TODAY -

aOTjkir elKelM WDmld vgiSGSgrl: sl [lK [l
Source: Hueiyen News Service

TAWMk , [lwjD gM 15 2018 : aOTjkir [kT [lE [lxg WgjkM vgiSGSg okTqe [vbAq [OTxeg okTe sImpwkd KDfbrlEGK [lKOKg[lKE (sl [lK [l)xg zkTK wDjKgrlEGe FkrOjdw vljOM [ae okTjg!

vljOM [Kge okT, rgjldfOjlG [OW [kjG [lEr sMvj aegwbj [arg [kT [lE [l [lrzkTcjg sagfg aOTjkie KgErbe TErg\kxg avb [obAxg WgjkM aOTjkir vgiSGSgqxg 74 Kbq sbA[OE okTe FyjA wkiFOdfbe aOTjkir [kT [lE [le vgiSGSgq WgjkM [rb TErg\ kxg avb [obaxg WgjkMeg okTe mkEe KErOdwxg Fy[Oi [rb sl [lK [le sErlA fyT!

aOTjkir sbAck 1944 xg [lwDjgM 14 r elfkcg KbzkKvErDj qOKe mbvgiq [kT [lE [lxg sjelM akmgde vgiSGSgq WgjkM [rbrg, avb [obAxg WgjkM [OTjqKb WgjkM [rbxg a\kTr [vOiq spe TAqDmlA [OTq WgjkMeg!

oycgd ag\ kAe SIejgq TErg\kxg WgjkM, fDjkTsmj WDmld [Kgrg sbAck 2947 sg cbE 23 r KlASgq jkclErDj wDjKkre mbvgiq sEKfgfb[lEG [lKlAqDmgxg [lroOd sagfg [OE elKelM WDmlde sbAck 1947 sg cbmkT 22 r avb [obAxg ajdf [KOsk vsDje TAqDmlA [OTq avb [obAxg WgjkM [Kg [lrON fySgqx mOTee [OxKG 15 rxg [OWgKKM [OTq TErg\ kxg WDmld [OTjdSgqeg!

sbAck 1931 r WASgq [kT [lE Kgxg agWAe vsDje TAqDmlA [OTq avb [obAxg WgjkMe [OWgKKM [OEq mlNejqKb arbe elKelM WDmld [OTSgrl!

TErg\ kxg elKelM WDmldeg okTe vgiSGSgqKb mpfl!

TErg\kxg elKelM abzalEGsg fkisd s\kr fOZkE fOZkEq aSMxg WgjkM s\k KgcgEejASg!

arbe TErg\kxg [OWgKM elKelM WDmld [arg Sd [OTSgrl!

agwbA Sbrgiadf [arg wkjfg Sbrgiadf \lGejjOTrq WDmld [a [OTeqxgrad eyoyee sbAck 1947 f [abd KlArOdSgqeg!

[kT [lE [le aOTjkir vgiSGmAq WgjkM [rb TErg\ kxg avb [obAxg WgjkMeg okTqrg \kAE mkEe vGegiZkkT [OTq [arg oyjdmgq agjOMr wb_ kjgqb aWA ajki SIoEre [OTe FOdseg!

Fy[Oi [Kg myeA fyrbe eAWbr TErg\kekTclKE wDjOKlKf \kBoEqeg okTjOTrqxg ajA mpfl okTe ag\kAe mkBejdseg!

TErg\kxg avb [obAxg WgjkM aOTjkir sbAck 1944 r vgiSGSg okTqxg aobGf [kT [lE [lxg WDmld afArbr vgiSGSg okTqe [vbAq [OTxeg!

rO. wDjg\krjKgege Tq jgzgcgfgi elfkcg'K jOM TE WDjgrA KDfDjxM [OW TErg\k ([kT [lE [l) [lEr aegwbj wKwldfgq okTq [kjfgsMr [kT [lE [le aOTjkir vgiSGmAq WDmld [rb [vOiq spe TAqDmlA [OTq avb [obAxg Wgjkmeg okTe Tjg!

TErg\kE skBEKgM [OW ogKfOjgslM jgKkjK agegKfDjg [OW [pv [kj rge sbAck 2017 sg WlqDjb_kjgr wkiFOdSgq elKelM Klagekj [OE [kT [lE [l [lEr TGK sEfDjgqD\bKE fb TErg\ kK TErgwlErlEK okTq Klagekjr wDjO. vgfDjxOKe _k Zkiqr [kT [lE [lxg mkEagKgie TErg\kxg egi-Sk fAeqxg mkEFlieqxgrad [vOiq sp \kBq avb [obAxg WgjkM [rb wkTrbe _kKdSg okTeKb \kBjg!

aegwbjxg vgW agegKfj [OTjAq [lA sOTjlie Tq sEfDjgqD\bKE [OW aegwbjgK TE [kT [lE [l abzalEG okTq [kjfgsM [arKb [kT [lE [le aOTjkir vgiSGmAq WgjkM [rb [vOiq spe TAqDmlA [OTq avb [obAxg WgjkMeg okTe Tjg!

[kT [lE [lxg [vOiq spe TAqDmlA [OTq WgjkM [rbe aSOTxg WgjkM [OTjqKb vsDj \kBq WgjkM [rbKb mkExg aebir mkEagKgie KgcgEejAag okTqKg [kT [lE [l aD\ bcg\A \kBe jlsOjr s\ krxg WIT!

[kT [lE [lxg WgjkMrg [vOiq spe TAqDmlA [OTqeg!

TErg\kxg WDmlde [KOd vsDje TAqDmlA [OTrbe [egKg [Kbdsg afgd SlEep!

sbAck 1944 r TErg\kxg avb [obAxg WgjkM aOTjkir vgiSGSg okTe mArA [Kgxg ag\kAqb mkEe mAcgirbe mkdmg!

oyjdmgq agjOMr wb_kjgqb vaAeq a[Oir eGfDjx mkEe vGSgq \kq a[Oir [jgq wb_kjgx KkxOejdmq aOTjki sImkxg oycgd mpjgq KImlE [Kgxg aaki FIq FOickBxg eksMr rg TErg\ kE fDjkTsmj WDmld oOTKflr og\j WOj WkjKG fkTA [OE rg KlsDjlr KOTM [OW TErg\k qkT [kT [lE [l okTe Fkjgq [rbKb \liKgEqgeq [arg vbAFOdwgeq sl [lK [le sbAck 2017 f alaOjlErA wgKgErbe mkdSg!

aKg ZKg WkBq Fqdf [OEFOdfDjg!

wb_kjgxg fkisd s\kqb KlArOd KlAcgE fyqgxeb!

Fy[OiKgi [Kge sImp \ lMoyagKgi Skiq ZAqxg wESp mkMmdseg okTqKg SIcgEqg\b okTeKb vljOM [rbe aSk fkjg!