TODAY -

aegwbj mpZkde cbE 18 xg _koEFOd mpoErDjl: akBTKG
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbE 18 2017 : BSDjbM [lE [lK Kg [lE ([kT [lA) e WOie ag okGwr eGfe ag\kAxg avgE alEeq eOiap skNwr agvA [a KOdoMmq WkBqr mpZkd [Kge fbage mpKgErbe cbE 18 r mpSgrDjq [Fyq [FyqgrKgiqb TskTq wgjl okTe akBTKG sabegKG aegwbjxg KDflErgi sagfgxg sO[Ojrgelfj sg\OioE aZkie wDjlKf FkrOjdw vljOM [ae okTjg!

vljOM [rbe okT, Fyrod [Kg aegwbj ag\kAe spryebir Zkdwgq ZAmOTrq FyrOd [aeeg!

cbE [NjkTcgixg Toye _grkBG fljgfOjg[lM mgagG okTq _kop [Kg myFOdmq afbir ajpqkd egiq avk 18xg F_kTe slsDjbwkGf TIe vgde \kfkSg!

mkTqd Fgqrg BSDjbMr [lE [lK Kg [lE ([kT [lA) e ag okGfbe fAFgq agokGKgi vGFjdmq WkBqr mpZkd [Kge fbagGEe \lirbe mpFOdw okTq [Kge aegwbj ag\kAqb TskT WbjbN SbAoMml!

_kFOd [Kgxg afkir [lE [lK Kg [lE ([kT [lA) e FgxGmxeg okTe WOirOjdw [Kge agokG [Kg aSOTe vGFSgqeg okTqKg a\ld Klie fkdmq _kWAeg!

ag okGml okTjq WkBqr mpZkde agokGwrb WkxGeq oOGeqx aobGf [lE [lK Kg [lE ([kT [lA) e [OTe FgxGfbe _k\lM vGFjxeg okTe WOirOjdw [Kge BSDjbmr mpZkd mpfDjl okTe myq \kjl!

[lE [lK Kg [lE ([kT [lA) e ag okGmq WkBq mpZkde fbagEe mpKgEq okTqKgrg aegwbj ag\kAe SD_kTrxg [_kiq Fkdf \kegirq WOirOdWA FOdT!

eksM [ajOAr, aOjlr KgEag [a okGmdw fArKb mpZkde fbagEe mpKgMmg!

cbE 18 ebagGf \bekTflr ekxk skBEKgMe fOflM KGrkBE fyjdw afArKb mpZkde fbagEe mpKgMmg!

vgi fA SlGeq agG\li [axg aSkr mpZkd [Kge _k\lM vGFjl!

Fk [Kgxg 28 WkBqxg aebir ajkm mpq agokGw [lE [lK Kg [lE ([kT [lA) xg ag[OTKgi mOTee aOjlxg KgEag ebwg okGwr vlEeq ag[OTKgi mpZkde WkxGfbe ajkMxg afbiTEe vpjkd WIoErDjxrg cbmkT 1xg [\db wbi 5 rxg oyjx ebiFgMxg wbi 5 WkBq wbi 12 xg clejlM KDfDjkTd vGFjxeg!

[lE [lK Kg [lE ([kT [lA) e ag okGwx od seke KgEeqxl!

ag okkGmdw afAr mpZkde avgE alErbe aSbG fbiqbEeq mpjgq [Kg ag\kAe fjkTe myWA FOdfl!

aegwbjr [lE [lK Kg [lE ([kT [lA)xg [wOiq slANKgi okirbe mpjg okTqKg BSDjbMxg agokG [Kge a\ld Klimq _kWA [OTjl!

_kFOd [Kg fkKgE BKgEere mpFOdmg!

clejlM KDfDjkTd mpq Sbrgixg [sEq [ldKE myxeg okTe KOKM agrg\kr [ldfgq [OTxEq mpZkde BSDjbMxg agokG, aOjlxg agokG [arg cbE 18 r fOflM KGrkBE fyjdw afArrg fbagEe mpKgMmg!

cbE 28 WkBqxg aOjlxg KgEag ebwg [a okGw [arg agokG [rbr vlEeqKgi aegwbj mpZkde WkxGfbe vpjkd wgq ZArDjqrg cbmkT 1xg [\bd wbi 5 rxg ebiFgM wbi 5 WkBq clejlM KDfDjkTd wkiFOdseg!

aegwbj ag\kAe clejlM KDfDjkTd wkiFOdw wkArl okTq mbNe SIT!

[rbqb aOjlr KgEag ebwg okGmq afbi [vbAq _k\lM WIeq ag\kAe afA Kkie ZkTjdSg!

BSDjbMr [lE [lK Kg [lE ([kT [lA) e WOie ag okGmdw [Kgr mpZkde SbG fbiqbEee mpjdw [Kge fZkTWre _kjlN [Kg myjdweg!

mpZkde ajkM mpqKgi agvI agSkT ekTre WkxGfbe _k\lM vGFjdmxrg mbNe agGsbN [a WkBq SEFre oErOdseg!

clejlM KDfDjkTd fyoErq okTqKg mpZkdsg FaOT Kliqr mpjl!

[ajOAr, aegwbj mpZkde Fk [obAxg aebir aegwbjr mpjgq [lE [lK Kg [lE ([kT [lA) xg slANKgi fdFOdsrqeg!

slANKgi aegwbj mpakTr aSk fke mpoEq FOdmqrg [OdfOqj 1rxg akBTKG sabegKG wkjfge mbvgirbe [sEq Toy vIKgMmxeg!

ag\kAe Fk [obA [Kg agGsbN ekobA Kgie mpqg\b okTeKb vljOM [rbe aSk fkjg!