TODAY -

mkMoymbNKgie TErgwlErlEK rl ebagGf qE sySDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 09 2018 : aegwbjr SbGmkT wkTqxg mkM oyjgq \bekTflr wgwMK jlzmbKejg WDjEG [OW aegwbj (\b wg [kj [lW [lA) [aKbi elKelM jlzmbKejg WDjEG, aegwbj ([lE [kj [lW [lA) e mpqkdsg TErgwlErlEK rl ebagGf qE sySDjl!

\b wg [kj [lW [lAxg TEWOjalKE [lEr wqDmgKgfg KlsDjlfjge FkrOjdw vljOM [ae okT, [OxkG 14 xg [ogi eOi\kTrxg oyjx [OxKG 15xg ebagrki_kTjA wbi 6 WkBq aegwbj wbAqr clejlM KDfDjkTd mkBFOdml!

ebagG [Kgr ag\kAe \bA \bAr mpqgqx mOTee mArAKgxg [lrbslKelM TEKfgfD\bKEKgi, aSM Sbrgiadsg mmOE Tfgd fyjgqKgie FOi mOEqgrbe Kgsbjgfgxg [sEq vldKgE Fyjki ajdf aagifxg [OTe wkiFOdsryjgq TErg\kxg TErgwlErlEK rl FyjA qOTsOG fyqgeq _kWA FAmg!

clejlM KDfDjkTd [Kge [ek mk\lixg Fqd [aKbi mkTegi mkTKOEx ajg mpeq FyjAKgi sOEKgMmOT!

aegi fAe wkEcjAq [aKbi vog mgKgi [egxg wb_kjg mpcq mArAKgqb eArbe SbrbA vEKgEqgSDjq afbir wkiFOdsryjgq TErg\kxg 72 Kbq TErgwlErlEK rlxg FyjAr Kjbd \kq okqKg TskTWA FOdwx mOTee TKkadsg wb_kjg [arg akimAvG \OEFOdweg okTe myWA FOdT!

ajA [rbe TErgwlErlEK rl qOTsOG fyqx mOTee FyjA [Kgrxg mkNFOde mpxrqeg!

TErg\kxg _kSMmOEr SbEekT [Kgqb aSk fke eAKgErbe [OGw epq fyrbe FAq \keq akmlAxg ag\kA aakir eAFkd fyrbe okTjgq FyjA [Kg [pSOTxg egi fAqqb eAKgEqgjgq TErg\ke mArAKgr wkiFOdweg okTe vljOM [Kge aSk fke WOirOjdmg!

vljOM [Kge okT, mArA [Kgqb \OdSGwxg aobGf mArA [Kgxg KdmOEqb awbi Wke akioESgqeq mkMmOi mlNfe vGFrbe mpjl!

aKgxg a\ld mkjq SbrArg SbEekTKgxg egi fA ToyKgqb ogjA [a eGfDjx [ar mOTKgESgq \keq mAqg Fgqr Twk Twbe ZkdwgjAq mArAKgxg ZASpqb FliSki s\kjdf mArAKg FbxkTrbe akioESgeq oOGeq mlNfDjg mOTee \bAFIeq aD\kEakjr ag\kAxg a\OE mA [OTjdsrq sqO zlmg wgFOdfbe mkExg Fyjki aSkr [ErakE [lEr egsOqj [kTmlErqb TErg\kxg aebi vEeq oOGeSgq mpSDjl!

oErdKb mArAKgxg egi fA Toy abGFGeq oOGeqxg Kjbd [a [OTe aD\kEakjx fkEejx mA wgFOdSgeq mkMmOi vGFgj!

SbEekT [Kgqb avlG fke FbxkTeq oOGeqr wbEe ogiagEejgq skimbNKgixg ajdf ob skNKgErbe mArA [Kg avlG avlG fkeeq mySGmdw Fyji olEe olEe a\ld Klimdml!

ajA [rbe TErg\kxg egi fA ebagGsg FyjA mArAKgr wkiFOdwr \b wg [kj [lW [lAe [Fgiq FAqx mOTee [OxKG 14xg [ogi eOi\kTrxg oyjx [OxKG 15xg ebagrki_kTjA wbi 6 WkBq aegwbj wbAr wbi 18 xg clejlM KDfDjkTd mkBFOdml okTe vljOM [Kge WOirOjdmg!

[ajOAr, elKelM jlzmbKejg WDjEG, aegwbj ([lE [kj [lW [lA) eKb [OxKG 14xg eOi\kT wbi 12 rxg oyjx [OxKG 15 xg ebiFgM wbi 5 WkBq aegwbj qE vGFxeg okTe WOirOjdmg!

mbN [Kgxg TEWOjalKE [lEr wqDmgKgfg KlsDjlfjg KekckBq apfpe SbG\ld wgrbe FkrOjdw vljOM [ae okT, eAFqgjq [_ki eOiwOd mArAxg KlEagGmOE abEq okTqrb akT wkdSDjq afbir mArA [KOAxg skimbN aKlMxg mkE, agfONsg mkE, ZASpxg mkE [arg aopjOTKgir \limdw agG\li aFI aFI FIFjdwe ZKgrg amArA [KOAxg \lMoyagKgir vkBe \pSkT FgExkTrbe Kgieq mAqg [a FOExGmdmg [aKbi _kSpq FprOdfbe FAmx ZASpxg _kFOd wpSGmdmg!

aKge mArA [KOAxg vkBSG Fyjkirg mkNe FASDjx el-ek fkrq agwkT FqkTqxg wbEKgjOM [ar [_ki eOiwOdwb eAFjdmg okTe vljOM [Kge WOirOjdmg!

vljOM [Kge okT, mbjq fkisd [Kgr TErg\kxg FyckM WISDjq mArA [KOAxg mkMoyq Sje Skqp Sjk Kkrbe awbe vkEeq mArA [KOAxg \lMoy skimbN avk avkKgixg skiSbM abGeq KgMmOTrqeg!

mArA [KOAr TErg\kxg TErgwlErlEK rl wkiFOdfeq FAmdmgq [Fgiq Sbrgiad [lE [kj [lW [lAe KyxGmg okTe wMmrbe vljOM [Kge okT, aegwbj \kBe [_ki eOiwOd mArAxg \lMoy skimbNKgixg egi fAqqb sbNKgMmgq avb [obAxg WgjkM mArA [KOAr [arg aegwbjxg mpakTr wkToErq okTqKgr vog [Kgrxg vIKgEq oyjgq [lE [kj [lW [lAxg wkErA [Kgqb KyxGwg\b!

ap TKgi, [ek mk\li eGfe ebagG [Kgr vGFOd vGKgE fyqgreq vljOM [Kge [jOTqr WOirOjdmg!