TODAY -

_kjlNeq agWAr Kjbd \kqg\b: [lK fg rg Kg [lA
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, KlNflAqj 13 2017 : TErg\k mpZkd wFkNsg [kjfgsM 342 (1) xg aSkr apfp/ agfpqb KlrbM fDjkTqsg mgKGf \kBoMmb okTq rgakErxg aSk vGFjdw [OTe ag\kA obNe _kjlNeq agWA [a Fk [Kgxg 24 r wkiFOdsryjgq [Kgr Kjbd \kqg\b okTe KlrbM fDjkTq rgakEr sagfgxg wqDmgKfg KlsDjlfjg _kTSOA [keEr agfpe FkrOjdw vljOM [ae okTjg!

vljOM [Kge okT, aSk fkq SOicIKgixgrad wbEe ak\Od \kagEeeq mkdmgq KlNflAqj 24, eOiakTcgi ebagGf sOebi mAwkd oNfk skicpqbir mpq TqO\kTa Kbaki mgmk KImlEr [\bd wbi 10.30 rxg ebiFgM wbi 4 WkBq eOiaxg [OTq ag\kAxg aOG myqxg agWA [a wkiFOdmxeg!

agWA [Kgxgrad ag\kAe [ZA [ZAq afliKgi wkiqg\b!

ajA [rbe agWA [Kgr [rOAe [rOAxg sDmq, mbN, apjk wkTqg, mbNsg agobG 2/3 rI mkdwgrbe Kjbd \kqg\b!

aegwbje TErg\kr fgErDjgZpxg aakir egiFy wkErbe fOZkEq mpqkd [a [OTe mpjAag [arg Kkimq sbA 2000 olEqxg wb_kjg mpjq mpqkd [aeg okTqKg sdegiZkT mpfDjq [vbAq _kWAeg!

aegwbje sbAck 1949 r TErg\kr fgMmq afbir TErg\kxg wkjG-Kg KDflG, \beg\E fljgfOjg [axg Fkdf mpjAqrxg fbir sbAck 1972 r awbi Wkq TErg\kxg KDflG [a [OTjdSg!

KDflG [Kgr egiKgiq FOdfDjq afArxg SbErk mpfkrbe mpjdmq Txg edeq ajg mpeq \lMoy WbjbN s\kajbA SbErkjg!

[rbqb TErg\r fgMmq afbir TErg\kxg mpZkd wFkN (sEKfgfD\bKE) xg mpZkd wFkN fbiTE vGeq oyjq afbir sEKfgfD\bKExg aSkr \lMoy WbjbNKgig [Kg skimbN Sj SkTrOdfbe sEKfgfD\bKExg agG\lirxg akEerq WbjbNsbA mpjdmg!

aKgxg Kjbd [a [OTe apfp/ agfpe afA sbTE TErg\kxg Kjbd [a [OTe mpjdmqKb mpZkd wFkNsg _koEFOd F[OTe SMmbre mAabderbe mkdmg!

mOTee ogjA Sbrgiadf SbrOivkrq ak\Odejq WbjbN [axbA abGSgq \kqxg [sgq WkBjdmg!

[KbA fye \lMoyag sMmb, \lMoyagxg KdfA Zkdsrqeg okTqevgiq [sEq SOMmkB s\k akTsp Sbrgirxg mkBq oyejdmg!

SOMmkBKgrbxg Kjbd [a [OTe KlrbM fDjkTq sagfg aegwbjeKb apfp/ agfpqb TErg\kxg mpZkd wFkNsg [kjfgsM 342 (1) xg aSkr KlrbM fDjkTqsg mgKGf \kBoMmb [arg \lMoy WbjbN [a [OTqxg aKkxg KdfA sEceq mpZkd wFkNe wgjgq ZkdmyKgi WIoMmb okTq apfp/ agfp ag\kAxg SOMmkB s\kx mOTee TErg\k [arg aegwbj xzjEalEGr fdKgEqxg SOicI vIKgErbe mkdmg!

fNe fNe mpskT mpskT ag\kAr SEe epeqx mOTee vGFjdwe TKb [Kg a\ld Klie ag\kAe SIejdwrxg ag\kAe KyxGejdw \kBKgMmdw [KbA [KbA olExGmdmg!

okGe Kbeq \kBrq SOicI s\k SbrA [OTe _ksG-agWA, SbGFki vjk olEq, \kegirqxg _kjOMKgi rlaOsDjlfgd [OTq aKd [rb TskT SbAerbe vIKgMmdSg!

afA afAxg [OTq SbEekTxg WgzA \lirbe ag\kAr olEe [_kq wOGmbA wbxrq Kjbd s\k Skirbe vIKgMmdmg!

sbAck 2016 sg KlNflAqj Fkxg 18 r apfp/ agfp ag[OT mkS 1.50 olEqe Kjbd \kq [vyq SOivG [a FkiapqE FkB xDjkBErxg vGmx sOebi mAwkd, ofk skicpqbir mOTKgESgq 'ag\kAxg SOivG' wb_kjg [OTe mpoyjxrq SOicIxg Kjbd [aeg okTe [lK fg rg Kg [lAe myT!

