TODAY -

obT\lE jlErlqb-2 : vldKgMoyrDjqrg wlek aD\bcgd eOiarg KOTre akiSDjxeg: fgslE
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, WlqDjb_kjg 24 2013 : aegwbjxg [kjG WOjA wbAead awkEFOir aKk WEe [arg sEe BjqKb [lskrlagd TEwbG \kBrqe aebir ToO oOjg!

vog s\k \liKgEqgrqe TWbG FOde oOjgq [Kg ZKgxg agjOMe vldKgEq vIT!

ajA [rbe [pSOTe vldKgMoyrDjqrg SbEekTKgxg aKd fkdmgq [pSOTe ebiKge FAmgq wlek aD\bcgd eOiarg KOTre akiKgMmdmxeg okTe aD\bcgsOmOcgK [lE fgslEe WOirOdSDjl!

_kWA [Kg ZKg obT\lE mkEwkB smAegK WOjAe KgErbe obT\lE mkEwkB wkBvlxg [OWgKsg mgfjljg oOMr wkiFOdSgq [egKbq obT\lE jlErlqbr wDjOxDjlKgz [kjfgK mlqOjlfOjgxg rgjldfjKb [OTjgq aD\bcgsOmOcgK [lE fgslEe WOirOdSgqeg!

aokde okTsg, aegwbjr SbErkjgq WbjbN Sje wlekx edeq aD\bcgd TEKfDjbalEG s\k KgcgEep!

TEKfDjbalEGKgi [rbxg aebir agfp [aKbi vdw WbjbNe KgcgEejgq TEKfDjbalEG [Kg awbi Wkjq [aeg!

[pSOTe wlekxg ajAr vog s\k eperbe mkdmqKb wlek [arg wlekx mOTejgq aD\bcgd [Kgxg ajAr KkTEfgWgd [OTq a[Oir sekKb eperDjg!

ZKg WkBq epeqr wlekxg ajb[OTq [rbrg epejgq ag[OTKgie vN akEeq _kWA s\k wbFOdSDjl!

[rbqb wleke ajb[OTjgq [rbxg ajAr a\ld Klie wbFOdwr sjgxbAq Sjrg [rbad _kGfbe mpjg!

aegbjr aD\bcgd KDsbmgi [eg mp okTe myep!

arbrg eG aD\bcgd [aKbi wlek aD\bcgd wEq \kT!

eG aD\bcgdwb KkKfDjg\ eGfDjx sDmkKgslM [aKbi wlek aD\bcgde WOMd aD\bcgd okTe SIep!

sDmkKgslM [aKbi WOMdsg _koEFOd, KkTEfgWgd [OTq a[Oi SIre aKd oldf mlNw okTqKg [pSOTxg mkTqd Fgqeg!

sDmkKgslMe eOivbN fkjAeg!

TErg\kre KkKfDjg\ okTe SIep!

eG aD\bcgd [aKbi wlek aD\bcgd aebirrg [aGfeg!

[rbqb ekG SlEeqxg afbiTEe fOZkE fOZkEq aKd [OT!

aokde aSk fkSg, KDsOmkjKgie sDmkKgslM eGfDjx KkKfDjg\ Kogr [a [OTq okTqrg fGf!

TmgalEG fjlGfxg fkre mpxrqeg okTe wbFOdSg!

aSOTKgirbrg, ogKfDjg, WgmOKOWg, mgfjlvj, xDjkakj, KDfkTM, KkTsOmOcg [aKbi [kTsOExDjkWgeg!

TmgalEG fjlG [Kg \kBrDjqrg sDmkKgslM [OTrl!

fyqfqb WOMd aD\bcgdfrg FOTe ajb [OTrl!

wlek aD\bcgdf TmgalEGKgi [kg mpq/mpfqxg afkir sbAck 1990 rxg FgcgMmdw TmgalEG fjlGKg wlek aD\bcgdf vN vke mp okTqKg Fliep!

wlek aD\bcgd [Kg TErg\kxg KkKfDjg\ KIxgG [aKbi _lKfjE sDmkKgslMxbAe SOEclM SOEFOdfxg a\ld, a\ldfxg _kop, _kop wjli, aFI aFI KlAxGmdw wb\k wkq, akTqgxg mpebi Sbebi KpKd KlAxGmdwe mkT ojBq syq [ogiq Fg\lfj [a KkxGfbe KpKdmOE akwM wbFOdmAag!

aKg ogErbKfkegxg RkG, sjekfgdsg alM [aKbi _lKfjExg KDslMx vkirAeq \kT!

aegwbjxg egiFy vErDjsDjgfgxg afArxg wlek [Kg mkTxg FyjAx ajg mpee mpjAqrxg KgsD\bmj aD\bcgdsg akTspr vImdw oyjl!

wlekxg Wcq [aKbi aegwbjg aD\bcgdf wlekxg ajb[OTq KkTEfgWgd [OTe mkTjgdf mpfqe aegwbjg aD\bcgdsg aOrlM aD\bcgd [OTjAqrb oycgdfg [eyq [aKbi awkixM sMmq aD\bcgslM [OTjAqrb oycgdfg [eyq [aKbi awkixM sMmq aD\bcgslM WOjAKgie aegwbjg aD\bcgdwb aFI aekB ekTe okGSDjl!

aegwbjr aegwbjg cxOTxg mOTKI s\k mgimqKb aegwbjg aD\bcgdsg KDsbMrg mpfl!

[rbqb ogErbKfkegxg mOTKIrg mp!

rkEK [lskrlagr eG aD\bcgdsg sDmkK mpjqKb WOjA fAqSdfeg, Fg[Ojg \kBrl!

aKgxg ajArg ag[OT [aGfe aegwbjg aD\bcgdsg Fg[Ojg wbFOdw ZArqxgeg!

ZKg wkiFOdSgq obT\lE jlErlqb-2 xg FyjA [rbr mArAKgxg KdekTjq ag[OTKgi [aKbi obT\lE mkEwkB wkBvlxg smAegK s\kKb Kjbd \kSg!