TODAY -

agSM \kBreq _kjlNeSDjgqKg wOmgfgslM wkjfg, agjlNKgie eppeq skEexeg : mpsMmbN
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, WlqDjb_kjg 16 2017 : mkdmgq akjv 4 [aKbi 8 r wkiFOdsryjgq fjkakFOTKbq aegwbj KDflG [lKlAqDmg TmldKEr Kjbd \kjjOT okTe SbEekTKgxg mbNKgie mlNeSDjgq [Kg agSMKgr Kjbd \kjgq wOmgfgslM wkjfgKgi, agjlNKgie epeeq skEeq skEexeg oTe mpwkd sEq [oMmbN (mpsMmbN) e WOirOjdmg!

mpsMmbNsg mbvgiq elwDjA ebiskiqe FOdw vljOM [ae okT, agSMr Kjbd \kjjOT okTjgq mbNKgiKgxg ajb [OTq Sjrg oycgd vGFjgq Tseagd qDmOslr, \lMoyag sEeq [kT [lM wg KgKflA vGeoEq, mArAKgrxg [WKwk myFOdw okTqevgiq SD_kTrxg ajb [OTq _kWAKgi ekFprbe FASDjx agSMKgxgrad Wg fkdSGejgq wOmgfgslM wkjfgKgi, agjlNKgie aSOT-aSOTxg zOG WIeeqxgrad ag\kA wbAeadwb Tjki mkioEeq oOGerbe mpjl!

ajdKgr zOGKg mOTSDjx xzjEalEG wkTjdsryjgq wkjfg/ag[OTKgirbrxg TjArAKg sEeq Fqd fyjdseg okTqKg SMmrbe skEerDjl!

ajA [Kge zOGKg \kBjjOT okTjdmgqeg okTqKg ajg mpeqKgie vegi fke SEFq vbAxeg!

[KliqadsgKb ZKg aegwbjxg ag\kAe Fliejgq SbrOivkrqKgi [Kgxg aebir ag\kAE WIWA FOidw wg rg [lKsg wOGmAKgi WIWA FOdwxg vkr 2.2 jOArI WIT okTjgq elKeM Wbr KgsD\bjgfg [ldsg aSkr [lwDjgM 2016 fxg ckeb_kjg 2017 WkBqxg Fk 10 xg WIWA FOdwKg Fk 3/4 rxg olEe WIrq ag[OT sOdFOi [a \kBT okTjg!

mOTee [ld [Kgadsg aSkr WIWA FOdwKgie vli, o_kT WIrq afarbxg Wbr KgsD\bjgfg [lmk_lEK wgxeg okTeKb [ldKgr \kAe a\ld Klie wMmqKb mArAKgrrg arb vGerl okTqKg ag\kAe olEe SIejgqKgeg!

mkTjgd-mkTKb opjq eokjOM mkS 8 abd Fqd WIrl okTjg!

KlEck-FbAck \kAe _kiq KDflGsg oyeqg mOTKIKgir4 [vk KlM \kBrDjqrg ag\kAxg Fqd fyqgrqxg vGeqg mpjg [arg Fqd vIqxg vkBjq _keOa KlMxg apKkKb ZKgxg SbEekTKgxg ag\kAe WImg okTjg!

[KbAe ZKgxg SbEekT [Kgr ag\kAe SbrOivkrqKgiqb sOdeq mySGsrq a[Oi vkq Fyjki [aGfKb agSMKgxg ajg mpeqKgie ag\kAr SIoEq fyrl!

ajA [Kge agSM [Kgxg afbirKb ag\kArg okEexg okab-okab [rbA mpjxeg okTe SEeqKb \kBjg!

\b [lE Kgqb mOe \krq mbNeg okTe KlEfjr vl TSDjl!

mbNKgxg qDmOslre wgK fOkdf skTjdw \kT okTqKgiKgrg Fk [obA olEe qDmOslr vGFjq afbir zOG a\kr okTjdw [OTq mOTee qDmOslr fyjgq mbNKgie aeksOir okNfq [arg mbNKgxg aFdf ajkM KgjgqKgi [KgeKb vgEokTrxg olErqxg a[Oi [Kge FyryKgqb Bjgq ag\kAe zOG a\kxg wIokT okTqeg okTqxg _kSMmOEr FOTe mbAe myerqxbA fyT okTqKg [jkEq [OTjOT okTe mpsMmbNe SMmg!

wbAadKgxg aFdf ZKg aegwbjxg ag\kAe avg-avgr SEejdmgqKgrg okEe aegi-aSk fAe _kGf-wkre, WbjbN aKlM TIe-vgde mpcjAq mArAKgxg ag\kAe TErg\kr fgE vog 68 jOAKgxg aebir mArAKgxg WbjbNKgixg aebir [ax-[ax BISGejdw vkdeg-Wgege ogiq mArA [OTjdw, mArAKgxg wkd vkBq KsD_kj sgmOagfj 22,535 sk mOTee TErg\kr fgESgqeg!

[rbqb ZKge KsD_kj sgmOagfj 22,323 Sdfad [OTjgq [KgevgiqKgi [Kg sOdeeq vN vkq wkAqp mpZkdwKgie wbFOjdfq Fy[OiKgrxg eOia eGfDjx eOiarg mArA [Kgxg ag\kAxg oEq mpfDjq Toy [a ajg mpeq mpZkd [Kge Fliejdw \kT okTqKgeg!

ajA a\kAKg \limx mArAKgqb [ax-[ax ebiKgeq, [_kG-[wk mpfq mASpxg, agwkTq wOdoErq, ag\kAxg mArA [a [OToEqgeq ajg mpeqKgixg aWAr mpsMmbNsg [oMKgie FAmdmg okTjg!