TODAY -

Fgskxg KlErOi mpeq KldakT rkA Kkqe myagKgir vpFli wgjl: sagfg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, cbmkT 11 2018 : Fgskxg KlErOi mpeq a[Oir KldakT rkA Kkqe myagKgir vpFli wgjl okTe sOTjlixp [_ki mpskT TFp myjOd sagfge WOirOdSDjl!

[_ki mpsgEFkqg, [_ki _kqxkT, fgixDjg, [_ki wOGKIqA SbmlE, [_ki wOGKIqA Sbey, spsOM, egmsbFg, sOTjlixp, aOicA [aKbi akTq SbMxg [wbEq agWA Fk [Kgxg 1 rxg wkiFOdw oyjdSgq [rb ZKg mOTKgESg!

sagfg KlArbe Fy wbqKgi alAqj 40 e Kkq sagfg [OTSg!

mpsgEFkqg sabegfg oOMr agWA wkiFOdfbe _kjlN s\kKb mySg!

sOTjlixp [_ki mpskT TFp myjOd sagfgxg KlsDjlfjg \bASkTqA sbakje WOirOdSgqr vog s\kxga akir TFp mySOir TKgi sIrbe my Bq \kSgrq [aGf mpjdfDjg!

KldakT rkA Kkq oyjdw vog Sj [Kgrrg TKgi WIrqrxg my Bq \krqxg [_kq ak\Odejl!

oycgdKb TKgi mpfqe _kejl!

KldakT rkA Kkjx TKgi _kGfe WImxeg okTe SMmAqeg!

myagKgixg KlEagGmOE WxGseg SMmAqeg!

cbmkT Fkxg my mgiq afA \yjq WkBq myqbdf TKgi mpfDjl okTeKb WOirOdSg!

sagfg [Kgxg [lKgKflEG KlsDjlfjg wDjlAsbakje WOirOdSgqr, SbM 9 [Kgxg my [Kg wjg 2000 olMmg!

cbmkT 8 WkBqr TKgi wgeq akTej TjgxlKExg vgW TEcgeg\kjr KkTE fyeSg!

ZKg WkBq TKgi wgre mpjl!

[lA [lM [l jkclEe sOTjlixp [_ki mpskTr TKgi WImArq [rb TKgi wgjl okTSgqrb oycgd WkBq akTsp [KOArrg WIrDjg!

aKg [lA [lM [l mkdfbe \lioEegiT!

slelM [KgKb mpZOT vkAre vEq ajAe vldSkTjl!

aakirKb fldegslMxg WlM [OTrbe TKgi wgq ZAre mpjgqeg!

SbixI vGKg okTjx sOTjlixp [_ki mpskTjOArKb mkdfbe \liKgMmqrg ebiZkTxeg!

Kg [lAe akTej TjgxlKE wkTq ajAe \liKgEoEegiT!

my BcjgqKgi [Kg agxg myr Bjx myKkM fAq \kBjgqeg!

cbmkT 15 WkBqxg aebir TKgi wgrDjqrg sagfge SOicI vIKgMmxeg!

cbmkT Fk fISkT vMmq WkBqr myqbdf TsI FOdml okTeKb WOirOdSg!