TODAY -

aWA s\kr akmlAxg [lTrK ebagG FyjA wkiFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, rgKlAqj 01 : akmlAxg fOzkE fOZkEq aWAKgir wkiFOdeqxbA aegwbjr ZKg _kjMr [lTrK rlxg FyjA [okEq qfkmg\E aegwbj jkTWMKsg xDjkBEr wkiFOdSDjl!

aegwbj KDflG [lTrK sEfDjOM KOKkTfg (aldK) e KgErbe wkiFOdSgq FyjA [rbr aegwbjxg xzjej xbjqvE cxGe vgW xlK, vgW agegKfj [OsDjA TqOqge wDjKgrlEG [aKbi olMF [lE Wlagmg _lMWD\ljxg agegKfj [lM c\lEfsbakj [arg TrbslKE [arg \bF [lWD\ljK [lE KDwOjGKsg agegKfj rg rg FkTKge xlK [OW [Oej [OTe Kjbd \kSg!

aegwbjr SbErkjgq fOZkE fOZkEq skimbNKgie Kjbd \krbe wkiFOdSgq FyjA [rbr vgW xlKe [kjmg TEWlEG rkTxeOKgK (T [kT rg), [l [kj fg KlEfj [eg [arg mgid [l [kj fg KlEfj [aKbi [OjlM KqKfgfD\bKE Fljkwg ([O [lK fg) [OWgKg\lM ([OTe mOEv fySg!

fbir cgjgqkA \kBe vgixg rgKfDjgd aZkr agKE [lxlEK [lTrK" okTq SOMmkB wbrbe vGsrqk fgA [a WDmlx [OW fyrbe mAFksgqx mOTee KOzgeg\j [aKb vgW xlK [aKbi wDjKgrlEGe jgmgc fySg!

FyjA [rbr xzjej xbjqvE cxGe okTSg, KDflG [Kgr [OTjgq [pv [kT zg/[lTrKsg WgzA [Kg \limx ebwk [aKbi ebwgKgie mboOirDjgZp aakir aKk ajEekT FOjdfbe [pv [kT zg flK fyqxg opeqgr olEe agG\li FAq aFy fkjl!

aokde okT, aegwbjr TI 1986 sg KlNflAqj Fkrxg TI 2011 xg ceb_kjg Fk WkBqxg aebir [wbEq [pv [kT zg wOcgfgz [OTqxg slK [Kg 38, 016 [OTjl okTe jgwOjG fyjg!

aKgxg aebir ebwg aKgie 10,109 [aKbi [Zkie 2,578 eg!

okTjgq afA [rbxg aebir [lTrK slK aKgie 4,724 [OTqr 658 KgSDjl okTe jgwOjG fyjg!

[Kbd \kAe ebwgr KOdoMmgq [Kg okT jgdK qgolqg\je [OToMmdw [rbadfg eGfl!

aSOTe zkTjKKgi [rb aSOTxg wkjGejKgirxg SIcrq [arg F[OTrqrxg myjdweg!

KDflG [Kgr mpjgq eok [OTjgq ebwgKgie [pv [kT zg TKbxg afkir aSOTr mpjgq [sgq [arg SIcrqKgi [rb eAoGfbe vGsrqeg!

aKg aSOTxg aKk ZkdFOdvq Sd eGfe oyjdmgq agjOMKgixgKb Klq xkrreg!

TI 1988 xg rgKlAqj 1 rxg oyrbe _kjMr [lTrK rlxg FyjA wkiFOdfbe mkdmg!

xlfgi fb cljO okTq FgAr \begzjKlM [ldwDjlK [lE oD\balE jkTGK okTrbe vog [Kgxg KDmOxkE [OTjg!

FgA [Kgxg aKd FOdwrg cljO eD\b [pv [kT zg TEWldKE, cljO rgKsDjgagelKE [aKbi cljO [lTrK jgmlflr flr okTqKgeg!

aokde okT, xzjEalEG [OW TErg\kxg agegKfDjg [OW olMF [lE Wlagmg _lMWD\lj [aKbi elKelM [lTrK sEfDjOM [OjxlekTclKEe aegwbj [Kg [pv [kT zge aKgi SD_kTrxg \kAe mpq TErg\kxg KDflG fjbdsg aebir [aeg okTe KdSIq okTqKg mkTqd Fgqeg!

