TODAY -

[kBfjxh ahSMr zOG Fkrqxh vki vkr 84.21 [OTSh
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [NDjgM 13 2019 : [kBfj aehwbj wkjmh\kalEfjh sEKDfhfD\b[lEKhxh oyShq [lwDjhM 11 r wkiFOdShq ahSMr zOG Fkrqxh vki vkr 84.21 [OTSh!

ahSM [Khr aFy fyjbq wOMmhi wjKelMKhi Zjki [Fliq WkBqr akxh-akxh rhKfDjhdG olr sD_kjfjKhi \yejdfqe zOG FkrShqxh vki vN vke SIq ZAre mkdshqeh!

[rbqb ZKh [\bd WkBqr aebi oEchEq aWAr aFy wkiFOdmbq wOMmhi wjKelMKhi rhKfDjhdG olr sD_kjfjKhir \yejdShqx mOTee ahSM [Khr zOG FkrShqxh vki s\k [OTSh okTqrb Kh T [O aehwbjxh [OWhKe mlNFOdSDjl!

Kh T [O aehwbjxh [OWgKe wbFOdShq rkfkxh afbiTEe [kBfjxh ahSMr zOG Fkrqxh vki [Kh vkr 84.21 [OTShqeh!

[kBfjxh [OTe [wbEq zOfj aKhi 10,10,617 mpqxh aebir zOfj 8,51,022 e zOG FkrSh!

ahSM [Khr zOG Fkrqxh vki ebwkrxh ebwhe olESh!

zOG FkrShq [wbEq zOfj 8,51,022 [Khxh aebir ebwh zOfje 4,37,602; ebwk zOfje 4,12,236 [aKbi [rjKf zOfj 3 eh!

fOZkE-fOZkEq [lKlAqDmh sEKDfhfD\b[lEKhKhixh \limbqre 33-opjOd [l Khr zOfj 30,562 mpqxh aebir zOfj aKhi 26,110 e zOG FkrSh!

[l Kh [Khxh [OTe zOG Fkrqxh vki vkr 85.43 [OTSh!

34-_kichi-flEFk [l Khxh [wbEq zOfj 32,200 mpqxh aebir zOfj 23,849 e zOG FkrSh!

[l Kh [Khxh zOG Fkrqxh vki vkr 74.07 [OTSh!

35-SkZqOd [l Khr [wbEq zOfj 35,664 mpqxh aebir zOfj 30,034 e zOG FkrSh!

[l Kh [Khxh [OTe zOG Fkrqxh vki vkr 84.21 [OTSh!

36-_kqxkT [l Khxh [wbEq zOfj 30,314 mpqxh aebir zOfj 24,170 e zOG FkrShqx mOTee zOG Fkrqxh vki vkr 79.73 [OTSh!

37-sdvhi [l Khxh [OTe [wbEq zOfj aKhi 28,480 mpqr zOfj 19,411 e zOG FkSh!

[l Kh [Khxh zOG Fkrqxh vki vkr 38.16 [OTSh!

38-oh\kimA [l Khr [wbEq zOfj aKhi 26,614 mpqr zOfj 19,692 e zOG Fkrrbe [l Kh [Khr zOG Fkrqxh vki vkr 73.99 [OTSh!

39-Kbxeb [l Khr [wbEq zOfj aKhi 26,914 mpqr zOfj 19,721 e zOG Fkrrbe zOG Fkrqxh vki vkr 73.27 [OTSh!

40-chjhqkA [lKhr [wbEq zOfj 27.512 mpqxh aebir zOfj 18,765 zOG Fkrrbe zOG Fkrqxh vki vkr 68.21 [OTSh!

41-vkErlM [l Khr [wbEq zOfj 47,044 mpqxh aebir [wbEq zOfj 42,543 e zOG Fkrrbe [l Kh [Khr zOG Fkrqxh vki vkr 90.43 [OTSh!

42-flieywM [l Khr [wbEq zOfj 45,651 mpqxh aebir zOfj 41,853 zOG Fkrrbe zOG Fkrqxh vki vkr 91.68 [OTSh!

