TODAY -

\kKgEeq fjkAe [OdT, fbisOTq _kjOTKgErg eGfl : BsM
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OdfOqj 16 2020 : mpaSOi vgiakir mpq Tak syeb mkTjlAqgxg mkTKIr SbG FkSgq Fy[Oi [rbxg afkir \kKgEeq wbjdw [Kg fjkAe [OdT [rbqb fbisOTq _kjOTKgErg eGfl okTe BaimkT seq [wbeq mbw (Bsm) xg clejlM KlsD\lfjg [lA cgmkZAqe FkrOjdw vljOM [ae WOirOjdmg!

vljOM [Kge okT, mpaSOi vgiakixg Fy[Oi [Kg ZkTokd ZkTokdsg [OTq wOmgfgslM KOmD\bKEeg okTe myT!

ajkM mpq ag[OTKgi [kTexg [OTq vpjkd [aGf wgre \kKgEeq okTqKg Wbjbwsg TskTSbAeq akZmx \kKgEeqeg!

aakZrKb mkTKi [Kgr SbG Fkrbe [akZ [fk s\k FOdoESDjl!

oErdsg FyrOd [Kgxg afkirKb ajg mperq _kWA wbKgErbe \kEexryjg!

aFi FOdmdwre [abd sjAe mOTKgexryjg!

TErb\E sEKfgfD\bKExg afbiTEe mkTegi [axg ag[OTKgie [fONw mkTegi [axg mkTWA, mkTFy [arg mkTKir SbG Fkrbe [aki [fk, [skk\ [fOT, [\lE [wE FOdoEq \krqxg [seq _kWA mpjg!

[KgxbAq afA [Kgr sEKfgfD\bKEe wgjgq jkTfKgi [rb KgcgEerbe ajkkM mpq ag[OTKgi vpjkd wgoEqxg aobGf oldf \kKgEejgq [Kg s\kjd oEe \kKgEeq ZaSgxrxl!

[KgxbAq ZkTokd ZkTokdsg \kKgEeqxg Fy[Oi [Kg FkrOdfbe fbi sOTq \kq Fy[OiKgir \kKgEagEeeq oOGeagEeKg!

oycgd marA [Kgxg ajb [OTq mkTWA s\k mlNfe akioE fksoMmdmgqeg!

[pSOTxg wb_kjg, ekG, vGeqg [arg mkTegi mkTKOEr [\lGw, [wEq, [sk\ [fOT aKgi ekTre FOdoMmdmgqeg!

mAagGmOE, wb_kjg [arg simp mOMx KkxOEeq aWa s\k eye SbErkKgEq [aKbi [fONw aagi FOEcgErbe akioeqr afA afAxg mpZkde SIKgE BKgEere mpFOdwr eGfe mpZkdsg mOTKiKgir mpjgq ajg mpeqKgie olEerbA afli wkiKgErbe mpjgq [Kgeg!

Fkicgi Fkifgi [OMmaryjl, sqbT Kmki akTqxg Kmki SbE akiSDjl!

sOiq ajb mkTWAxg BwkM wbAq fbAe \kEFGfbe wOwg FkWA [OEFOjdml!

TaOTeb Takxg [jbq mkTWA vlixp vgi fbaxryjl!

opqOdsg ajb [OTq mkTWAKgi wkGf wgKgMml!

[KgrKb eGfe weqr mOTq ekTrq marAKgxg avg avg s\kr mkTWA, SbzA FbxkTjswxg, KOdoMmdwxg _kFOdKgi FOdmg!

okTjgq aWAKgi [Kgr fOZkE-fOZkEq WbjbwKgixg ajdf BiSGeq abdeq s\k mpjg!

abdejgq, BiSGejgqKgi [Kg seke _kflAxryjg eGfDjx _kjOTKgE wbjdsryjg!

ZkTokd ZkTokdsg [OTq wOmgfgslM KOmD\bKEr wlEFOdejx eGfDjx avg avgxg [OTq \keKgEeq [Kge _kjOTKgE [OTjxrDjk!

mkTWAKgi [Kgxg fbi sOTq _kjOTKgE [ak wbjdw aFy fkT!

marA [Kgxg ajb [OTq akiq \krq mkTWAKgi [Kgr FOjdmgq v\lGeqKgi [Kg afA wbAqxg [OTq _kjOTKgE wbjdeq Bsme mpZkdf alaOjlErA [ak wgKgErbe okTcSDjl!

alaOjlErA [rbr wMmgq ajb [OTq _kWAKgirg marAKgxg ajb [OTq aWA wbaeadf mpjgq BaimkT mkTWAKgi, SbzAKgi TErg\k mpZkdsg vGe-wFkwsg afbiTEe mpZkd [Kge [SEeq agG\li vIqgrbe Zkdwg KlEqgeq Fyjki wk\SGmb!

fOZkE-fOZkEq aWAr mpjgq BaimkT mkTWAKgi, SbzAKgix KkxOEejgq maxg wkdvkBqx mOTEe mkTWA, SbzAKgi [rb fkq mAqgx mOTEe vkeq mO [axg afbiTEe wDjOfldKE fyqg\b!

mkTWA, SbzA eGfDjx mkTKir [aki [f FOdoEq ag[OTKgi Sbrd Sbrdf Wkrbe [kTexg [OTq vpjkd wg\b!

marAKgxg mpKlAmOE [arg wb_kjg eGfDjx mAagGmOEx ajg mpeq aWAKgixg aagi akioErbe eye agaG FOEcgEq Sbrdfxg Fgiqg\b okTqKgeg!

Facjgq _kWAKgi [Kg mpZkde mkdmgq [OdfOqj 31 WkBqxg aebir SEeqgrbe vkeq _kWAKgi FAqgrDjxrg mkdmgq eqlAqj 1rxg oyrbe Twk Twbxg SbzAKgi, mkTWAKgi sEceq aSM aSk s\kxg SOiciKgi wkd KEe vIKgMmxeg okTeKb vljOMKge aSk fkjdmg!


MAYEK NEWS - 17, OCT 2020