TODAY -

[kT [lA Kge sOEq aWAKgir mlAe TEfjelG WIoExeg: vgW agegKfj
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, WlqDjb_kjg 16 2017 : aegwbj aFIxg mpZkd ag\kAe TErg\kE elKelM sOixDjlKf KgEeqgrbe mpZkd wkTjdmqrg TAWkM aD\begKgwkM sOjwOjlKE ([kT [lA Kg) e sOEq aWAKgir ag\kAr mlAe TEfjelG KkjqgK WIoExeg okTe vgW agegKfje _kKdSDjl!

[OM TErg\k jlrg[O ([l [kT [kj) TAWkMr ZKg [\bd agSMx ajg mpee TErg\kE elKelM sOixDjlKsg _kjOM wgjrbe aokde okTSg, sOixDjlK wkjfgrg [OTFOdwKb ZAmOTrqr ag\kA ojkBoEeq [aKbi Sbqkd SboEeq _kKd wIKd Kdw fycrl!

sek sekxbAqe ebagG 100 egxg aebir cgjg mAqg KlAxeg, KDwOjGK \begzjKgfg mgixeg okTe mkBjAmq fbagEe mpKgESgqrb sOixDjlKfg fycrl!

KDwOjGK \begzjKgfg mgiqxg afkir aokde okTSg, KlEfDjlM xzjEalEGsg fgA [a mkdfbe aWA vkjl okTe SMmAmq \kTFgqg mysOMr \begzjKgfg Kkeq aFy fkq mA wbAead wgSDjq fbir sysDjbdf oOirOdegiT [abd okTjdwrxg ebagG egegxg aebir sysDjbdf mA [abd wgSg!

oycgdKb aegwbj mpZkdsg akTsprxg [jpq WlKgmgfgKgi [aKbi TEWDjkKfDjdvjKgi KgcgEerbe \begzjKgfg [Kg vmkTq oyeq okTcjgqeg!

[rbqb mbjgqrg \begzjKgfg [Kgx ajg mpeq qgM oycgd WkBq wkjmg\alEGf wbFOdfDjg!

KDflG [Kgxg mO [lEr [Ojrjxg WgzA KgiFkegiZkT [OTe WxGml!

mO Kgieq [aKbi SbEekTxg ak\Odf Fqd fyqKgixg aWA vkBSGq SbEekT [ar mpfl okTqrb oySgq vog Sj [Kgr mpZkd [Kge BGSDjl!

ebagG old fkjdwr spFlM [arg rbskEKgi FOi mOEejAqrb oycgdfg okiejl!

eArbe KlM SkTq, eOiap skNKgEq, qOA mIKgEq [aKbi mpZkdsg [OWgKkj sOTsy syrbe mkdejAqrb eGfDjl!

ag\kAxg wbEKg fIrb mpfke ogiq ZAml okTeKb aokde aSk fke WOirOdSg!

KDflG [Kgr vkBSG Fyjkixg FqdKgi SOiclM \kie wkTSGw ZAml!

vgir TEWDjkKfDjdvj egiFge KlAxGml!

mAqg FOi, [ek [\ld, aopKI [arg KgqgM [lragegKfDjlKExg fZkTWrq avkdKgi FAq ZAml!

vog 5/10 xg aakir aegwbjxg awkEr mpjbq ag[OTKgirg a\bAr oMmdwr FOixkM WkBq aKd SIrq \kBejqeg okTe aokdsg mpZkdwb KgiFkjg!

aegwbjr mpjgq ag\kAr ap egiFgce wgjl!

TErg\kxg [fONw KDflGKgix \lieqr aegwbje apxg WgzA Wjl!

aegwbjxg w_kj jgWOjAxg aOrlM [Kg Trg\k wbAqxg jOM aOrlM [a [OTjqeg!

oErdKb TErg\k xzjEalEe TeOzlfgq TegKg[lfgq TAw_kj [lEr Tejcg Kldfjxg mlAcegiZkT [OTjq 9 Kbq TErg\k w_kj [l_kjr 2016 wgjdSgq mpSDjl!

