TODAY -

\lMoyagKgixg skiSbM abGeq oOGeq fy[Oieg: fDjgekabM, [lK [lK \b [lA, sImk WAFy, [l [lA [lA rg Kg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 11 2019 : qg cl wge mbvgiq KlEfjr mpZkdmgq [lE rg [l xzjEalEGe KgfgcEKgN ([lalEralEG0 qgM 2016 mOd Kzkr wkK fySgq [Kg mArA [Kgxg agKgi \kAcrq \lMoyagKgixg skiSbM abGeq oOGeq Fy[Oieg okTe [OM TErg\k fDjgekabM sOixDjlK aegwbj wDjrlK, KOKg[lmgKG KDfbrlEGK \beg\E [OW aegwbj ([lK [lK \b [lA), sImk WAFy 64 [arg [OM aegwbj abKmgA rgzlmNalEG sagfg ([l [lA [lA rg Kg) e WOirOjdmg!

[OM TErg\k fDjgekabM sOixDjlK aegwbj wDjrlKsg clejlM KlsDjlfjg [kj sl aokqgje FOdw vljOM [ae okT, aegwbjr mpq fOZkE fOZkEq skimbNsg ag[OT s\ke aKk aKkxg WbjbNsg KdfA sEceqxgrad oySgq Toy s\kxg ag\kAxg [egiq TobM s\krbqb ekFpjx FAqgjg!

[ajOAre mArA [Kgr agfON ag\kEvkKgie \lMoyagKgiqb \OGKgEeq vGFjdmgq Fy[Oi s\kKgrxg ag\kAe agG ek Kgie mpq aFy fkT!

[KgxbAq [_ki eOiwOdwb agjkTq Fy[OiKgi [Kg afA vbNwxg [OTe mOTKgESgeqxg ag\kA obNe \krl okTq [a SIoEqxg afA vN vkjqeg!

wbdvlM Klirq, vgEx SbGs akEerq Fy[OiKgi [Kg ag\kAe \krl okTq SIoEeqxg vN vkq fkEck [rb mkdml!

wkjfg [Kge qgM [Kgxg ak\Odf mp!

ajArg TErg\kE sEKfgfD\bKEr wgjgq KlsbmjgcAr Fkcq mpqkd [aeg okTqKgxg ak\Odf mpq qgM [aeg!

mkTegi mkTKOExg [OTq _kWAr wbKgMmx wOmgfgdK fyqeg!

aKge TErg\kr mpq akEerq skimbN, WbjbN s\kr sabelM Wgmgi mkdoMmOT okTegiZkT mpfl!

skimbN s\ke SbErkq aWA [Kgr skimbN ekTq Fy[Oi afbir [abd oEe FOdfeq qg cl wge mbvgiq [lE rg [l xzjEalEGwb wjk fAqgq afA [OTjl!

qgM [Kg [ld [OEreqxgrad fDjgekabM sOixDjlKe fyq \kq wbAead fyrbe Fliexeg okTjg!

[lK [lK \b [lAxg wDjKgrlEG _kT \kTa agfpe FOdw vljOM [ae okT, aegwbj mpZkdsg slqgelG agWA Zjki wkiFOdSgq [rbr KgfgcEKgN ([lalEralEG) qgM 2016 wb mOd Kzkr wkK fySgq [Kgr \kegirq WOirOdSgrq okTqKg aegwbj mpZkde qgM [Kgqb KwOjG fyT okTqeg!

eOjF TKGsg ag\kA wbAq qgM [Kgqb \kegirq WOirOdfbe SOicI vIKgMmdmgq fkisd [Kgr aegwbj mpZkdsg slqgelG agfgir qgM [Kgxg ak\Odf WOie mlNw ZArq okTqKg mpZkd [Kg WA sOEeq oOGeqxg SbrAeg okTe WOirOjdmg!

slqgelGe myjgq _kjlN [Kgrg aegwbj ag\kAxg ak\Odf myq _kjlNeg!

slqgelG agWA [rbx qgMxg ak\Odf _kjlN myq ZArq okTqKg wkmmgq mpZkd [Kge qgM [Kgqb KwOjG fyjl okTqrb WOirOdml okTjg!

ajA [rbe [Fbq afAr qgM [Kgxg afkir aegwbj KDflG mlcgKmlfgq [lKlAqDmgxg [SEeq KlKE [a [Fbq afAxg aebir fyxrqe [arg ebagG aZkegxg aebir qg cl wgxg jkcD\ Kzkxg [lA wg SlfDjga\bA zqkeErxg WgjlN ag\kAr SIoEqg\b okTjg!

[KkAr WbjbN Sjqb [lK fg [OToMmx qgM [Kgqb aEfgdeeq oOGeqxbA aegwbjrKb mpZkde aegwbj wgwM wDjOfldKE qgMxg ajbA FbNmx qgM [Kgx aEfgdee oOGejgq Fy[Oi [Kg ag\kAr vGFq [vyq eAFkd [aeg!

