TODAY -

[OEfDjwDjleb\jKgi KlAxGfbe ag[OT s\k Fqd wgeq oOGeq fZkTWrl : qgKD_kcgG
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 12 2017 : [OEfDjwDjleb\jKgi KlAxGfbe ag[OT s\kqb fOZkE fOZkEq KgEWAKgir Fqd wgeq oOGeq fZkTWrl okTe sajK [lEr TErKfDjgc agegKfj FOZkA qgKD_cgGe ZKg sDmkKgd xDjkErlr wkiFOdSgq jOr KO [OE _kjMr WbG TErg\k [ar sgKE KAwkr \Ocekxg Klagekj oyrOdwxg FyjAr WOirOdSDjl!

agegKfDjg [OW WbGg wDjOKlKgi TErKfDjgc, TErg\kE vlAqj [OW sajK [arg rgjldfOjlG [OW fDjlr sajK [lEr TErKfDjgce wbEe SbGKAee KgErbe wkiFOdSgq FyjA [rbr vgW xlKG [OTe Kjbd \kjrbe TErKfDjgc agegKfj FOZkA qgKD_cgGe okTSg, sgKkE KAwkr \Ocek [Kg \kAe skEejq KDsgA [a [OTxeg!

sgKkE KAwkrr fOZkE fOZkEq KDsgA fjlGmOA \kBjg!

myB KgiBxg mAr olEe Sbaki vkBKgEe oOGeqr KDsgA [Kge skEeq wgxeg!

TErg\k xzjEalEGe KDsgA [Kg [SEee wkTSGmdmgqeg!

[eyq mpZkd [Kge saE WlKgmgfg KlEfj Sj okirOddeq Fyjki fyjg!

aegwbjr wbFOdmgq wOGmA s\k akjslGsg SbrOivkq _kGwrxg akiq \kBjg!

svkTr vAwDjk FkjgqKgiKb wbdegi oEFjdwxg a[Oi mkdmg!

aSOTxg wOGFOdKgi akjslG fyqxg SbrOivkq _kGwrxg [KgxbAq WgzKgi [Kg mkdmgqeg!

[KgxbAq WgzAKgi [Kg FOdfeq mpZkdsg akTsprxg oEFjdwxg a[Oi mkdmg!

aSOTxg wOGFOdKgi akjslG fyqxg sbrOivkq _kGwrxg [KgxbAq WgzAKgi [Kg mkdmqeg!

[KgxbAq WgzAKgi [Kg FOdfeq mpZkdsg akTsprxg sjg wkTSGw \kqxl okTqrb \liKgEq fkkT!

[OEfDjwDjleb\jKgi KlAxGfbe ag[OT s\kqb fOZkE fOZkEq KkgEWAr Fqd wgeq oOGeq fZkTWrl!

vkBSGw wbjdeq [arg ag[OT s\kqb Fqd wgeq oOGejdwr [OEfDjwDjleb\jKgixg Fyrki \kAe vkBT!

[OEfDjwDjleb\jKgiqb wbdegi FyxGw fZkTWrl!

aoyKke mkTjkAqge mArA [Kgr [Wq mpokB [arg TKgi ebiKgG wgqgjAmgqeg!

mArA [Kgxg mpokBr Fkq wOGmAKgi fON fONw aokB mp!

aegwbjr Fkq \kq KlM \kAe mkdsrq wkAqg aSM s\k mp!

aKgxg aebir KDflqg\j, mlAe xDjkK [arg rDjlxOE WDjbGevgiq wEq \kT!

KDflqg\k [Kg \kAe FbAq aSM [aeg!

[rbqb Kbxj WDjgrg [OT!

oycgdsg afAr rkTqlfGKe ekq ag[OT aKgi \kAe mpjg!

Kbxj WDjg [OTq vgEckd aSM s\k rkTqlfgKge ekjqKgie wkAep!

KDflqg\k [Kg ajki skTe Fkrbe wOGFOd \kAe wbFOdmqrg KlEagGmOEr \kAe skEexeg!

aegwbjxg mpokBr KDflqg\k wkAqg Fkqr \kAe vbep!

wOGFOd ajki skTe wbFOdw \kxeg!

aegwbjxg fOZkE fOZkEq [okiq aWA s\kr mlAe xDjkKKb wkd KEe Fkq \kT!

wkAqg aSM [KgKb aegwbjxg mpokBx \kAe vkeq [arg \kAe oyxEq [OT!

KlEagGmOEr vkBe skEeq wbjdsrq wkAqg aSMKgi [Kg wkd KEe Fkrbe KDflKgxg [OTe \kTWeq oOGeagEeKg!

mArA [Kgxg fbimAvGfg mArA [Kgr mpjgq [pSOT wbAede KlAcxrqeg!

ZKgxg agjOM [pSOTe Fqd Kb-eOAqxg opeqg mpqx mOTee \kTWq SbEekT [a wbjdeq oOGeagEeKg!

KDflG [Kgr wkMmgq mpZkdd [KgeKb mArA [Kgr [oOiq wbjdeq vIq \kq agG\li vImg!

ag\kAxg [OTq KclKE s\kKb myrbe Fqd fyjki wkTSGseg!

vgi [arg fAr mpjgq [pSOT wbAeade [ae [axfgx ekG, vGeqgKgi TskTSbAee vGw fZkTWrl!

vgi fA FOi akEe vkBSGagEeqxgrad wbEe oOGeagEeKg!

mArA [Kgr oycgd [oOiq s\k mkdmqeg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr _k Zkimrbe rgwkjGalEG [OW sajK [lEr TErKfDjgcxg wDjgEKgwkM KlsDjlfjg [lM mkSlje okTSg, aegwbj WbG wDjOKlKgixg wDjOflEKg[lM \kAe mpq aWA [aeg!

sOMr KDfOjlcevgiq egiFge KlAxGfbe mArA [Kgr wbFOdmgq wOGFOdKgi [Kg akioEreq oOGeq vIT!

aegwbjxg aWA s\kr myB KgiBxg mAr Sbaki vkBKgEoErbe wOGFOd \kAe wbFOdeq oOGeq fZkTWrl okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr TErg\kE vlAqj [OW sajKsg [lrgKelM rgjldfj aRbwjek zOagd, agegKfDjg [OW WbG wDjOKlKgi \begGsg Tseagd [lrzkTcj rk. qgcOT sbakj, rlwbfg rgjldfj [lK [lK [xj_kM, aegwbjxg [lrgKelM vgW KlsDjfjg KO\q [Sfkj [arg sajK [lEr TErKfDjgcxg rgjldfj [lA mbTSAKb rlcr WASg!