TODAY -

rDjkTzjK rle mkdwr \kTW wkBclM wgjg: akBTKG
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 12 2018 : rDjkTzjK rle mkdwr akBTKG sabegKG wkjfg aegwbje aegwbjxg KgEag Sbrgiadsg aWAr \kTW wkBclM wgjg okTe mbN [Kgxg KDflErgi sagfgxg sO[Ojrgelfj sg\OioE aZkir FkrOjdw vljOM [ae okTjg!

vljOM [rbe okT, aegwbjxg [sdeq KgEag skimbN [a [OTjgq rDjkTzjKgie myjgq Fyrkiqb wkjfg [Kge [_kiq Fkdf TskT SbAeq BGmg!

aegwbjxg KgEag ag\kAxg wb_kjgr KgEagKgixgrad [KgxbAq ebagG [a sErbe FAmAqKg aegwbj sabegKG abzalEGsg [OTerg \kAe vkBFOdvegiZkTeg!

Fyrki [Kgqb TskT SbAeq [OTe wkjfg [Kge SbEekT [Kgxg slmlErj WOimgq a\kAr ebagG [Kgqb aKd SIqgrbe slmlErjr okNwgeq wkBclM wgqr rDjkTzj a\kAxg Fyrkiqb TskT SbAeq BGwgjdSgq SbrgiadwbKb mbNe [_kiq Fkdf TskT SbAeq BGmg!

SbEekT [Kgr mpjgq mkTjq ag\kAxg Toy [arg wbEKgjOMr ZKgrg fNe fNe [oOiq s\k mkdmg!

myag KgEag [arg Zkag ag\kAr fboGmdw afAr [ZAq Fkdf akBTKGKgie vOiFOdfbe Flierbe mkdmg!

rDjkTzjKgir mkErkjdw [arg mkE Kgiejdw Sbrgiadf mbN [Kge ZKg WkBqr fbagEe mpSgq \kBrDjg!

Zkag ag\kAxg WbAFdf Kkq \bAKgi ap Fkqrxg oyjx KgEag okGmdw WkBqr mbN [Kge [ZAq Fyrki myjdmg okTjg!

vljOM [Kge aSk fke okT, oErdf Wyxp ap Fkjdw afArKb akBTKGe akicgE Fke vOiFOjdfbe mbN [Kge [_kq fkjqKgir afli wkiSg!

akBTKGsg mkMoye \yKgEq ZArq aWAKgir vIKgEq ZArDjqKb ZAmgq aWAKgi [rbrrg mbNe spryebir fbagEe mpFOdw mpfl!

mbN [Kge mkTjq ag\kAxgrad Fk Sbrgixg WIWA FOdw vkdFbi [a [OTjgq wg rg [lKsg vliKgi [Kgrg oycgd WkBq ag\kAr awbi Wke \yoEeq oOGeqr akT wkdw ZAre mpjg!

olEe Zdmgq _kWArg mkTjq Tabixg wgdmgq [ZkiKgie aKkxg aopKIr vjk _kExrq agr rl agMxg vli objkMmx mpjgq mbN Sjxg _kSMmOE [KgKbeg!

KlMxgr-ad srkT WkBq SAFlie [vON [jlA SIrDjqxl okTqrb ag\kAe SIT!

[vbAq mkMmOirg akBTKGeg!

sabegKGsg mkMoyeg okTqKg ZKgrg ag\kAr sIoeeq mbN [Kge awbi wke oOGexeg!

wg rg [lK sg vli WIrDjl okTrbe mbNe aSk fke _ksGw [arg SOMmkB mkBqxg Fqd vIKgMmjOT!

mkTjq ag\kAxg vkdFbi aGmgqKgi odFliee _k\lEeq mbNe KlA Kkjg okTjg!

afA Sjrg vIq \kT!

[rbqb mbNe fbagEe fOdmOT, vN vkq wjk fAqgxeg!

mkTjq KgEag [arg Zkag ag\kaxg vkdFbi WIoEeqxgrad mbNe awbi Wke sGFOdwx mOTee oOGexeg!

skimbN [Kgxg \kTWeq oOGeqr mbNsg mpcq Sbrgiad sGFOdseg okTeKb vljOM [Kge aSk fkjg!

aegwbj rDjkTzjK rle mkdwr aegwbjxg KgEag ag\kAxg awkixM olEe sESGmw [OTjKeb!

myag KgEag ag\kAxg Fyeke mA\kEq TjkqGe apjk vbSGmAq, akEeq SbEekTxg _kSMmOE olEe wkdFOd vkBFOdeq [pSOT Sbrgiade Fyrki myagEejKg okTeKb vljOM [rbe aSk fkjg!