TODAY -

aegwbj sEeq Toy Sbrgi sOixDjlKe Kjbd \kxeg: cOTsgKE
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 10 2018 : aegwbj sEqxg Toy Sbrgir sOixDjlKe Kjbd \kxeg!

ZASp [arg KdfAxgrad mlNmg okTe aegwbj wDjrlK sOixDjlK sagfg ([lA wg Kg Kg) xg _kZkimOT SbabdvA cOTsgKEe ZKg wkBagKgix Beqr WOirOdSDjl!

sOixDjlK zqE TAWkMr ZKg wkBagKgix Beqr [lA [lM [l cOTsgKEe okTSg, aegwbj FbxkTxrq wkjfgrg qg cl wg [aKbi aKgx vGagEejgq wkjfg eGfe mpfl!

sOixDjlK wkjfge mArAKgxg ZASp [arg KdfAxgrad mlNfe mkdmg!

aegwbj skTq wkAq wkjfgx KAejOT okTeKb sOixDjlKe mlNSg!

aegwbjxg TEfgxDjgfg KOdw \kjOT okTe sOixDjlK wkjfge aWA s\kr agWA wkiFOdfbe mkBrbe mkdSg!

afA [rbr qg cl wgxg ag[OT s\ke sOixDjlKe Fy Fgqeg okTq _kWA s\k WOirOdeq \kBSg!

ZKgrg aegwbjxg TEfgxDjgfgxg _kWA [Kg mkdwrxgx ag\kA Tjki oyjdmg!

aegwbjxg ZAsp [arg KdfA skToMmOT, Fyrki myxl okTe aegwbjg vgW agegKfj [arg qg cl wg aegwbj wDjrlKsg wDjKgrlEGe mkBFOdwg\b!

KDflG mpZkde vgieq mpjl okTjxrg [rbad okTqg\b!

KDflG [Kgr mpjgq [lA [lM [l 60 ad wkjmg\kalEGf vGmx SOMmkB mkBKg!

[OwOcgKE jbmgi wbMmx vN vke Flieq fkT!

aegwbjxg [wbEqxg KdfA [arg ZASpxgrad [aGf [OTe wbErbe Flieq fkT!

KDflG [Kgr TKb \kAe mpqe oySgq [lKlAqDmg KlKExg Kgfgi [rb eabgG aKgi Sj olExGoEKg okTe okTq afAr \kqgSgrl!

oycgd [abd [OxKG 10 r [lKlAqDmg syjxeg okTjAmx [OxKG 16 f \pFOdml okTe [abd okTjdmg!

KDflG [Kgr oycgd TEfgxDjgfgxg, qOjrj wgMmjxg [arg fOZkE fOZkEq TKb s\k mpjg!

qE [arg qDmOslr fyjgq s\k [Kg fZkTWre vIKgM-mdmgq SOicIKgieg!

sekeKb qE, qDmOslr fyegiq eGfl!

mpZkde wbdvlM Kliq ebagGf qE, qDmOslr mpjOT!

aewbj \begzjKgfgxg TKb [KgKb mpZkde wbdvlM Kliq ebagGf [rbad mOTxeg!

mgzf mpq okTjq zg Kg [l wg wkErle ekxkmlEr [OWgKM rD\bfg vGmAqxg _kWAKb [rbad mpjgqeg okTeKb WOirOdSg!

wkBagKgix BeSgq [rbr Kjbd \kjrbe [lA [lM [l, sl jEcgGe okTSg, [lE [lK Kg [lE ([kT [lA) e aegwbj FbxkTeq oOGeq mlNfl!

[lE rg [l mpZkd [arg [lE [lK Kg [lE ([kT [lA) [Kg KlM [axg a\ld [egxbAqeg!

[lE [lK Kg [lE ([kT [lA) xg wOmgfgslM _gi [OTjgq [lE wg [lW KDflG [Kgxg mpZkdf wbEqr \kBjg!

KDflGKgr wkMmgq qg cl wge mbvgiq mpZkd [Kge [lE wg [lW \kBe fOZkE fOZkEq wOmgfgslM wkjfg s\k \kBjg!

[rbqb, wOmgfgslM wkjfg s\ke wbEKgEe [Kgxg WDjEG KlAqKb mpfl!

saE agegaA wDjOxDjkAKb mpfl!

KDflG [Kgr mpjgq qg cl wge mbvgiq mpZkd [Kg old KlAqx TskE skEere BSDjbMr vgW agegKfj \kBe mpZkd [Kgxg agegKfj s\kqb fjkAe [Odwxg FyjA wkiFOdSg!

KDflG [Kgxg Kg [lAr FyjA [rbr alaOjlErA [a wgjdSg!

alaOjlErA [rbr wMmgq awbi [OTq _kWArg WDjlA_kd [lxDjgalEGsg _kjOTKgE wbjdwr KwOjG fyqg\b [arg elKelM okT_lr Kgsbjgfg FAq \kjOT okTq [Kgeg!

okTjgq _kWAKgi [Kg \kBq alaOjlErA wgKgMmdSgq [rbr vgW agegKfjxg akTsprxg ogjA [Kgxg afkir _kWA [aGf WOirOdmASgrl!

oycgd vgW agegKfj [OTjgq mbvgiq [Kg sOixDjlK wkjfge afA Kkie mpjAmqeg!

agegKfj [arg [lA [lM [l [OTrbe sOixDjlKsg Fqd FyjA s\kr Fyrki s\k \kjAmqeg!

oycgd mpjgq TKb s\k [Kg _kjOTKgE wbjdw ZAre mpjg!

KflG [Kgr mpjgq mpZkd [Kg aagifxg [OTq a[Oir sjgaGf fyq ZArDjl!

TKb a\kA mpjgq [Kg SEeq oySgq [lKlAqDmg agWAKb afA Sj KkirOdwgeq okTqr \kSgrl!

oErdf [abd [OxKG 10 r [lKlAqDmgxg KDwgsje awkE mpqkdf vGmgZp afA [Kgr [lKlAqDmg KlKE syxeg okTe Fyjki fyjAag!

[rbqb KDwgsj awkEr mpSgrqxg [abd \pFOdSDjl okTeb WOirOdSg!