TODAY -

clMr wDjgcej 774 mpjg, jgWOjalKExg Fyjki s\k mySGmg: sbEcslKOj
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 13 2018 : aegwbj KlEfDjlM clM TAWkM [arg aegwbj KlEfDjlM clM Kcg_kr wDjgcej 774 mpjg!

clMr mpjgqKgi [Kgr jgWOjalKExg Fqd Fyjki s\k mySGmg okTe clM [lK wg, [l sbEcslKOje wkBagKgix Beqr WOirOdSDjl!

rg [kT wg [kj sAwDmld-Kf wjgi ekTe vGFjdmgq wDjlK sEWjlEKsg Kjbd [a [OTe ZKg clM rgwkjGalEGsg afkir _k Zkimrbe [lK wg, sl sbEcslKOje okTSg, aegwbj KlEfDjlM clM TAWkmr wDjgcej 31 mp!

aKgxg aebir ebwk 5, ebwg 26 \kBjg!

clM [Kgxg slwkKgfge 250 eg!

aegwbj KlEfDjlM clM Kcg_kr ebwk wDjgcej 743 mp!

clM [Kgxg slwkKgfge 845 eg!

KlEfDjlM clM Kcg_kr mpjgq wDjgcejKgixg aebir sEzgd 86, [Erj fDjkT[lM wDjgcej 691 [arg [lE [lK [l 21 \kBjg!

WOjE wDjgcej 22 jOAKb mp!

aD\kEakj, qkimkrlKevgiqrxdg [OTxeg okTe Fkcejg!

aSOTxg vN vkq [kTrlEfgWkT fyeq mpqkdKgi [rbxg [lAqlKgx wkB WkBeq mp!

[rbqb, mpqkdKgi [rbxg KgfgcEeg okTq vN vke okTq ZArqe FkrOdeq oOGeqrKb [jbq [a [OTjg!

clMr mpgjq wDjgcej-Kgixgrad jgWOjalKExg Fqd Fyjki s\kKb mySGmg!

wDjgcejKgie clMrxg FkrOdSDjq afbir eOjalM mkTWf ogieeqxgrad agG\li s\k vImg!

clMr mpjgqKgixgrad clM alrgslM [OWgKkje [ek mk\lixg Fqd fyT!

WgzA mbe ekqKgixge clegAK [arg jgAKf jgWj fyrbe mk\limg!

flKGsg fZkTWrq mkdw afArKb oOKwgfkMKgi [arg sDmgegd s\krKb fyjg!

olMF KkjzgKsg akTsprxg alrgslM [OWgKkj 8 rgwbG fyrbe mpjg!

[ekqKgir ogrkd mkiFdsg fZkTrq mkdmqKb [rbad wg!

mgxlM jkTGsg afkir SIeqxgrad mlAe mgxlM [lTrKgi wgjg!

vGe skimOExg afbiTEe KDflG xzjEalEGe TEalGKgixg vkeqKgi wgjg!

aegwbj KlEfDjlM clM TAWkM [arg aegwbj KlEfDjlM clM Kcg_kr \Ox wDjOxDjkAKb fyT!

qOrg qgMrgixg TsD_gNalEGKgiKb [legalM cgAe rOelG fyjdfbe oycgd aegwbj KlEfDjlM clM Kcg_kr mpjg!

zOslKelM fDjlegi wDjOxDjkAKb wkiFOdT!

wDmkKfgd qlx Kkq, aOjk Kkqevgiq s\kB fAqg!

aD\bcgd jbAKb mp!

wDjkTakjg/ qlKgd [lrbslKEKb wgjg!

skBEKlmgixg FqdKgiKb vGFp!

mpqljjg [aKbi mpjl!

wDjgcejKgixg Fqd Kbqxg _lclc [Kg KDsgMxge eOiar mbwk 12, Klag KDsgMxge eOiar mbwk 10 [arg [E KDsgMxge eOiar mbwk 8 eg!

KlEWA [Kg Sj wgdw ajAe olExGwxg fZkTWrq mpjl!

KDflG Sjrrg _lclc olExGeSDjl!

aegwbj KlEfDjlM clM Kcg_kr KDwOjGK agGKb fyT!

sbAck 2017 sg rgKlAqj 1 rxg 15 WkBq Kcg_k clMr KDwOjGK agG wkiFOdSg!

clMr sAwDmlEG qOdK [aKb okiml!

aKgr clMr mpjgq TEalEGKgie okTegiq, _ksGegiq s\k okTq \kT!

aegwbj KlEfDjlM clM TAWkM [arg Kcg_kr zgrg[O sEWjlEKgixg SbrOivkq mpjl!

sOjGf vGw SbrOivkrq \kBjdw afAr zgrg[O sEWjlEKgixg SbGFkir _kjg Kkqxg SbrOivkqKb mpjl okTeKb aSk fkSg!

wkBagKgix BeSgq [rbr clMxg [lrgKelM [lK wg, [lK fkBFkiKb Kjbd \kSg!