TODAY -

BSDjbM rgKfDjgdsg aopKIKgi olr aKfkj mpfl: oOiq
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, KlNflAqj 12 2018 : TErg\ke egifAq vog 70 WkjqKb aegwbjxg BSDjbM rgKfDjgdsg vkBSG Fyjkixg wDjOxDjkArg okNml [rbqb rgzlmNalEGfg \kAe _kGml!

mAqg FOixg WgzA \kAe WGfe mpjg!

[ekq oOKwgfkMr wbeq oOGeqr [_kq [OTjl okTe BSDjbM fkBExg Kleg\j KgfgcE (skckag mOi) xg clejlM KlsDjlfjg [l oOiq fkiSbMe WOirOdSDjl!

ZKg TvAxg [OWgKf wkiFOdSgq wkBxg agWA [rbr aokde aSk fke okT, BSDjbM rgKfDjgdf oycgd mpZkdsg KDsbM 75 jOA mp!

[rbqb okTjgq KDsbMKgi [Kgr olr aKfj [aGf mpfl!

TEvkjc [aaAe wbjg!

vgiZkT okTKDsbMr oycgd [Ock 5 Sde mkTjgd fkdwg fAqgjg!

mpZkdsg KDsbMKgir KkTEK [arg alFalfgdKsg [Ock [aGf mpfl!

aKg mpZkde KOTqj eGfDjx [Ocke mkdfqj SIrDjl okTjg!

mArA [Kgr mpjgq BaI _kaI [Kg sOdFOdw \krl okTq WOjlKG rgwkjGalEGsg [Fgiq mpjqKb ag\kAe eOia eOiaxg sOdFOdwrg mlNfl!

B wkAqg [a Fkjx [ogiq wkAqg 5 \kEFGfbe ap Fkq Kgi \kEq [Kg ag\kA wbEe FgiagEeq aFy fkjl!

vog Sbrgixg B \kMmx ap Fkqxg Fqd fyjgq ag[OTKgi [Kg Fgixrqeg!

vgixg mOd [arg fbjlMr Zk Wkeq oOGeqr obvlEq ogrkd Fkrq, rDjd [arg slagslM mOTee qlfDjg KgcgEerbe qOAevgiq wOdSkToEq fbjlMr mpq Zk [arg TKgir mpq cgq avk s\k KgoMml!

aKg ag[OTqxg odvkir KOdoEq ajb[OTq sDjkTAeg!

slagslMe okGw ZkKgi [rb vkjbqrxg odvkir mkTek fgEek wOdoEqx mOTee Kgqxg vki olExGoMmg!

aKge fbjlMxg TKgi myqbd mAokixg TKgi KlioErl!

mkTqd Fgqrg ajkM mpfq Kk [arg Bvld s\k Kgrbe akioMmg!

vgir Kk skNw Kk fkEq FgirDjgq [Kg mpZkde [SEeq agG\li vIqgrbe FgiKg!

arbr Kleg\j KgfgcEKgiKb afli wkicxl!

SbMxg [oMKgieKb Fgieq sEe oOGejg!

BSDjbM fkBExg [sOTqr oySgq WlqDjb_kjg [arg akjv fkr FkSgq sOTmkkK [rb oycgd mOTe skTjl!

aW s\kr wOG oOM a\kA mpqe ag\kAe vGFOd vGKgEr SbrOi vkrq s\k ak\Odejl!

BSDjbM fkBEx KAejgq vgixg SbM mAqgKgiKb WgzA \kAe WGfDjl okTjg!

wkBxg agWA [rbr TvAxg wDjKgrlEG \kTag oOjkAe WOirOdSgqr fbjlMr Zk Wkq slagslM KgcgEexeb!

vgir B \kEqxg Fqd Fgieq oOGeqr TvAe KyxGmg!

KgjOT WlKfgzlM eIeq FkSgq mAqg mOTe sOTmkK skTjl!

mAqgr wOG oOM a\kA mpjgq [Kg [Fbq afAr alEKgEqg\b!

SbaE mAwkdf mpjgq [l rg Kgxg alAqjKgixg mpzkde aWA vkq [ar FAeq oOGeqg\b okTjg!