KDflfgKfgdKe WOirOdw afbiTEe sjgKb SIcrq agjOMqg \bAxg ebwgKgie [pv [kT zg TEWldKE fyjdw [Kge \kAe SbrOiFgq fkisd [ar mpjdw [Kg sgegiZkTeg!

vkr 0.5 rg [pv [kT zgx KkxOEerbe ogimg okTe SIq ZAoMml!

aakr mkTek [Kg myjdw okTqKg wOdmdsrq [ZkiKgixg ajdfKb KOTre myejdw \kT!

sjgxbAq eye wOdmdw [ZkiKgir mkTe [Kg myjdmqrg mkdsrq aegwbjxg fbixg WgzArg [aAq [OTjxeg!

ZKg [Kgad \kAe ebiZkTq ebagGeg!

T [kT rg, [l [kj fg KlEfj, mgid [l [kj fg [aKbi [O [lK fg mOEv fyjl!

Klekwfg [aKbi qgKebwjbr [l [kj fg [eg [aKb sbAqg [arg KxOMakir mgid [l [kj fg [eg okirOdmxeg!

aKge [pv [kT zg/[lTrKs KkxOEerbe ogimgqKgi mA mkNe [l [kj fg myq vGwr ak\OdejAq [_kq [rb sOdoMmxeg!

[arg ZKgrg KlekwfgrKb [OjlM KqKfgfD\bKE Fljkwg wDjOxDjkA mOEv fyjl!

aegwbjqb [pv [kT zg WDjg [OTq mArA [a [OToErbe xlAK [lE KDwOjGK [aKbi [ljGK [lE sMvjr Fkd _kie ogimgqKg vkBSGeq oOGeqr akT [OEKgMmdmg okTSg!

vgW agegkfj [O TqOqge okTSg, [pv [kT zg/[lTrKsg wDjOqDmlA [Kg KOMz fyrbe wbiabG abFGSgeqxgrad ag\kA [arg mpZkd [Kgx _kSm fke vGagEerbe [ZAq Fyrki myagEeKg!

mkTek [Kge fbixg oyjdmgq agjOMKgi fNe fNe akioMmdmgq [Kg Fgiq fZkT WrDjl!

aokde okT, [pv [kT zg/[lTrK okTqKg ag\kA obNe _kj Wbfgir oOGeagEerbe wbiabG abFGfbe mkTek [Kgrxg WDjg [OTq mArA [a [OToEeq oOGeKg!

mkTek [Kg ag[OT mgKgi 38 jOA KkxOEee ogimg okTqKg fkqr sgegiZkTeg!

[rbqb okEerxg oycgde oEFjdmqeg okTqKg ebiZkTq WkBT!

KDflG [Kg TEfjelKelM qkBErjgx \bAmOEee mpqe \kAe vldKgEegiZkT [OT!

mkTek [Kg qOjrj fkBE [a [OTjgq aOjlr Fgieqxgrad mpZkd [Kge fZkT Wre vIq TEWDjkKDfDjdvjKgi wgeq oOGejg okTq _kWA FASg!

fbir rgxgegfjgKgie okirbe FAmgq KDfOMKgir sOTe vGfbe \liSg!

FyjAxg Kjbd [a [OTe cxOT TKp [arg Kbaki mgmkKb fyrbe ag\kAxg wbdegi vgiKgESgqx mOTee _kMr [lTrK rlr \bAWA [OTq [lKl Tq, mkT \ldw [aKbi KDmOxkE Tqxg vkirAeSgqr WkjK, KlslE [aKbi Fkjr fkSgq aopjOTKgi KkjfgWgslGs mOTee slK [l_kjrKgi wgrbe wbdegi FyxGSg!


MAYEK NEWS - 02, DEC 2011