TODAY -

mOd Kzkr wkK fyq qgMqb [lKlAqDmgxg qgMe KbwjKgr fyq \kxrDj : [OsDjA TqOqg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, ceb_kjg 10 2019 : mOd Kzkr wkK fySgq qgMqb aegwbj [lKlAqDmgr wkK fyq aegwbj wgwMK qgM KbwjKgr fyq \kxrDj okTe okEexg vgW agegKfj [O TqOqge ZKg wkBagKgix Beqr WOirOdSDjl!

sOixDjlK zqEr ZKg wkBagKgie Beqr [O TqOqge okTSg, qg cl wge mbvgiq mpZkde eOjF TKG vkBSGfe TErg\k vkBSGw \kjOT okTqevgiq _kWA fGfe WOirOdT!

Fqd fyjdw afArrg eOjF TKG ag\kAxg ajg KOdseg okTq \lire SOiFkiKgi mySGmdT!

KgfgcEKgN [lalEralEG qgM [Kge aegwbj \kBe eOjF TKG KOdoExeg!

qgM [Kg \kegirl okTe mkBrbe mkdSgqeg!

[rbqb mOd Kzkr wkK fySDjl!

KDflGKgxg vgW agegKfjerg aegwbj ag\kAxg KOdfeq oOGexeg!

aegwbj wgwMK qgM [lKlEG wgoEeq KlEfjr fdKgExeg okTq _kWA WOirOdSg!

_kWA [Kg mOxg mAr SI-opjqKgi fkEejx okTjgqDj okTq _kWA mkdmg!

mOd Kzkr wkK fySgq qgMqb aegwbj [lKlAqDmge wkK fyq qgMe KbwjKgr fyq \kxryjgqDj!

KgfgcEKgN [lalEralEG qgMxg afkir jbMmgi [arg [OwOcgKE Sdfe oOGeagEeq vIT!

KgfgcEKgN [lalEralEG qgMxg _kWA [Kg eOjF TKG ap vkdwx akEeq TKb [aeg!

ogjA [Kgxg afkir [lKlAqDmgxg KDwlKM KlKE WArbe SEeq vbAxeg!

aegwbjrg qkimkrlK, elwkMevgiq mpqkdKgix qkBErjg FIee mpq KDflG [OTqe \kAe vldKgEegiZkT [OT!

KgfgcEKgN [lalEralEG qgMe [ld [OESgq afArrg [jbq WgzA mkdseg!

KDflGKgxg vgW agegKfje Zjki _kWA s\k WOirOdw mpSg WOirOdmgq _kWAKgi [rb [SI-[opKgix fkejx WOirOdw [OTjqDj!

aKg \kAe [jbq TKb [OTqe sbNe SEeq fZkTWrl!

vgW agegKfjrg aegwbj ag\kA ebiKk Fgjbeb okTq _kWAKb WOirOdSgq mpSg okTeKb aSk fkkSg!

wkBagKgix BeSgqr Kjbd \kjrbe [lA [lM [l SbabdvA vOTsgKEe okTSg, KgfgcEKgN [lalEralEG qgMe ajA [OTrbe [KkA \kBe eOjF TKGsg KDflG s\kr [vyq Tjki mkdmg!

[OTjdmgq WgzA [Kgr egiFge SEeq vbAxeg!

[lKlAqDmg KlKE syrbe [lA [lM [l 60 ade TKb [Kgxg afkir sbNe SEerbe WgjlN myqx mOTee ajg mpeqKgir SIoEWA FOdT!

KgfgcEKgN [lalEralEG qgMxg afkir vN vkq WgjlN myoyrDjqrg aegwbjr \kAe KOdoExeg!

oycgd TmldKExg [OTq _kZkiqxg afA eGfl!

aegwbj sEqe [okEq Fyrki [OTxrqeg!

vgW agegKfje Zjki FyjA [ar _kZkiqr KlEfje okTjgq Sbrgiad vGsrq eGfl okTqevgiq _kWA WOirOdw mpSg!

TKb [Kgxg afkir aegwbj [lKlAqDmg KDwlKM KlKE syjx vN vkq _kjlN myrbe KlEfjr fdKgEKg okTeKb WOirOdSg!

wkBagKgix BeSgq [ar _k Zkimrbe [ldK agegKfj [O cOTe okTSg aegwbjxg vgW agegKfje Zjki mIFqkMr wkiFOdSgq aokjkc xAzgjKgioxg FyjA [ar KgfgcEKgN qgMxg afkir _kWA s\k FASg!

vgW agegKfj [ae Zkiq _k okTqKg mpZkdsg _keg!

wkjmg\kalEGf wkK fySDjq qgM [axg _kWAqb aegwbj wgwM qgMe Fgixeg okTqKg fkqr [Zdw WkBT!

wkjmg\kalEGe KlAq mO okTqKg sjgeO okTqrb SIq vbAxeg!

wkjmg\kalEGf wkK fySgq qgMqb KDflG [lKlAqDmgxg qgMe KbwjKgG fyq \jOT!

qg cl wgxg TmldKE alegWlKfOr aegwbj \lMoyag sEeq mO KlAxeg okTq _kWA \kBSgqeg!

qg cl wgxg mbvgiqKgie Zkiq _kWA [Kg rqM KDflErj [OTq s\k \kBjdmg!

KgfgcEKgN [lalEralEG qgMe [ld [OMmdw afAr [OTjdsrqKgi [rb SEeagEeq fZkTWrl!

eOjF TKGsg oycgd [OTjgq WgzA [Kgr qgM [Kge KOdmdsrq s\k mpKg okTeKb WOirOdSg!

wkBagKgi BeSgq [rbr [lA [lM [l, xkTSkZA, [lA [lM [l xOqgErkK sOEFycA, fg [pv mOslKOj, [O Kbjcsbakj, sl alXvErDjKb Kjbd \kSg!