TODAY -

wqDmgd mkTqDjljg oOirbe ag\kAr SbGKgEeSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 06 2013 : oycgd oycgdad aegwbjxg [OTe mOd Kzkxg wkjmg\kalEG alAqj [OTjgq rO. fg. apeD\xg [lA wg WErxg TAWkM TKsg aebi vEq [jkNfg aegi mpskTr mbwk mkS 5 vIe KkSgq jb\lM mkTqDjljg KlEfj [a ZKg oOirbe mArA [rbxg ag\kAr SbGKgEeSDjl!

[jkNfg \I mkjejK sDmqe KgErbe wkiFOdSgq mkTqDjljg KlEfj oOiqxg FyjA [rbr [FOTq agFbimlE [OTSgq [lxDjgsMvj agegKfj [lArg [qrbM ekKgje okTSgqr, mpwkd [ar [Wq TrbslKE [a WImqfr mpwkd eGfDjx SbEekT [rb KOTre [Wq [OTxeg!

ZKg akmlAr \bekTflr KDflG [OW [aljgske Kbwjw_kj [OTjgqKg sjgrxgeO okTqr mpkwkd [Kgxg ag[OT Sbrgiad [Wq TrbslKExg aZkM WIq [arg ag [a [OTqxg vkBSGw _kSMmOE vlEqeeg!

aokde aSk fkSg, afA [ar \b [lK [lxg Kd\li agiKlM [OTSgq _kjMr fDjlr KlEfjqb TKmkagd fljOjgK [ae FbxkTSgqr mpwkd [Kgxg SDjgKflE vGw ag[OT [aGfe aWAKgr mpq abKmgA avk [aGfr Sbwkde WkBq FkSgrl!

arbad mpwkd [Kgxg ag\kA [Kg vkBSGwxg aag fkqeg!

FyrOd [rb TErg\k eGfDjx aegwbjr FOjdw [OTjAmqrg agKg agek s\k FOdfbe akmlA egdmAxeg!

[rbe [aljgskxg ag\kAr mpjgq ag [OTqxg vkBSGw [Kgad mArA [Kgqb vkBSGeq, ag vkBSGeq [pSOT wbAead TrbslKEr akT [OEKgEoEegiT!

FyjAxg [SEeq agFbi [OTSgq, aegwbj \begzjKgfgxg mkTqDjljg\kE rO. fg[pv SOArOEe okTSg, aegwbjr mkTqDjljgxg Toy mpoEeq aegwbj mkTqDjljg [lKOKg\lKE (akmk) e aWA s\kr vGfbe oOGerbe mkdmg!

vkBSGmdwrxg, afbiTEe ZKgrg aegwbjxg [aGf ZkTjq \begzjKgfg [OTjgq aegwbj \begzjKgfgrKb mArAKgxg [arg akmlAxg mkTjgdf ZkBcq ag[OTKgir aWAKgr mkdfDjqKb TEfjelGsg SbGFkir mkTjgd wkq \keqxg SbrOivkq [a mpxryjl!

aegwbjr mkTqDjljg Toy olEe vkBSGeq xzjEalEGsg wOmgKg wDjOxDjkA s\k mpjl!

afA [ar aegwbj [Kg [kjG [lE sMvjr aagi vGmqKb ZKg aegimOAr Sj oMmdwxbA fyjl!

aKg mArAKgxg ag\kAr mkTjgd-mkTKbxg myKgi _kGwrxgeg!

ag[OTqxg myKgie fysl SEqr ZArq mpfl!

[rbe [pSOT wbAeadsg myKgi wgxryjgq TrbslKExg Kjbd [OTjgq mkTqDjljg vkBSGoEq fkT!