TODAY -

spFlM 10 Kkeq wDjOcld KlAmx KlEfjr fdKgMmxeg: Kg [lA
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 06 2018 : fAwkdsg fOZkE fOZkEq aWA s\kr spFlM 10 Kkeq wDjOcld KlAmx KlEfjr fdKgMmxeg okTe vgW agegKfj eOiFOAqA qgjlEe ZKg mkiaprOi wDmlxDjkBEr wkiFOdSgq fjkAe [Odwxg FyjAr WOirOdSDjl!

[OjxekTcgi sagfg WOj jgKgNKE [OW Kg [lAe KgErbe ZKg wkiFOdSgq FyjA [rbr _k Zkimrbe vgW agegKfj eOiFOAqA qgjlEe okTSg, fAwkdsg fOZkE fOZkEq aWA 10 jOAr spFlMKgi KkxGeqxgrad rg wg [kj KlAoMmg!

aKgxg aebir _kqxkT spFlMKb \kBjg!

qgKebwbj [arg fOZkE fOZkEq rgKfDjd s\kxg ajb[OTq spFlM s\k \kBe KlAxGsryjgq [Kgxgrad wDjOcld KlAmx KlEfjr fdKgExeg!

[Wq vkBSG Fyjkixg Fqdsgrad [OTqe KlEfjeKb KOTre \kqgjdseg okTqxg Fkcq mp!

rgMmgr vGw afAr wDjkTA agegKfjxKb Berbe _kjg Kkxeg!

vgixg rgKfDjgdKgir spFlM 7 Kkqxg aebir 6 Kkq mOTrbe KIxkjx ag\kAr SbGKgEeSDjl!

Fqd FyjAKgi \kAe Sbaki vkBKgEe vIKgEeq sEe oOGejg!

wOmgfgdK fyq okTqKg ag\kAxg \kTW Fyjkixg Fqd fyeqeg!

KlAxG KkxGwxg Fqd wkTSGwx TjOTee ag\kAxg skEexrq Fyjkii s\kKb wkTSGwxg fZkTWrq mp!

KlM mpfqrxg mkTjqKgixg mk\lieqxgrad Kg [lA [pv fg oyrOdfbe mlAe mk\liqxg SbrOivkq WIoMml!

KDsgA [Kgxg aSkr mbwk 2 WkBqxg aebir mk\liqxg SbrOivkq WIoMmg!

wDjkTA agegKfje oyrOdgq [\bKakExg aSkrrg mbwk mkS 5 WkBqxg [ek mk\lixg fliqki WIoMmgqeg!

mpZkde mpjgq [Kg ag\kAxgradfeg!

ag\kAx fkFOd fkKgE fyrbe vkBSG Fyjkixg FqdKgi \kAe Sbaki vkBKgEe wkTSw vIT!

Fqd WIrDjgq eok s\kr aKke aKkqb Fqd wgcoEeqxgrad afli wgeq KDfkjG [N wkTSGSg!

KDfkjG [Nsg aSkr mArA [Kgxg ag[OT s\kr mOExg KlEFI wgFq oySDjl!

aegwbj KDflG fDjkEKwOjG ogixGmdw [Kge vGFOd vGKger SbrOivkq s\k [OToMml!

vgixg fOZkE fOZkEq rgKfDjd s\kx TAWkMx KAeq aegwbj KDflG fDjkEKwOjG KkjzgK [Kg wkTSGmdwrxg aek [aKb WIml!

[Wq Fqd fyjqrg aop [rbAad WIxeg!

wbAmlE wkG [Kg \kAe ajb[OTq aWA [aeg!

wkG [Kg egiFge KlAxGeq agG\li vIxeg!

wbAmlE wkGf KZkTxg mpWA KlAxGwxg _kWA mpfl!

aegwbjr Zkxg wOGFOd ajki skTe wbFOdeqxgrad [SEeq agG\li FAmg!

wbAmlE wkGfKb Zk \Odwxg Fqd wkTSGw \kxeg!

FyjA [rbr _k Zkimrbe Kg [l [lW [lEr wg rg agegKfj sjkA KD\kAe okTSg, mpZkd wkTq okTqKg wOmgKgxg aSk wOMmg!

ag\kAxg \kTWeq Fqd wkTSGw okTqKg mpZkde wkTSGw wOmgKg [rbxg afbiTEe mkdsryjgqeg!

ag\kAxg \kTW Fyjkixgrad KDflG [Kgr oycgvdd wkMmgq mpZkd [Kge mlNw mpfe vIKgMmdmg!

Fqd FyjA Sbrgiad sGFOdw \kBre akT wkdw \kjOT!

vkBSGw wbjdeqxgrad sGFOdwx mOTee oOGeq vIT!

vkBSG Fyjkir [oOiq wbjdmgq [Kgr olEe SOiclM \kioEeq oOGeKg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr jkcD\ Kzkxg [lA wg, sl [lK [pv zqkeEre wDjKgrlEG [OTe Kjbd \kSg!

[lA [lM [l, _kT KbjvErDj, aegrsOxg vl\jalE rk. jkRlKD\kA \bAekA, rlwbfg KDwgsj sl jOqgErDjO, [lA [lM [l, fg [pv KpfD\qDjf, [lM jkalKOj, [pv rgixOKb xlKG [OW [Oej [OTe Kjbd \kSg!

qg cl wg sdvgi aErMxg wDjKgrlEG jXbaeg, rgKfdjgd TE vkjc qg cl wg sdvgi rgKfDjgd sl [pv cgqOE, qg cl wg aegwbj wDjrlKsg clejlM KlsDjlfjg [lE egAqKKb rlcr WASg!