TODAY -

TjkE [arg Tjkdf \bok okqr ag[OT 407 KgSDjl
Source: Hueiyen News Service

flojkE, eqlAqj 13 2017 : jg[ldfj KDslM alxegvbG 7.3 xg vkir sEe \bok okqxg FyrOd [a FOdSgqr Tjkd [arg TjEr ag[OT 407 mOA Kgjl oke mpqkd [egxg KDflG agrg\ke WOirOdSDjl!

ag sEqxg Fqd wkTSGmgq jlKsD\b _kjsjKgie [fld [skT ajdf eEKgESDjq ag[OT s\k sEeq oOGejg!

KDflG flmgzgcEe okTSg, TjkEr ag[OT 328 KgSgqx mOTee [fONw ag[OT 2,500 jOA [KOd [wE eIml!

jlKsD\b _kjsjKgie [Kgq odvki s\k [fld [skT ajdfxg myFOdeq oOGejgq ajAe [Kgq agxg aKgi olExGmdw \kT okTe Fkcejg!

eOivbN FIq TjkExg fOZkE fOZkEq wDjOzgEK s\kr \bok okqxg TegM WISg!

[rbqb SD_kTrxg WgzA Fge KOdmq wDjOzgEKfg sjakEKkoeg!

Tjkdsg ZASprxg sgmOagfj 15 mkNe mpq wDjOzgEK [Kgxg KkjwOM-T-cokq skBEfgr ag[OT 236 olEe KgSg okTjg!

Tjkeg\E KDflG flmgzgcExg jgwOjGe okTSg arbrg, \bok okqxg FyrOd [rbr mpqkde Wdmki Skq SbixIxg \bA s\kajbA [aki [fk FOdSg!

[fld [skT a\kAe eEKgESDjq ag[OTKgi sEeq oOGeqr jlKsD\b _kjsjKgi [_kq s\k ak\Odejg!

\bok okSDjq afbir aWA s\kr mlErKDmkTr fyjdwrxg ag sEq [aKbi afli wkiqxg Fqdf [wEq FOdoESg!

FyrOd [rbr TjkExg wDjOzgEK 14 [aki [fk FOdml okTe KDflG flmgzgcExg jgwOjGe WOirOdSg!

TjkExg KbwDjgA mgrj [\kfOmk [mg Skalege FyrOd [rbxg afkir [_kq WOirOdSgqx mOTee xzjEalEGsg [lclEKg wbAead ake ake ZAq Fkdf ag\kAxg afli wkieq Fyjki mySGsrqeg okTE SIoESDjl!

\b [lK cg[OmOcgslM Kjzlxg jgwOjG afbi TEe TjkE [arg Tjkdf FOdSgq \bok okqxg FyrOd [rb jg[ldfj KDslMr 7.3 \ye sESg okTjg!

Tjkdsg alfg[OjOmOcgslM [OWgKMKgierg skjrgKfkE jgcExg Kbmlakeg\k wDjOzgEKf TwgKlEfj [OTSgq FyrOd [rbxg alxegvbG 6.5 eg okkTe WOirOdSg!

\bok okSgq [rbe ajA [OTjx Sk FIq akTspr qkxrkrfKb mpqkd egdSg!

agwkTjq ag[OT s\ke aKk aKkxg a\bA [aKbi [_kkiq qgMrgiKgirxg aKkk ogiceq vlEFOjejdSg!

mpqkd [egxg Kgfg [\kAqr oycgd WkBq ap WIoEq ZArqx mOTee \bok okSDjq afbir old old FOjdw [Wfj KOd sgqrxg ag[OT mgKgi s\k mAqg [aKbi wkjdf mpejg!

Tjkeg\E KgKaOmOcgslM KlEfjxg jgwOjG afbiTEe oycgd WkBqr [Wfj KOd 50 jOA FOdSgqx mOTee afbirKb s\kjd FOjdw \kT okTjg!

Tjkdsg [OTe Kbmlakeg\k Kgfgxg eOiwOdf sgmOagfj 75 mkNe mpq rjqkErgSkE fkBEr SD_kTrxg vkBe [aki [fk FOdSg!