TODAY -

'TjArAxg wOGFOd KgcgEerbe mArAKgxg KlEagGmOE WxGoEeq oOGeKg: fg [pv jkRlKD\kAe
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, eqlAqj 08 2018 : TjArAKgr wbFOdmgq WgjOM \kBe wOGFOdKgi KgcgEerbe mArAKgxg KlEagGmOE WxGoEeq oOGeKg okTe [lrbslKE agegKfj fg [pv jkRlKD\kAe ZKg mAqOTSOiekiSOir mpq aegwbj fDjlr [lEr [ldKwO KlEfjr wkiFOdSgq [lwjlM [lEr xkjalEG rlxg FyjAr WOirOdSDjl!

[OjxekTcgi sagfg, aegwbj TEfjelKelM fldKfkTM [ldKwO (aegfldK) rgjldfOjlG [OW olEmbA [lEr fldKfkTMe KgErbe Fk [Kgxg 5 rxg oye vGFjdSgq aegfldKsg aebi vEe ZKg wkiFOdSgq [lwjlM [lEr xkjalEG rlxg FyjAr vgW xlKG [OTSgq [lrbslKE agegKfj fg [pv jkRlKD\kAe okTSg, mArAKgr mpjgq [pSOTe awkE mAxg WgjOMKgi [arg wOGFOdKgi KgcgEeqe awkE mAr \kAmq KlEWAKgi vGmg!

mArAKgr wbFOdvq WgjOM \kBe wOGFOd s\k [pSOTe KgcgEejqrg awkE mAr vGSgxrq KlEWA s\k sEq ZAxeg!

\kjgqaSp mArAKgxg wOGFOd KgcgEeeq [pSOT Sbrgiade oOGeagEeq vIT!

vgEre mArAKgr wbFOdw WgjOM KgcgEeKg okTjx awkE mArxg wbKgMmdw WgjOMKgi Kgcgeebre mpjqrg [ldKwO [Kg wkiFOdwxg _koEFOd mpjOT!

aegwbjr mpjgq WgKkqgKgie aSM s\kxg WgjOMKgi wbFOdmg!

[ldKwO [Kg wkiFOdmx WgKksOEevgiq \lEFOdmgq [Kg [Wq SOiFki [aeg!

aFIxg [ldKwOxg aki[OTee wOGFOd wbFOdwxg vki [arg ag[OT s\k \kAe Fqd wgSDjqxl okTqxg jgwOjG skjrevgiq KlAq fZkTWrl!

KlM FbAxg WgzA WxGmq afAr SbEekT [Kgr vkBSGw wbjdseg!

aegwbjxg ebwgKgixg KlEagGmOE WxGoEeq oOGeqr olEmbAxg Kldfj [Kg \kAe ajb[OTq [aeg!

vkTeke _kjMxg akjslGf \kAe ajb[OTq aWA sEq ZAag!

akjslGsg rgakE [Kg SIe wOGFOdKgi wbFOdw fZkTWrl!

KDflG [Kgr [lrbslKE [arg oOA rgwkjGalEGsg ag[OTKgie KlGmgq \begWOA [Kg mArAKgr wbFOdvq Wge fbjqrg \kAe skEexeg!

oycgd KgcgEejgq \begWOAxg Wg [Kg awkE mArxg wbKgMmdwe [\kAqeg!

aKg sjAq sD_kmgfgr KkjdweO okTqrb Wg wbFOdmgq aWA [rbr agobGKgi Fkrbe \lioMmx fDjlegievgiq wgjq fbir sD_kmgfg mpq Wg [rb mArAKgr wbFOdw ZAeq oOGeq vIT!

mArAKgr wbFOdfbe \begWOAKgi [Kg KgcgEejqrg KlEagGmOE WxGoEqr afli [OTxeg!

[KgxbAq Fqd FyjkiKgi wkTSGmdwr wDmkEegi okTqKg \kAe ajb[OT!

[pSOTe eOiaxg aebir KgcgEejgq WgjOMKgi [Kgxg aebir awkE mArxg wbKgMmdw s\k \kAe KgcgEep [arg mArAKgr wbFOdwe s\k \kAe KgcgEep okTqKg \liq fZkTWrl!

[pSOTxg wOGFOd KgcgEeqxg opeqg mpfDjqrg vkBSGw ZAmOT okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr wDjKgrlEG [OTe Kjbd \kjrbe aegwbj olEmbA [lEr olErgsDjkW rgzlmNalEG sOjwOjlKExg vl\jalE [lK jkclEe okTsg, WgKkqgKgie wbFOdmgq WgKgi akjslG fyWA mpxeg!

[ldKwO [Kg wkiFOdwe WgKkqgKgixg ajdf _kSM myKgi fkFOd fkKgE fyqxg SbrOivkq mpxeg!

mArAKgr mpjgq [OWgKKgir KgcgEejgq flqM Wgrk [arg Wg aSM s\k [Kg mArAKgr wbFOdvq olEmbAxg Wg KgcgEeKg!

KDsbM \begWOAKb mArAKgxg olEmbAxg Wge KgcgEejqrg mArAKgxg [OTe \kAe skEeq mpxeg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr [lA [lM [l SkKgA zkKbA, wDjgEKgwkM KlsDjlfjg (fg [pv [lE [kT) wg zkTWpKb xlKG [OW [Oej [OTe Kjbd \kSg!

rgjldfOjlG [OW olEmbA [lEr fldKfkTMxg rgjldfj mAmg skap, abfb_k aD\bcg\axg rgjldfj abfb_k qokrbj, ckjk WlKExg rgckTej ZkiqA qKEf, _galEK _OjF [OjxekTclKExg [lE cg qgaOmfk, jkclE rDjlKlKsg wDjOwkTfj wbSDjAqA qDjOclE [arg mgfj [lEclMKsg wDjOwkTfj rOagegdKb rlcr WASg!

FyjA [rbxg aebir sl qg WgmkEfDjOWg [arg _galE _OjF [OjxekiTclKExg ajdf alaOjErA [OW [lxDjgalEG [aKb SbG\ld wgeSg!

_galE _OjF [OjxekTclKE [arg aegwbj olEmbA [lEr olErgsDjkW rgzlmNalEG sOjwOjlKExg ajdfKb alaOjlErA [OW [lxDjgalEG [a SbG\ld wgeSg!

FyjA [rbx ajg mpee KDsbM \begWOA, WbjgG mOEK fySg!

FyjA [rbxg aki[OTee jgKOjK wkjKE s\ke [lwjlM [lEr xkjalEGsg afkir _kWA s\kKb FASg!