TODAY -

qg cl wg wkjmg\kalEfjg qOjrsg agWA WASDjl, agjlN mkBFOdfDjg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 19 2017 : eD\b rgMmgxg [KOsk jOrf mpq qg cl wgxg wDjKgrlEg [agG Kkoxg \bAr ZKg ebagrki qg cl wg aegwbj KDflG \begGsg agjlNKgi wbFOdeq wkjmg\kalEfjg qOjrsg agWa WASDjl!

agWA [rb wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrg [aKbi qg cl wgxg elKelM wDjKgrlEG [agG Kko Kjbd \kSg!

aegwbj mlcgKmlfgq [lKlAqDmgxg agSmr qg cl wgxg fgslGf agjlN [OTxrqKgi wbFOdeq _k SEeSg!

agWA [rbr qg cl wg aegwbj wDjrlKsg wDjKgrlEG sl zqkeEr, [lA [lM [l FOZkA qgKD_kcgG Kjbd \kSg okTe rgMmgrxg WIq WkBe okTjg!

fkisd [eg FOde wkiFOdsryjgq agSM [Kgr qg cl wgxg agjlN [OTxrqKgixg awbiWkq mgKG [a KlAq mOTq ZASgrl!

[rbadwb Fkcq aWArxg WIq wkB [aerg [lKlAqDmg sEKfgfb[leKg 32 xg [OTe wkjfg [Kgr agjlN [OTxrqKgixg agi mlNFOdeq mOTSDjl!

[rbadwb mgKG [rbrg wDjkTA agegKfj ejlErDj aOrge myKgESgq ajAe agjlN seke [OTxrxl okTq mkBFOdfDjg!

vN vke sEWkA fyrDjgq mgKG a\kA [a KOKM agrg\kr FkxGejdSg!

agjlN [OTeqxg mgKG [rb wkjfg [Kgxg mlfjolrf FOjdw eGfqe agjlN [OTeq SMml okTe WOiejdmgqKgi [rb [vbAqeg okTe myq \krDjg!

vN vke sEWkA fyq ZArDjgq, agjlN [OTerg SMml okTe WOirOdejgqKgi [rbxg aebir spKkAFOi [lKlAqDmg sEKfgfb[lEKg ([l Kg) r [kj sl KgqvErDj, mIFqkM [l Kgr [O cOT, \kTKDsbMr KpfD\, mgmOIr [e_kj, _kiSlAr ojgrkK, SkZqOdf ckrbaeg, FyqkMr zgA, opjOdf fg [pv jkRlKD\kA, _kicgi flEFkr [lA olaEf, sbAqgr [lE aIxg, Fkixr [KD_geg, aOTjkir wg KjG, [OTekAr jkRlsgKOj, eAqOM fg [pv vkBq, _kiSp _kT TjkqG, sOEFycAr rO. jkA, KxOMqEr rO. sl [pv mOslE, mAmkTr TqOAvk, SlfDjgxkBr jkal, wkGKOTr wDjlakeEr, _kqxkTr \b rlqle, a\ki TAWkMr sOiSkA jOqgErDjO, og\kimAr rO. jkRlKD\kA, [ErDjOr rO. egakTvkEr mb_kixg agi wEejg!

[rbA [OTead ZKgxg agWA [rbr agjlN 32xg flEflfgq [OTe mkBFOdSDjq afbir KgG 28xgrg ZKg SEeq eISgrDjl!

[Fbq afAr agWA WAmq \kT okTe wkejg!