[rbqb rlaOsDjlfgd [OTq ag\kAr [skT [fOT \kBoErq [sgq WkBoErq SOicI [Kg mpSDjq WkBqr ZKgxg wkMmgq mpZkd [Kge F[OTe fkqgqxg aobGf sbAapxbA \lirbe mpjg okTqr okTaEq FOdmOT!

[KgxbAq rlaOsDjlfgd [OTq SOicIKgi [Kgr apfp / agfpKgie xzjEalEG [Kgqb Fkcrbe afA [Kbd KkiqKg mlMmdmg!

apfp / agfpqb TErg\kxg mpZkd wFkNsg aSkr KlrbM fDjkTq mgKGf vMoErbe \lMoy WbjbN [a [OTqxg aKkxg KdfA Zkdveqxg mpZkd wFkNsg Zkdmy wgoEeq aegwbj [arg TErg\k xzjEalEGr fdKgEqxg SOicI vIKgErbe mkdmg!

SOicI [Kg apfp/ agfpe sEKfgfD\bKelM jkTG [rb WIeq oOGeqxg Kjbd [aeg!

[lK fg rg Kg [lAe TErg\kxg wDjkTA agegKfjr FASgq alaOjlErA [axg wkBSbA egiKgiq \kT!

oySgq sbAck 2013 xg al 29 r TErg\k xzjEalEGe aegwbj xzjEalEGr aFy fkq rOsbalEGKgix mOTee jlsalErlKE Fkjdeq vl Tjdfbe SIoMmdw mpSDjl!

[rbqb aegwbj mpZkde fbagEe mpKgErbe mkdmqKb [eyq xzjEalEG [Kgxg vgW agegKfje oySgq cbmkT [lKlAqDmg qclG KlKEr KDfkj _koI [axg wkBSbAr aegwbj KDflG sagKE WOj KlrbM fDjkTqf \liKgEoExeg okTe Fkcq wgSg!

aKgrKb Fqd [OTe [OEFOjdseg okTqKg [lK fg rg Kg [lAe Fkcq FAq ZArDjg [arg afgd vkq FqdKgi wkiFOdwxg aag KkAe mpjg!

aegwbjxg ag\kAe SIejl arbrg aegwbjr oySgq ToyKgi [Kg-[ek, apoy mkiwOd \kBre Wce mOTKgESgq [\kAqe FlieSgrDjg!

aKgad ZKgxg mpZkd [Kge FOdeq KgMmqDj okTqKg vgierq ZArl!

[lK fg rg Kg [lAeKb aKgxbAq sgegiZkT [OTq SOicIKgi [Kg \kjgqaSp mpZkd [Kgqb Fkcqrxg ekFprbe mkdmg!

apfp/ agfpKgie Skiq ZAqxg afOE mOAmdwrb ZKgxg mpZkde [fAee KgMmqDj okTqxg vgieqrb WkBrbe [arg mpZkd [Kge apfpKgir \limgq agG\li [Kgr apfp/ agfpKgie Skirbe mpqxg wkixM [rb ZKgrg olMmdml!

fkEck [Kgr aegwbj [arg aegwbjxg awkE mAr SbErk mpfkjgq apfp/ agfpKgie Kjbd \krbe ag\kAxg aOG myrbe aSM aSk s\kxg [jpq wkAqp KgcgEerbe [jpq SOicI [axg _kjlNeq agW [a wkiFOdwxg fkEck [rb ZKgrg mkdml!

[OTjdmgq WgzA [Kgr apfp/ agfpe fNFe mpqxg fkEck ekFprbe apfp/ agfp ag\kA [aGf [OTe wbEKgEerbe aegwbj xzjEalEGr [sdeq afA [axg aebir mySGWA FOdw FqdKgi mOTKgErbe TErg\k xzjEalEGe ajg mpeq mOTKIr jlsalErlKE FkoEeq fdKgEq mlNw \krDjg okTeKb vljOM [Kge aSk fkjdmg!