TODAY -

xkTSkkZA qOTsOG fyq \kegirl: [ab skap
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, rgKlAqj 06 2017 : aegwbjxg okEexg rlwbfg vgW agegKfj [OTjAq oycgde ebiqk [lKlAqDmg sEKfgfb[lEKgxg [lA [lM [l [OTjgq xkTSkZAqb vgixg [ljg\kr vIq \kjOT, qOTsOG fyjl okTe WOirOdSgq _kWA [rb clmg\kijOi ag\kAe \kegirl okTe clmg\kijOi \beg\E [KkA, aegwbj, ekxkmlExg wDjKgrlEG [ab skape WOirOdSDjl!

ZKg ebiFgM aegwbj wDjlK sDmqf wkBagKgix Beqr aokde okTSg, \bekTflr ekxk skBEKgM okTjgqKg ekxk a\kA wbMmN wbMmqKb akxg akxg WbjbNsg [\kq \kBre aSOTe qOTsOG fyjl okTjx ag\kAe oldfad \kxrq mpfl!

[KkA, aegwbj, ekxkmlEr mpjgq aWA Sbrgiadf ag\kAxg agobG [OTjgq xkTSkZAe vGwr [Fgiq mpfl, qOTsOG mpfl!

[pSOTr sekxbAqe fkEq fySgrqe ogjA [Kgxg afkirKb sjgaGf SIrl!

xkTSkZAe WDjlA_kd [lxDjgalEGsg _kWAr okTjgqKgi [rbrg clmg\kijOi ag\kA Sdfxg eGfl!

aegwbjxg _kWAKb eGfl!

TErg\kxg wkjmg\kalEGsg _koIeg!

wkjmg\kalEGsg Kqcld alfjeg!

ajA [rbe [pSOTe \kegirl okTe Sbrdf okTjx \kexrqKb eGfl!

xkTSkZA Sdf SMmx aegwbj skTq \krl okTqKg aSOTe [lA [lM [l [OTe _kKd myqr aegwbj skTq \krl, mpqkd [Kgxg sEKfgfD\bKE Zkde FAxeg okTSgqrbr \kBSDjqeg!

aokde okTSg, [lA [lM [l 60 [Kg akxg akxg KDflG skToEq \kjOT!

TErg\kE sEKfgfD\bKE [NoOM fyxrqeg okTqKg mpjgqeg!

mpjgq _kWA [Kg [afII SErOdmx oldfad ajkM Kgq okTqKg \kq ZArl!

clmg\kijOi \beg\E [Kgrg sbAck 1925 okTqrg qDjgfgK wljrfxg TKfkqDmgK fyjAmq, [pSOTxg Twk Twbe vmkTjAq [aeg!

oycgdfg vog 92 Kbjl!

[rbx \b [lE Kge sbAck 1980 r mgiSGSgqeg!

vog 92 Kbjq \beg\E [Kgr sjgxbq [aGf SIoMmAq fyre sbKg jkKgr _k Zkiq fyjOTrqeg!

aokde okTSg, oycgdfg ejlErDj aOrge mbvgiq qg cl wg mpZkde WDjlA_kd [lxDjgalEG fyeSgqeg!

aKg [OTq fkjxrg qg cl wgxg [lA [lM [lKgiKb, sOixDjlK [lA [lM [lKgiKb wbMmNe qOTsOG fyxl okTjx fyqg\b!

[lE wg [lWsg [lA [lM [lKgixg WgzA [aKbi xzjElEG [Kgr mpjgq WgzA [KgKb epeq vbAxeg!

arb eGfe xkTSkZA Sdfr [OTe fkjxlG fyqKg \beg\E [Kge \kq ZArl!