TODAY -

sgmOagfj 352 Kkiq agcOjkA elKelM okT_le aD\kEakjx ajg WxGoExryjg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 21 2017 : [_ki eOiwOd mArAqb Tseagd w_kj okBK [OToEeqxg wkErAr KlEfje mbwk sDjOj 6,167 vIe sgmOagfj 352 Kkiq agcOjkAxg elKelM okT_l WgzA WxGoEeq Fyjki mySGmxeg!

[eyq Fyjki [Kge aD\kEakjx FAeq mmOE Tfgdsg ajg olEe edKgEoEqx mOTee TErg\kxg a\OM mArAr mpjgq ag[OTKgie [_ki eOiwOdf mmOE Tfgd fyqr SbrOivkq olMmxeg!

okT_l KlAxGwxg wDjO-cld wkTSGsryjgq elKelM okT_l TEWDjkKDfDjdvj rg-zlmNalEG sOjwOjlKkE mg-agflG ([lE [pv [kT rg Kg [lM) sg alelcgi rgjldfj exlErDj ekG KgEoke [kT [l [lE [lKf WOirOdSgqxg afbiTEe [kkTcOMrxg fbT-wkiWkBqxg elKelM okT_le aD\kEakj [aKbi TErg\kxg ajdf mmOE Tfgdsg ajg WxGoMmxeg!

aKgxgKb aFdf [lKg\kE mpqkdKgix mmOE Tfgd fyeqxg SbrOivkq WImxeg!

fbTwkirxgx aD\kEakj qOjrj WkBqxg mAqg aKki [Kg \beg\E agegKfDjg [OW jOr fDjkEKwOjG [lEr okT_lcxg agG\liSkr agcOjkAxg wg rqDmg\b rg KlAxGsrqeg!

oErdf [lT [pv [kT rgKg [lMxg alelcgi rgjldfj [OTSgq sbAck 1987 qlGvsg [kkT [l [lK [OWgKkj [OTjgq KgEoke okTSg, wDjOcld [Kg wkTSGeqxgrad cwkE TEfjelKelM sO[OwjlKE [lclEKg (cl [kT Kg [l) rxg mbwk sDjOj 4,487 sg KlEFI WImxeg!

oySgq akjv Fkr [okEq fkisdsg [OTe mbwk sDjOj 3,690 wgFjdwxg _kWA [\kq wgjdml!

[lE [pv [kT rg Kg [lMe [Fbq afAr Fqd oyeq mlEr [lsD_gcgKEevgiq Fyjki wbAead mySGw oyjl okTe wMmrbe KgEoke okTSg, KlNflAqj Fkr flErj fyjx rgKlAqjr mAqg KlAeqxg sEfDjld wgjxeg!

wDjOcl [Kgxg KgzgM _kjd wkTSGwr mbwk sDjOj 4,164 vIxeg [aKbi mlEr [lsD_gcgKExgrad mbwk sDjOj 520.45 Skdfbe FAml okTe KOjK [ae [lclEKgr WOirOdSg!

sjgxbAq wDjOcld [Kg akT wkdeq wkTSGw fkjqrg [lKg\kExg akjslGs KAeqxg SbrOivkq WImxeg!

oycgd oycgd alAaj mpqkd fjlG mpq [lKOKg[lKE [OW KkBF TKG [lKg\kE elKEK ([Kg\kE) x KAeqxgrad aD\kEakje ajb[OTq xlG_l [OTjg!

aD\kEakjx mOEeq [_ki eOiwOdsg KDflG ajg- [jbekvM wDjrlK, aegwbj, ekxkmlEr [aKbi agcOjkAeg!

oycgd WkBqr [jbekvM wDjrlK [arg aD\kEakjx mOEeq ZASpr sgmOagfj 520 KAqM SkrDjg!

aegwbjxg [OTerg KAqM Skrq ZASpxg Kjbd sgmOgfj 398 eg!

ekxkmlEr [aKbi agcOjkkAxg [OTerg aFIKgGe sgmOagfj 215 [aKbi 510 eg!

agegKfDjg [OW jOr fDjkEKwOjG okkT_lcxg [OFOjfgKgie okTSg arbrg, TErg\k [arg aD\kEakj KAeoEeqxg afkir SD_kTrxg ajb[OTq Fyjki [OTq ajAe wDjOcld [Kgxg TEzkTjOEalEflM sDmg\kjlEK KlNflAqjr WImxeg okTe Fkcejg!

vgixg Kjbdf mAqg KlAxrq ajAe wDjOcld [Kgxgrad xzjEalEGe sgmOagfj 1xg mAqg KlAq mbwk sDjOj 10 rxge 13 WkBq vIxeg okkTe wkjg!

fAwkdfrg sgmOagfj 1 mAqg KlAqr mbwk sDjOj 3.95 vIT!

TErg\k [arg aD\kEakjxg ajdf FAegjq ajg sbNe epejgq [Oqckjzj jgKkjK WkBErlKExg Kgeg\j jgKkjK WlmO sl \Oage WOirOdSgqxg afbiTEe [wgq fAxg aebir mOTKGEq ZAmqrg [kTcOM fbTwki okT_le eksM [egadf skEeq s\kajbA wgjxeg!