TODAY -

rDjx Wkq, jqgek [aKbi KEcgG okGwxg slK [Fbq mOTKgMoEegiT: TjkqG
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, WlqDjb_kjg 16 2017 : sbAck 2013 r TAWkM [l\jwOjGfxg mbwk sDjO 1 olEqxg a\kT skq rDjx WkSgqxdg slK [arg ebiFgM wOqONf SD_kTjAqEr spFlM a\kT jqgek [aKbi KEcgG eOiape skNfbe okGSgqx ajg mpee mySGSgq slKKgi [Fbq afAr mOTKgMoEegiT okTe qg cl wgxg mbvgiq _kT TjkqGe WOirOdSDjl!

zkjfg\k cefk wkjfg (qg cl wg) aegwbj KDflG \begGsg [OWgKf ZKg [\bd wkBagKgix Beqr aokde okTSg, rDjx mmOEqxg _kFOdf vlEep okTe Kg qg [kTe vkjc KgG WDjlA fySDjq ag[OTe agSM Flieq okTqKg SbEekT [Kgxg [OTe [Wq [OTjdseg okTq egirl!

slK [Kgr vlEejgq rDjxKgi [rb sekxgeO, FyrOd [rbxg fbir sjgxgradf TAWkM _lKG rgKfDjgd wbmgKf mpjAq [lK [kT \b abGFGSgqeO okTqrbxg afjAKb wbFOdoEegiT! aokde ask fke okTSg, SD_kTjAqEr spFlMr FOdvOA jqgek [arg vbiSkA KEcgG okGSgqx ajg mpeq slK eye [abd Kg qg [kTe okirOdfbe aSk fke FgcgEqxg Fy[Oi wkjfg [Kge fjkAe [OdT!

FyrOd [rbr vlEejgq wbmgK wkjKelMKgixg aFdf mOxg WIWA FOdw vpjkd wgoEeq oOGeqr ajg mpeq Sbrgiad afli wgWA FOdT!

wkBagKgix BeSgq [rbr _k Zkimrbe [ldK agegKfj [lE qgjlEe okTSg, jqgek [arg KEcgGsg slK aSk fke FgcgEeqxgrad Kg qg [kTxg fgA mkdwxg wkB fkjg!

FyrOd [rbxg afkir [vbAq _k\lM WIxeg Fkcp!

[WKwkxg ajbAr KDflG [Kgr agokG agwbExg FyrOd s\kKb FOdw mpSDjl!

KDflG [Kgr FOdSgq agokG agwbExg slK s\kx ajg mpee KbwDjgA sOjGfKb slK s\k mpjg!

aegwbjr rDjxsg slK s\kKb FOdw mpSDjl!

[l\jwOjGf rDjx Wkqxg [vyq slK [aKb FOdSDjl!

TAWkM _lKG rgKfDjgd wbmgKsg aSkr mpjAq [lK [kT \b abGFGSgqxg ajAKb FgxGmdseg Fkcp!

cl Kg [kT [lM wg [lKsg Toyr jOqgEobr syq aopjOT [a wbEKg mOASg!

jOqgEobr mpSgrq slKsg _k\lMKb Fbe wgoEegiT okTeKb WOirOdSg!