TODAY -

myWA sEeq rlfkk qlid FAeq _kjlN mySDjl [kT [lW Kg rgxg agi rgwkjGalEG [OW _kfj jgKOjKKlK [OEq slqgelGe \kSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, KlNflAqj 13 2017 : aegwbj sEckjqlKE [OW rg wlrgmlEr [lEr _lGmlEr [ld, 2014 xg aSkr my Bq \kq mAKgi sEeq KlfgmkTG Talc myjx rlfk qlid [a FAeq KDflG slqgelGe _kjlN mySDjl!

vgW agegKfj eOiFOAqA qgjlEe vl\j myrbe ZKg ebiFgM wkiFOdSgq KDflG slqgelGsg agWA [rbr SEeeq KlAq mgKGf \kBq _kjA 13 [aKbi SEeq \kBrq _kjA ajg wbFOdfbe SEeSg okTjg!

slqgelG agWAe mySgq _kjlNsg afkir mpZkdsg _kZkimOT [OTjgq _kdK agegKfj fg [pv qgKD_kcgGe wkBagKgir okTSg, sbAck 2014 xg afbir my Bq \kq myWAKgi KOde KkcgMmgqKgi Fgieq ZKgxg agWAe _kjlN myjl!

mO skTe KkkcgMmgq Sbrgiad sjAq aSMxg wlekMfg wgxrxl okTqxg afkir fOSkTe SEeSgxeg!

[rbadwb KgcgEexryjgq mA [rb ag\kAxg [OTq Fqd FyjAxg [OTjxrg mpZkdsg [\kq okEe myxrqeg!

aegwbj KDflG _kfj wOmgKg, 2017 slqgelGe [\kq wgSDjl!

wOmgKg [Kgxg aSkr TjgxlKE [lEr WDmr sEfDjOM rgwkjGalEG ([kT [lW Kg rg) xg aagi rgwkjGalEG [OW _kfj jgKOjKlK okTe [OEqKb \kSDjl!

aagi [OMmgqKgxg ajb[OTq ajA _fj alelcalEG fyqxg Fyrki vN vke myoEeqeg okTjg!

flieywM rgKfDjgdsg aOjl Kq-rgzgcExg aebir mpjgq elKelM okT_l-102, aOjl qkT-wkK KlAEq mA mekT ag[OTKgirxg aegwbj mpZd [aKbi elKkelM okT_l TEWDjkKDfDjdvj rgzmNalEG sOjwOjlKE mgagflre myjxeg!

Fyjki [Kge eokEaSp mAxg v\lGeq mpjAqKgi [rb sOdoErbe aOjl Kojr xkjg vgEreqxgrad aD\kEakj fkSgq [eyq mAqg [a KlAq ZAmxeg okTjg!

aokde aSk fke okkTSg, Klekwfg rgKfDjgdsg aebi vEq fkrbqg Kq-rgzgcErxg Klekwfg Kq-rgzgcE okTq [a SkTrOdw \kSDjl!

eye [\kq wgjq Klekwfg Kq-rgzgcEr \bAsOd 6,983 mpxeg [rbx agKgie 37,250 mp!

[kjG [lEr sMvj rgwkjGalEGsg [lclErk [a [OTe wbSGmdSgq ceelfk ogcA TjkqGsg agfA [a KDflG [lKlAqDmgxg aSk FIq ak\Odeq Kjbdf SgEeq _kjlN mySDjl!

agfA SgMmgq aWA [aKbi arbxg [sOTqrbqb TjkqG KDsD_kj okTe aagi FOEqKb slqgelGe \kSDjl!

aokde okTSg, KDflGsg [OTcq alEflM oOKwgfkM [a mgiSGeq aWA mlNSDjl!

agWA [rbe oOKwgfkM [Kg TAWkM _lKG rgKfDjgdsg aebi vEq 76 KmkA-spSb, mAKkkixg rkx eAqj 383 r mA [lsj 8.10 wkd vkBq aWA [a wgq slqgelGe \kSDjl!

mpZkdsg aSkr [lA qg qg [lK [OTe old vIqx wg cg sOjK fAq \kjAqrb oycgdfg vog 2 wDjOqg [OTe Fqd fyrq \koESgrDjl!

aKgxgKb aFdf wg cg fyq vGmArkTr qOE [a SbG\ld myexeg!

rOdfj [rbe wg cg fAq mOTjq fbir vog 5 rxg fkre KDflG KkjqgKf Fqd fyxrqeg [aKbi vog 5 [Kgxg aebir vog 2 rg [FkNw vgixg mAr wOKfgi fkxrqeg okTq \kBjg!

[lA [lK Kg ejKgi [OTe Fqd fyjgq mpZkdsg TAwDmOTKgixg Fqdfxg wOFkqxg afA vog 65 [OTeq _kjlN mySDjl!

okEerg aSOT [fp TAwDmOTKgixbAe Fqdfxxg wOFkqxg afA vog 62 [OTjAqeg okTjg!

aegwbj fDjkTqlM rgzmNalEG sOjwOjlKExg okirbe mpjgq vgW [lEcgeg\kjxg WA Fqdfxg wOFkjx mpjgq okEexg wg rqDmg\b rgxg vgW [lEcgeg\kj vOiFkA jEqgj [OToEeq _kjlN mySDjl okTjg!