43-Wbi\kj [l Khxh [OTe zOfj 31,392 mpqr zOfj 28,325 e zOG Fkrrbe zOG Fkrqxh vki vkr 90.23 [OTSh!

44-BSDjbM [l Khxh [OTe [wbbEq zOfj 42,444 mpqxh aebir zOfj 38,875 e zOG Fkrrbe zOG Fkrqxh vki vkr 91.59 [OTSh!

45-vhZkT [l Khxh [OTe [wbEq zOfj 42,918 mpqxh aebir zOfj 38,128 zOG FkreShqx mOTee zOG Fkrqxh vki vkr 88.84 [OTSh!

46-KkTsbM [l Khxh [OTe [wbEq zOfj 36,202 mpqxh aebir zOfj 32,524 e zOG Fkrrbe [l Kh [Khxh zOG Fkrqxh vki vkr 89.84 [OTSh!

47-skjOi [l Khxh [OTe [wbEq zOfj 53,790 mpqxh aebir zOfj 49,810 zOG Fkrrbe [l Kh [Khr zOG Fkrqxh vkr 92.60 [OTSh!

48-akB [l Khxh [OTe [wbEq zOfj 54,387 mpqr zOfj 51,120 e zOG Fkrrbe zOG Fkrqxh vki vkr 93.99 [OTSh!

49-fkrbqh [l Khr [wbEq zOfj 47,937 mpqr zOfj 44,284 e zOG Fkrrbe zOG Fkrqxh vki vkr 92.38 [OTSh!

50-skiwOdwh [l Khr [wbEq zOfj 30,296 mpqr zOfj 25,299 e zOG FkrShqx mOTee zOG Fkrqxh vki vkr 83.51 [OTSh!

51-KkTfb [l Khr [wbEq zOfj 43,683 mpqxh aebir zOfj 39,861 zOG Fkrrbe zOG Fkrqxh vki vkr 91.46 [OTSh!

52-fkap [l Khr [wbEq zOfj 37,529 mpqxh aebir zOfj 34,528 zOG Fkrrbe [l Kh [Khr zOG Fkrqxh vki vkr 92 [OTSh!

53-falimOi [l Khr zOfj 32,945 mpqr zOfj 27,632 e zOG Fkrrbe zOG Fkrqxh vki vkr 83,87 [OTSh!

54-ebiqk [l Khr [wbEq zOfj 25,564 mpqxh aebir zOfj 21,272 e zOG Fkrrbe zOG Fkrqxh vki vkr 83.25 [OTSh!

55-fkwkTabS [l Khr [wbEq zOfj 18,208 mpqxh aebir zOfj 12,841 e zOG Fkrrbe zOG Fkrqxh vki vkr 70.52 [OTSh!

56-FkEmOE [l Khr [wbEq zOfj 18,038 mpqxh aebir zOfj 15,680 e zOG Fkrrbe [l Kh [Khr zOG Fkrqxh vki vkr 85.93 [OTSh!

57-olimlN [l Khr [wbEq zOfj 30,112 mpqxh aebir zOfj 26,210 e zOG Fkrrbe zOG Fkrqxh vki vkr 87.04 [OTSh!

58-vbjkvkErwbj [l Khr [wbEq zOfj 55,387 mpqxh aebir zOfj 29,699 Sde zOG Fkrrbe zOG Fkrqxh vki vkr 53.62 Sdfad [OTSh!

59-KkTsOG [l Khr [wbEq zOfj 52,162 mpqxh aebir zOfj 45,042 e zOG Fkrrbe zOG Fkrqxh vki vkr 86.35 [OTSh!

mOTee 60-KhiokG [l Khr [wbEq zOfj 26.768 mpqxh aebir [wbEq zOfj 23,734 zOG FkrSh!

[l Kh [Khr zOG Fkrqxh vki vkr 86.67 [OTSh!

[kBfjr \kBjhq [lKlAqDmh KlxalEG 28 [Khxh aebir 48-akB [l Khe zOG Fkrqxh vki SD_kTrxh _kiq [OTSh!

[rbx 58-vbjkvkErwbj [l Khe zOG Fkrqxh vki SD_kTrxh elAq [OTSh!