TODAY -

WgmAxg wbEKgjOM wbjdw ZArqKg [_Gk w [a [OTe mdk Sgqeg: mdKagsab jk
Source: Hueiyen News Service

TAWMk , [lwjD gM 15 2018 : aegwjb r WgmAxg mAr Wce sEfjD gq\D Kb E fyqKgi mep mep WgmAxg mTk W [a wjb dw ZArqKg [_ oTk e [jk G [lEr sMvjxg sagKejk [lA mdKagsab jk e WOirOdSjD l!

aegwjb KfD lG WgmA rgzlmNalEG KOKTk fg [arg WgmA WOjA aegwjb e SGb KAereb aegwjb KfD lG WgmA rgzlmNalEG KOKTk fgxg oOMr ZKg wik FOdSgqr Kgel slW, Kfjrl [lEr KErl KsD jD gegi [ldKflEKE [OW TAWMk Tzegi oyrOdwxg FyjAr vgW xlKG [OTe Kjdb \jk reb [lA mdKagsab jk e oTk Sg, ZKgxg fEk c k [Kg [Sp OT wAb eadsg sEfjD gq\D Kb Eeg!

WgmAxg afik [Kg \ Ak e sNb e eep q [aeg!

mZp dk f mjp gq agegKfjKgieKb egiFe eep jgq _Wk Aeg!

WgmAe myjAq jOM [arg WgmAxg mTk W sjAe jlKfOj fyq \ xk rxl oTk qr bZTk e ZTk e TAWMk Tzegi mdk w [Kgr [KgxAb q Fyjik [Kg oyrOjdweg!

TAWMk Tzegi aS k KAFq [OTe WgmAxg mAr wKb gMmx WgmAxg aoBk [r b [adb oEe vgiKgEeq oOGejdweg!

Kg [lA [lK [lW rg [lKsg KlsDjlfjgxg vkBjq sEfDjgqD\bKEeg!

rgwkjGalEGsg akTsprxg olEe Wcq a[Oir rgjldKE wgq ZAmqrg aop \kMml okTe myxeg!

WgmAqb ebiKgqKgie afgi WbrOdwxg fkEck [rb WImrDj okTe SMmg!

fbixg agjOMr aakixg mkTWKDfkTM [rb Wce wbjdw ZAmqg \ kAe vkBq fjegi wOTEG [a [OTxeg!

fbixg [OTq _kSMmOEKgi \ limx vIKgMmgqeg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbxg wDjKgrlEGsg _kjOM wgjrbe rO. [pv eqvErDje okTSg, SOiFki [Kg vIKgMmdwr ag\kAxg [vyq TWOjG vIT!

ZKg BGmgq oOM [Kg mpZkdsg aSkr mpq oOMeg!

[Wq WgmA s\k vlMmx BGeeq oOGejdwr WgmA [rbxg wDjrD\bKEjxg [\ kq vIT!

FyjkiKgi [Kg mySGmdwr akT wkdeq oOGeKg!

TErg\kxg WgmA a\ kA BGeqxgrad afgd vke WgmA mpjl!

WgmAKgi myjx BGeq oOGeqr afli wkimgq [Kg okEexg agegKfj rO. [lA ejxg sDjlrgGeg!

[Wq WgmAKgi BGmx ag\kAr wkBclM wgqr SbrOivkeeq oOGejg!

eOiakTcgi ebagGf aegwbjg WgmA fgslG wDml okTe Fkjgq [Kg a\kAe fgslG myrOTj okTe SMmAq \kT!

aegwbjxg WgmA _ke wbFOdvjgq KlMrg mpcrq wDjrD\bKj a\kA mpqe aSOTxg wDjlag\j KO BGsl okTjqrg KO [ar mbwk 15,000, KO [egr mbwk 20,000 eg!

wDjrD\bKj [rbe fgslG \OEcq okTqeg okTeKb aSk fkSg!

FyjA [rbr xlKG [OW [Oej [OTSgq [lE cg BfAe WOirOdSgqr, aOqkTM KDakjG WOErxg WgmA rkBEmOr fyjx \liq s\k [aKbi \kBjg!

rgKfDjgd Sbrgixg sMvjlM sAwDmldK Kkeeq sEKlN eOG KlAmx wDmkEegir wgKgESg!

rgKfDjgd Sbrgixg sMvjlM sAwDmldK Kkeq wgSGSgqeg!

mpZkdsg jgKOjK mpjxrg akT wkdw [OTKeb okTeKb WOirOdSg!

ZKg [oyq ebagGf jKg\ kE WgmA [l_kjr WImq rg oD_kTG KE [OW rgckjG okTq WgmA BGSg!