TODAY -

Kg Kg [lK slxg [obAKbq awOd sbA[OE FyjA wkiFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, rgKlAqj 01 2018 : sagfg [OW KgzgM KOKkfg sImpwkd (Kg Kg [lK sl) xg [obAmdKbq awOd sbA[OE FyjA ZKg \bF oOKflM SbaE mAwkdf wkiFOdSDjl!

mbN [Kgxg eye Fy wbxrqKgiKb SESDjl!

FyjA [rbr _k Zkimrbe Kg Kg [lK slxg eye wDjKgrlEG [OTe SESDjq xgflErDj egiZOAqe WOirOdSgqr, SbEekT [Kgxg FyrOd _kFOd s\kr [vyq Fyrki myjdw [rbxbAe wDjKgrlEGsg Fy wbjq afbirKb [ax [ax ebiKg vkEe wbEagEebre \begfg [arg TEfgxDjgfgr agG\li FAmx Fqd fyxeg!

WbjbN s\ke wbEKgMmx KlAmgq aegwbjxg TEfgxDjgfg [arg FOi akEee vkBSGw wbjdeqx ajg mpeq FqdKgiKb fyxeg!

oySgq vogr Kg Kg [lK slxg mbvgimAq [kjcbE flMopqxg mgvgi aSkr FyrOd _kFOd s\kr Kg Kg [lK sle Fyrki s\k myrbe mkdSg!

TErgcgeK wgwMKgi sEeq oOGeqr Tjki s\k vIKgErbe mkdw [rb [Ock [Kgxg mgvgi aSkr Tjki fyre \kAe TIe vIKgMmx qM wkK fyoEeq oOGeSg!

vgi fA wbEe \kejq afbir qgM wkK fySgqeg!

Kg Kg [lK slxg \kAe egiKgiegiZkT [OTq [aeg!

WDjA_kd [lxDjgalEGsg afkir TErg\k xzjEalEG [arg [lE [lK Kg [lE ([kT [lA) [egxg fOde \begfg [arg TEfgxDjgfgr [skTq wgjdsrDj okTqxg vgieq WkBq [rbr [absO, \b Kg [lA [rg Kg Kg [lK sle vGagEebre [vyq Fyrki mySg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr _k Zkimrbe Kg Kg [lK slxg okEexg wDjKgrlEG [kjcbE flMopqe okTSg, [pSOTe T sGmgq [Kgxg _koEFOd sjgeO okTq SIq fkT!

T wgq [Kge ag[OTq [arg sMmbxryjgqeg!

ag[OT [rb sekeO okTqrg SImOT!

ag[OTq [a [OTe wOdw fkjqrg ZAcq Sje agxg wbEKg sEeq oOGeq fkT!

fkTqI KlAq awbe wgjdw Fyrkieg SMmx rOelG fyjgq [Kg ebiKgqxg SbrA [aeg!

Kg Kg [lK sle wkAqrg TjArA [Kgqb ebiKgeq wbjdweg!

ebiKgeqxg ajg [rbe TjArAxgrad sjxg F_kT Fkq ZAmOTrxl okTq [Kgeg!

afAe [arg WgzAe vOiFOjdweg okTKb WOirOdSg!

fyjA [rbr _k Zkimrbe Kg Kg [lK slxg [lrzkTcj cOTe okTSg, Kg Kg [lK sl [Kg awkixM sMoEeq oOGejg!

aegwbjg SbEekT [Kg aKd FOdw [OToEeq akimOAr vIKgEqeg!

SbEekT [Kg aegi fAe mpjAag okTq [rb [pSOTxg _kSMmOE [Kgr oyjdmgq eokKgir wgq fZkTWrl!

vgi fAxg ebiKgeq wbjdeq oOGeqr agfpe Fyrki myrbe mkdweg!

agfprg agvI agSkT ekTrq [arg [aGf [OTqxg _kSMmOE KkxGweg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr Kg Kg [lK slxg wDjKgrlEG [kjcbE flMopq, [lrzkTcj cOT, sImpwkd _galE _lmWg\j [lKOKg[lKExg zkTK wDjKgrlEG sbab, vgi fA \bekTflr _galE [lKOKg[lKExg wDjKgrlEG wbjegakKg, _galEK _lMWg\j [OjxekTclKE sImpwkdsg wDjKgrlEG qkmk [arg KDfbrlEGK \beg\e sImpwkdsg wDjKgrlEG [lE xOqgEre wDjKgrg\A alAqj [OTe Kjbd \kSg!

FyA [rbr eye Fy wbxrq Kg Kg [lK slxg Fy wbqKgir WAKb KgEeSg!

wDjKgrlEGf cgflErDj egiZOAq, clejlM KlsDjlfjgr mOTfOiqA rOMmj, WkTekEK KlsDjlfjgr TjOA KOzkKgeg, [OjxekTclKE KlsDjfjgr [lM c\lEf, agrg\k [aKbi wqDmgKgfgr sl akmlAeg!

FyjA [rbx ajg mpee rgwkjGalEG [OW fDjkEKWD\bcE alrgKgE jgAK [arg KDflG qDmr KlM [lE [pv [lA aegwbjx Kg Kg [lK slx SbGKAejx qDmr rOelKE slAN [aKb wkiFOdSg!