[pSOTxg aOrlM TErg\kxg sOebi rgMmg, wDjkTA agegKffj aKkadsg KDflG xbcjkG [arg [fp KDFlGKgie afy fAejdmqeg!

TEr\gkrxg olErOdmrbe \bekTflr sgirAxg wDjkTA agegKfj WkBqe aegwbjxg aOrlM [Kg aSOTxg mArKb [lwDmkT fyxeg okTjAmqeg!

mkdsryjgq vog 40/50 rrg aegwbjr apxg [_kGw [arg SbrOivkrq ak\OdejjOT!

sOixDjlKsg mpZkd [abd oMmdmqrg mkdsryjgq vog 5 [Kgxg aebir mkTjgd mkTKb opjq, [kT fgxg mAr opFOT KgiFOTjq [aKbi SbG Kk opq eok mkS 3 rg KDsgM rgzlmNalEG [lEr aegwbj KDfkjG [N wOmKgxg aflie Fqd wgeq oOGexeg!

[flEq afAxg aebir FyqkM [arg rOmkTFkqg wDjOcldsg aflie \bAFOi Sbrgir Fdeq TKgi wgq zAmxeg wDjOcld [eg [kgxg Fqd [\kAq mOTKgMmdml!

felM obGw, wkTN WbAq [aKbi _kfj fDjgGalEG wDmkE Kkq mOTKgMmdml!

apxg WgzAr SIoyre [oOiq mkdSgqxbA TKgixg WgzArKb SIoyre [[OEq [a wbjdmxeg okTe aokde WOirOdSg!

[eyq rgKfDjgd fjlG KlASgqrb fkA mOTjArkTr okFb okFbe fySgq eGfDjx wOmgfgdKsdg SbrOivkq myeq eGfl!

fOZkE fOZkEq wOmgfgslM wkjfgKgie fyegi fyegie fyq ZAmArDjq Fqdkgi [rb wkiFOdeq mpZkde \kAe akicyee KlA Kkrbe mpjdSDgq SOiFkieg okTjg!

TAWkM aD\begKgwkM sOjwOjlKEe sOEq [lKlAqDmg KlxalEG fjlGfxg [WKwk myFOdSgqxbA mlAoyjgq KjbdKgi [Kgrxg mO [lEr [Ojrjxg WgzA old WxGmdwr myFOdeq oOGexeg!

fDjkEKwOjG wOmgKg [a eye KlArbe ag\kAe vGFOd vGKgExg SbrOivkrqkgi ak\OdejgqKg sOdoEeq oOGexeg!

agwbA Sbrgiad KlM fgire mk\liqxdg SbrOivkq WIoExeg!

vgixg mAr wkTSGmgq FqdKgi egiFge \liKgEqx ZAeq vgW agegKfjxg KlsDj'lfjg[lGf aOegfjgi KlM [a okirOdseg!

aKgr ag\kAe [Tq [OTe eGfDjx [OEmkTEr KclKE wgq [aKbii _ksGwxg SbrOivkq mpoExeg okTeKb vgW agegKfje aSk fke WOirOdSg!

Fqdf [OEFOdseg _kKdSgq Sj aegwbjxg ZASp [aKbi [wbEqxg KDfAr Kgiejdw Sbrgiad [jpq Fyek KgcgEerbe Fgixeg!

[flEq afAxg aebir ag\kAr Fdeq [Wq TKgi KOTre WIoEq okTqKg [vlGw _kKdeg!

mkdsryjgq vog 5xg aebir eok mkS 3 r KDsgM rgzlmNalEG [aKbi KDfkjG [N wOmgKgxg aflie Fqd wgeq oOGexeg!

aegwbjxg fDjkEKwOGj wOmgKg [a KlArbe ag\kAe ak\odejgq vGFOd vGKgExg SbrOivkrqKgi sOdoExeg!

TAWkMr aD\begKgwkM sOjwOjlKExg aWAKgir mlAe TEfjelGsg SbrOivkq WIoExeg!

vgixg mAr wkTSGmgq FqdKgi \liKgEq ZAeq Kg [lAxg KlsDjlfjg[lGf aOegfjgi KlM [a okirOdseg!