TODAY -

wOdwr ZkTjgqg ebwgavk [ax ebwg [ax TKgirxg Kge WIml
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, akjv 20 2017 : wOdwr ZkTjgqg ebwgavk [a [aKbi ebwg [axg [Kgq odvki ZKg [\bd wbi 9 mOA fkqr sdvgi rgKfDjgdsg sdvgi wbmgK KDflKEe sOEq TjliqE o_kTjy mkTqbi mpskTr mpq wbSDjgrxg WIml!

mpSgrDjqg ebwg [rbxg aagi mkTfOEcA KekmlAqg [lmg\K TvE (18) syT!

aokd TjliqE o_kTjy mkTqbi mpskTrxg mkTfOEcA jbogrkK [lmg\K TekBqgxg avkebwgeg!

sdvgi ok\j KlslErjg KDsbMr sDmkK fb[lMW (KkTEK) fArbe oycgd oycgd sDmkK fb[lMWsg [ldckA Fkxrq aopjOTeg okTjg!

aokds mOTee WISgq wOdwr ZkTjgqg ebwgavk [rbx mkTfOEcA KekmlAqgx sArye wbSDjg [rbr wbEe Kgjx mpjAqeO okTqxg vN vkq ajg aSOi SIq ZArDjg!

Tabi aebixg ag[OTe WOirOjdwxg afbiTEe Zjki ebiFgM wbi 4 jOA fkqr a\bAr mpjAqrxxg aakx aqbixe Zke3b [a akiSgqxg Sk _ki vlErbe FgejgZp vpjdf \bArxg FOdSqeg!

Zjkirxg oEcgMmdfqrxfg ebwgavk [rbxg aOqkTM WOEr TjOT mOTq [OTe Fkjdw alKlc [rbxg flmgWOE eAqj [rb ebwk [axgeg okTe myrbe vlE vOiqDj okTe oIeqxgrad sOM fjlG/ egwkMmd fySgG!

[rbqb flmgWOE sOM [rb mySGwgjdSgrl!

Zjki ebagrki wbi 8.30 jOA fkqr sOM [rb mySGmdSg!

ebwk [rbr oIqr aokdfg KekmlAqg vlErl, KekmlAqgrb aokd aKk aFEf Kgcxeg okTe oErd ajdKg \kAe fOTe okTqeg!

aakEeqKgixgr mpqDj \liqg\b okTe WOirOjdSg!

aokdfgg sjg mArxggeO okTe oIqr sD_kdKgWkTrxgeg okTe SbAmAmx aOqkTM WOE [rb FAcgESg okTeKb Tabi aebixg ag[OTKgie WOirOdSg!

Tabi aebixg wkB [Kge aSk fke okT, ZKg eOiZkMmdw WkBqr ebwk [ar vlESDjqOT egirbe mpeSg!

vlESgq [OTjrg wkB okTrodw \kT SEe ZKg [\bd Kkxpxg [oM Sj wkB fkdSg!

KekmlAqgxg awk jbogrkKe ZKg [\bd wbi 9 mOA fkqr Zkeb Fgq FOjdwr aSOTxg \bA aekdf mpq wbSDjg [axg awkEr avkebwgxg KlErM Bqrxg wbSDjg [rbr sbArbe Fgjbqr [Kgq odvki [eg [rb WISgqeg!

[Zki [rb wOdwr ZkTjgqgeg okkTqxg SbrA [OTe [Kkiq SOTjg \kBjAT!

SOTjg [rb sdmx sjgxbAq [ae wbEKgEqxg SbrA WIrq ajAe [Zki [rb KekmlAqge KgjArkTr wOdmAqDj okTq wbmgKe \kAe sbNe FgxGmg okkTjg!

ajd [Kgr, mkTfOEcA KekfOAqg [lmg\K TvExg agokG/ agKg [rbqb \kegirq WOirOdfbe ZKg ag\kAxg [OTq agWA [a wkiFOdfbe cl [l Kg [a KlASDjl!

cl [l Kg [rbxg aagi qDjbflM sgmgi [OW agK KekmlAqg okTe FOESDjl!

cl [l Kg [Kge FyrOd [rbqb \kAe odvgEe myqx mOTee wbi 36 sg aebir agokGw wbFOdB, alcgKfDjg[lM TEsD_kTjg fyrbe fKli fKliq mImk mIcggE wbFOdB, cl [l Kge vIKgMmdw Fqd FyjAKgir TjlqE, o_kTjy [arg akTjlAqAxg ag\kAe afli wkiq [aKbi agokGw wbFOdfDjg WkBq [Kgq odvki myrq okTeKb _kjlN mySDjl okTjg!