[KgxbAq eAFkd [Kgr aegwbjxg ag\kAe wIFrbe mpWA FOdfDjl!

aegwbjxg wkMmgq qg cl wgxg mpZkde qgM [Kgqb KyxGmgq Fy[Oi [Kgxg ak\Odf [lK [lK \b [lA [arg ag\kA [aGf [OTe mlNagEejKg!

[Fbqr [lKlAqDmg agWA syrDjq [arg qg cl wgxg jkcD\ Kzkxg [lA wge aokdsg [OTq WgjlN ebagG aZkegxg aebir WOirOdwgrDjqrg [sEq SOicI vIKgMmxeg okTjg!

sImk WAFy 64 xg cOTEG KlsDjlfjg [lE sgjE agfpe FOdw vljOM [ae okT, [ld [Kg TErg\kE sEKfgfD\bKExg [lalEralEG wDjOzgcE [kjfgsM 368 sg ak\Odfeg!

TErg\kxg mlErakd slK [a [OTe sOwjK xOmkxekjF [arg slK_kEr qKfg slKf KbwDjgA sOjGsg alcOjgfg cce fkSDjq ccalEGxg ak\Odfeg!

sEKfgfD\bKExg qlKgd KDfDjdvjrg oOiq \kjOT [arg [lalEralEG fyq \kjOT okTq [Kgeg!

qgM [Kg [ld [OESDjqrg vog 10 TErg\kr mpjq afAr KgfgcE WIxrqeg [arg oOirOd oOicgE fyq okTqKg TErg\kxg qlKgd KDfDjdvjr [oOiq wgqeg!

[_ki eOiwOd mArAr [kT [M wg KgKflA vGeoESDjq aWAKgirrg [skTq mpfDjxKb [kT [lM wg vGerq aWArrg qgM [Kg wkK fyqr Kq cbrgK [OTxeg!

ajA [rbe qgM [Kg wkK fyeq oOGeqr [_ki eOiwOd mArAxg KDwgKg[lM wDjOzgcE Sj okNoyrDjxrg mArA [Kgxg akicq [OTxeg!

TErg\k xzjEalEGe aegwbj [arg aD\kEakjx fkTeq aWA [KgKb TErg\kE sEKfgfD\bKExg [kjfgsM 3(4) xg afbiTEe fyqg\b okTe aSk fke WOirOjdmg!

[l [lA [lA rg Kgxg clejlM KlsDjlfjg jgc_kE KlSe FOdw vljOM [ae okT, mOd Kzkr wkK fySDjq KgfgcEKgN ([lalEralEG) qgM 2016 aegwbjr vGeq \kjOT, TErg\k mpZkde [_ki eOiwOdsg ag\kAqb sjgKb ekvbirqxg a[Oir vGFjdmgq Fy[Oi [Kg aegwbj ag\kAe fbagEe Sd mpFOdmOT okTjg!

qgM [Kge [WxkegKfkE, wksgKfkE [arg qkimkrlKfxg mkdwKgi TErg\kxg mpokBr vog 6 mpjdmqrg KgfgcEKgN wgFOdseg okTq [Kgrg eOjF TKGsg mpcjgq agKgi \kAcrq TErgcgeK [OTjgq WbjbN [Kgqb abGFGeq oOGeqeg okTqr okTaEq FOdmOT!

[_ki eOiwOd mArAr mpjgq \lMoyagKgiqb abFGfbe ogErbekTclKE [OToEeq oOGejdwr aegwbj ag\kAe \kq ZAmOT okTq [KgKb qg cl wge mbvgiq xzjEalEG [Kge SIcgEqg\b!

[KgxbAq Fy[Oi s\k [Kge aegwbjr mpjgq \lMoyagKgir [skTq wgjdmqrg [l [lA [lA rg Kge fbagEe mpFOdmOT [arg fOZkE fOZkEq rlaOsDjlfgd [OTq SOicI s\k vIKgMmdmOT okTegiZkT mpfl!

aegwbjr wkMmgq qg cl wge mbvgiq xzjEalEG [KgKb ag\kAxg KlEfgalEG SIe Fqd fyqg\b!

zOG qlid [OTeqxgradf KlEfjxg SbGmkT [OTe KgcgEeq fOdwgjO okTjg!

ag\kA agsN FOdfbe qgM [Kg vGeq \kjOT okTrbe skimbN WbjbNsg SlEeq FAre [wbEq aegwbjg SbEekT [axgrad vgiag fAag wbEe SbGKAerbe \lMoyagKgixgrad KgfgcEKgN ([lalEralEG) qgM [Kgqb sdFGeq ag\kAxg Fyek BGw aFy fkjl okTe WOirOjdmg!