpjAq Fkcerqrb SjaSp sOdoEq ZAml okTe WOirOdSg!

vgW agegKfjxg _kWAKgi [rb fkqr \beg\E oOA agegKfje _kWAKgi [rb aokdKb fkjl!

eokde fyjgq vkBFOdvegiZT [OTjq FqdKgi [rbxgrad FkxGmg!

ag\kAxg \kTWeeq Fqd fyqr vOdFxeb okTeKb \beg\E oOA agegKfje wkBfkd wgjdSg okTjg!

ajd [Kgr, vgW agegKfj o\li TAWkMr oMmdseg okTe fyjAqrb oIvgG [OTe mkdmxeg!

o\li [\bd wbi 9 r \beg\E [pv [kj rg agegKfj wDjskK ckqrlsj [aKbi [\bdsg wbi 11.30 re rOej agegKfj rk. cgflErDj Bexeg okTjg!

o\li ebiFgMxg wbi 4 fkqre eD\b rgMmgxg sOekjx wDmlKf wkiFOdryjgq WgWk [Erj 17 _kjMr sNsg ageg WbGqOM WlKfgqlM vgW agegGKfj [lE qgjglEe oyrOdseg!

elKelM mlqlMr WbGqOM KkEejjdw agKd [ae mpqkd [Kgr mpq KDflG [axg vgW agegKfj [OTjdwr aokdwb aKd SIq [aKbi TskT SbAEq BGw [OTe mlAcegiZkT [OTjq WbGqOM WlKfgqlM [Kg oyrOdeq \beg\E agegKfje vlqkB wgjdSgqeg!

FyjA [rbr \beg\E agegKfj [OW KDwOjGK [aKbi wDjOWlKelM qOdKj qgjlEDjKb Kjbd \kxeg!

wEq \kqrg, FyjA [Kg ZKg wkiFOdseg okTe fyjAqeg!

[rbqb \beg\E WOjlKG [lEr TEzkTjOEalEG agegKfj SIoyre mpSgrqrxg FyjA [Kg o\li WkBq \pFOdSgqeg okTjg!