TODAY -

xkjalE alsgi- KDfgGvgixg fDjlegi wDjOxDjkA oyrOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 13 2018 : Kg [lA [lM fkfk fDjKsg agG\li aSkr aegwbj sDjg[lKEKe falimOi rgKfDjgd [lragegKfDjlKE, xzjEalEG [OW aegwbjx wbEe KgErbe xkjalEG alsgi KDfgGvgixg ebagG 35 eg mlNfe vGFxrq fDjlegi wDjOxDjkA [a ZKg TAWkMxg 3 Kg fkd\lM TErKfDjg[lM TKflGf oyrOdSDjl!

fDjlegi oyrOdwxg FyjArbr mlqj [lEr TAwDmOTalEGsg wDjgeKgwkM KlsDjlfjg, wg sl Kgioe vgW xlKG [aKbi eOelxg rg Kg _jKki obi\Oe xlKG [OW [Oej [OTrbe Kjbd \kSg!

FyjA [rbr Kjbd \kSgq aegwbj sDjg[lKExg wDjOwDjkTfj sOTcA zkKbejkce WOirOdSgqr KDfgGvgi Sd opjx Wldfjg [ar oldf KgcgEeq \kjOT!

Wldfjg [ar Fqd Kbxl okTq fkjxrg Wldfjg [rbr sjAe Fqd KbT, Wldfjg [rbxg rgKgwDmgE sjg mp [aKbi Wldfjg [rbr wbFOdmgq wOG [rbxg sD_kmgfg s\kA ajb [OT okTqKg SIoEq [a vIT!

a\kAKg SIeeq aegwbj sDjg[lfjKe KgErbe fDjlegi wgqeg okTSg!

fDjlegi [Kg falimOi rgKfDjgdsg SD_kTrxg mkTjq Tabirxg falimOi rgKfDjgd [lragegKfDjlKEe ag[OT 50 SMmq afbir ebagG 35 eg mlNfe aegwbj sDjg[lKEe fDjlegi wgrbe [Wq cOq _kjsj wbFOdseg okTeKb aokde aSk fkSg!

aokde okT, wkiFOdmgq fDjlegi [Kgxg ajb[OTq wkErArg vgir mpq mkTjq [aqb aegwbj sDjg[lKEe ebagG 35 Sd fDjlegi wgjx Fk [ar mbwk 7500 fkMoEq mOTee aSOTr fDjlegi mOTjq afbir alvgE [aKbi KOmj mlAN wgrbe aAmx mpjAq TabiKgi ZkMoEq [aKbi aKgqb ZAeq oOGeq okTqKge wkiFOdmgq fDjlegi [Kgxg ajb[OTq wkErAeg okTSg!

aegwbj sDjg[lKE, Kg [lA [lM fkfk fDjKG [aKbi falimOi rgKfDjgd [lragegKfDjlKE [obAe FaOT Klie oOGerbe [fONw Tabi 200 [ax KlM fkMoEq ZAmxrg vog 2/3 rrg aegwbjKg olEe ZkExrDj okTe SMmg!

aKg aegwbj sDjg[lKExg eGfe aegwbj wbAqxg [OTe akT wkdw mAqg [a [OTxeg okTe Fkcp okTe aokde aSk fkSg! fDjlegi oyrOdwxg FyjA [rbr Kg [lA [lM fkfk fDjKsg agobG qgKD_ekG [aKbi [zgKld acbArkjKb Kjbd \kSg!