TODAY -

_kjM [lTrK rlxg FyjA wkiFOdSDjl ; fbimAvG sEeqxgrad [pv [kT zg Flieqr Fyrki myagEeKg: xzjej
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, rgKlAqj 01 2018 : fbimAvG sEeqxgrad SbEekTKgr mpjgq [pSOTe [pv [kT zg Flieeq oOGeqr Fyrki myagEeq vIT okTe xzjej rk. ekcak olNfbMmke ZKg _kjM [lTrK rlxg FyjAr WOirOdSDjl!

aegwbj KDflG [lTrK sEfDjOM KOKkTfg (aldK) e KgErbe ZKg [okEq aegwbj jkTWMKsg xDjkBEr KDflGsg Fkdf wkiFOdSgq FyjA [rbr vgW xlKG [OTSgqg xzjej rk. ekcak olBfbMmke okTSg, [pv [kT zg, [lTrK Flieeqxgrad KDflG [lTrK wOmgKgr TAqDjbzalEG s\k mpoEq vIT!

[ldKwkjG [arg TEfgmldvb[lMKgie ogjA [Kgxg afkkir [Wq KclKE s\k wgjdseg Fkcp!

[pv [kT zg, [lTK Flieeq oOGeqr Fyrki myagEeq fZkTWrl!

eok [OTjqKgie [pv [kT zg, [lTrKsg afkir [l_kjelK [OTagEeq \kAe ajb[OT!

mkTek [Kgrxg ZkdFOdeq mpZkd [arg [lE cg [OKgie wkTSGmdmgq wOmgKg wDjOxDjA s\krKb Kjbd \kq fZkTWrl!

olMF [OWgKM [aKbi ogjA [Kgxg afkir vlE vOimgq s\kr TKb [Kgr Fliejgq [Kgxg aFdf KgzgM KOKkTfgKgieKb Kjbd \krbe oOGeagEeq fZkTWrl!

[lE cg [OKgi [arg [lclEKg s\ke oySgq rgslr [egjOAr mArAKgr [pv [kT zg, [lTK ZkdFOdeq oOGeqr wgjgq KkjzgKKgi [Kg FkxGegiZkT [OT!

[lE cg [OKgixg Fyrki \kBrerg WgzA [Kg Flieq \kjOT!

mboOirDjgZpxg aki[OTee flKG fyq \kAe ajb[OT!

fbimAvGsgrad [pv [kT zg, [lTrK Flieeq oOGeqr SbEekT [Kgr mpjgq [pSOTe Fyrki myagEeq vIT!

[pv [kT zg, [lTrKs KkxOEee ogimgqKgie ogjAKgr egiFge SImqrg odvki We mpq \kT okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr wDjKgrlEG [OTe Kjbd \kjrbe vgW agegKfj eOiFOAqA qgjlEe okTSg, KDflG [Kgr [pv [kT zg, [lTrK Flieeq oOGeqr [lE cg [OKgie Fyrki s\k myjg!

aSOTxg aflie Fqd s\k wkTSGw ZAmgqeg!

KDflG [Kgr [pv [kT zg, [lTrK KErOdwxg vki [Kg \kAe oEFjdml!

[pSOT wbAeade [aGf [OTe oOGerbe sbAck 2024 WkBqxg aebir vki \kAe oEFeq oOGeq fZkTWrl!

eOjf TKGsg [OTe agcOjkAr agKgixg vkr 2.4, aegwbjxg [OTe vkr 1.43 [arg ekxkmlEr vkr 1.15 xg vkir mpjg!

[pv [kT zg, [lTrK [Kg afA vke SIrOdwx mOTee fDjgGalEG egiFge fyqjrg odvki We [rbAad ogiq \kT!

ogjA [Kgxg afkir [l_kjelK mpoEeq wDjOxDjkAKgi wkiFOdfbe mkdmg!

KDflG [Kgr agsOdf KlM Fkrqxg vkirg \kAe _kie mpjAag!

[rbqb, qgmO wOzjfg mkTExg aSkr mpq agxg vkirg vkr 36 \yjg!

aKg KlM Fkrq s\k [rb egiFge \yjArl okTqxg aag fkjgqeg!

mpZkdsg aSkr wgFjgq s\k [Kg WIWA FOdw ag[OTKgir egiFge WIoMmqrg mkTjqxg wESp aSkr mpqxg vki [Kg oEFxrqeg!

mpZkdsg Fqd fyqKgi \kBe eWKk [arg mlqj skjr mkEe wkTq \kBjxrg KjlErj fyqg\b!

WIWA FOdw ag[OTKgir WIoEKg!

mkTjqxg wESp aSkr mpjgq ag[OTKgixgrad wgFjdmgq KDsgA [arg SbrOivkq s\k [Kg egiFge WIoErbe aSOTxg ogiqxdg wbEKgjOM [Kg Fkd _kiSGeq oOGeq fZkTWrl!

mpZkd [KgeKb ogjA [Kgxg afkir [SEeq agG\li vIrbe mkdmg!

SbixIr vGKgokTq agKEevgiq wkTSGmdmgq [Kg WIWA FOdw ag[OTKgir skEeqKgi \yoEeqxg agG\lir wkTSGmdweg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr olMF agegKfj [lM c\lEfsbakje xlKG [OW [Oej [OTe Kjbd \kSg!

Kg [l [lW [lEr wg rg agegKfj sjkA KD\kA, WOjlKG agegKfj fg [pv KD\kAsbakj, fDjkTqlM [lWg\kjK agegKfj [lE skTKg, aegwbj mlcgKmlfgq [lKlAqDmgxg rlwbfg KDwgsj sl jOqgErDjO, vgW KlsDjlfjg rk. cl KbjlK wkqb, wDjgEKgwkM KlsDjlfjg olMF zbAmbEaki [arg mpZkdsg asOd FOiq [OWgKM s\kKb Kjbd \kSg!

FyjA [rbxg oyjdwr aegwbjxg xzjej rk. ekcak olNfbMmke mbvgirbe _kjMr [lTrK rlx ajg mpee _kKd myagEeSg!

_kjM [lTrK rlx ajg mpee wkkiFOdSgq sD_gc [arg KDwOG wlEfgi sAwgfgKEr asOd aFI fkjqKgirKb aek aFbA \lEFOdSg!

[pv [kT zg, [lTrK Flieeq oOGeqr KgiFkegiZkT [OTq Fyrki myjgq olMF rgwkjGalEGsg [OWgKM s\krKb aek wgrbe wbdegi FyxGSg!

FyjA [rbxg Kjbd [a [OTe okB xDjkBErxg [okEq aegwbj jkTWMxg xDjkBE WkBq jlmg [aKbi vGSg!

jlMmg [rbr KDsbMxg aopjOTKgi, [lE Kg Kg slrlG, aldKsg TAwDmOTKgi, [lE cg [OKgixg alAqjKgi [rg [pv [kT zgx mOTee ogimgq ag[OT s\kKb Kjbd \kSg!

[okEq aegwbj jkTWMxg xDjkBEr wkiFOdSgq _kjM [lTrK rlxg FyjA [rbx ajg mpee aldKsg wkjfej [lE cg [O Kgie okiq KDfOMKgirKb FyjA [rbr Kjbd \kSgq rgxegfjgKgie \liSg!