TODAY -

sbAck 2022 rxgrg aegwbje awkErxg Zk myrq [OTjxeg: skTKg
Zkxg almkr ZkFOd _kGwxg aag vkBe fkjl

Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 08 2018 : sbAck 2020 rxgrg aegwbje awkErxg [abd oEe Zk myrq [OTjxeg okTe WgKjgc ageKfj [lE skTKge ZKg WgK Wl\j sA WgK sDjON sAwgfgKEr WOirOdSDjl!

WgKjgc rgwkjGalEGe KgErbe ZKg FkiapqEr mpq [lE Kg Kg xDjkBEr wkiFOdSgq Zkxg almk oyrOdwxg FyjAr vgW xlKG [OTSgq WgKjgc agegKfj [lE skTKge WOirOdSgqr, aegwbj wgdmqKb \kAe aagi vGw TskT SbAeq mArA [aeg!

akmlAr TErg\kqb aKd fkdmgq mArAeg!

agwbA Sbrgiadf KlAqgq awbe SbrOM fyjdSDjq mArA [aKbeg!

Zkxg [OTeKb wOGFOd \kAe wbFOdw \kxrq aWAeg!

ZkagKgiqb \OdSGfbe aagi vGw WgKjgc rgwkjGalEG [OToEKg!

aoyKke wgFOjdwr Zk okTqKgKb [aeg!

[_kiq FldeOmOcg KgcgEerbe olEe wbFOdeq oOGeKg!

vgixg aWAKgirKb wkiFOd vkBFOde Zk wbFOdeq oOGejxeg!

ZkagKgixg Fqd FyjAKgi olExGoEeq oOGexeg!

aKgr afli wkirbe wOGFOd olExGoeq oOGeKg!

ogjAKgr sjg wkTSGw \kqxl okTqrb \liKgExeg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr wDjKgrlEG [OTe Kjbd \kjrbe WgKjgc rgwkjGlaEGsg rgjldfj qgrD\kjkeg [\ldwAe okTSg, aegwbjxg [OTe vog 1 r Zk alfDjgd fOE 52 vIT!

oycgd wbFOdmgqKg alfDjgd fOE 32 jOAfeg!

sbAck 2020 WkBqxg aebir Zkxg wOGFOd KDflG [Kgxg sOEecq ZAeq wkErA FAmgq [Kgr ZkagKgixg TEsA olExgoEeq qg [l \brxg [eyq fldeOmOcg myjx Fqd wkTSGeqKb SEejg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr KlEfDjlM [lxDjgsMvjlM \begzjKgfgxg zkTK vkEKlmj wDjO. [lA wDjlAcgG; WgKjgcxg [l [O, [lE jkclE; [lrgKelM rgjldfj WgKjgc SkAKgiKb xlKG [OW [Oej [OTe Kjbd \kSg!

aakir ZkagKgie Zk almkr WgKjgc rgwkjGalEGsgrad KlA Kkrbe wbFOdmgq ZkKgixg aKde oErdsg Zk almk [Kgx [Kbdsg afgd SlEeq Bjl!

Zk \OEqxg vkiKb _kGml!

Zkxg wOGFOdf oEFqf eGfe Zk almkxg Wcq aokB [rb ag\kAe WIq ZArqxg vkBe aag fkjg okTeKb wkB [Kge aSk fkjg!