TODAY -

fDjgwbjkr aegwbjg ekG \OdSGeq oOGejg, sMvjlM KlEfj Kkqr fliqkiqg\b: rgwd
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 21 2017 : fDjgwbjkr mkTegiFy wbFgq ojkBqxg FyjA vog Sbrgixg wkiFOdwx mOTee aegwbjg ekG \OdSGeq sEe oOGejg!

sMvjlM KlEfj [a Kkeqxgrad fliqkiqg\b okTe wbFgq _lMWg\j [lEr sMvjlM KOKkTfg, [qOT exj fDjgwbjkxg clejlM KlsDjlfjg KgekA rgwde ZKg TAWkMr wkBagKgix Beqr WOirOdSDjl!

sOebi aakir mpq BsMxg [OWgKf ZKg wkBagKgix Beqr KgekA rgwde okTSg, vog s\kxg aakirxg fDjgwbjkr mkTegiFy wbFgq mkT ojkBqxg FyjA mlNfe wkiFOdfbe mkdmg!

aegwbjxg ekkG \OdSGeqxgrad \kAe sEe oOGejg!

fDjgwbjkr egiF aegd qokrbje wkMmgZp afArxg oye mkTegiFy wbFgq mkGw oyjAqxg _kjg mp!

afArbxg fDjgwbjkxg aokjkeg [Kg aegwbjg egZOMeg!

mkTegiFy wbFgq mkT ojkBqxg FyjA wkiFOdwx mOTee ekGsg [OTq s\kKb Zkde vGmg!

fDjgwbjkr sMvjlM KlEfj [arg xlKG okBK Kkeqxgrad aegwbj vgW agegKfjr fliqki wgqg\b okTE Fk [Kgxg 19 r vgW agegKfj Berbe fdKgESg!

vgW agegKfjxxg akTsprxgKb fDjgwbjkr mkdmx \liKgExl okTqxg Fkcq wgjdSg!

mpZkdsg akTsprxg afli wkiqg\b!

BsMe vog Sbrgixg [OTe fDjgwbjkr mkT ojkBqr vkBe afli wkirbe mkdmg!

mkT ojkBqr vIq wOGmA s\k BsMe afli wkimg!

fDjgwbjk mpZkdeKb mkTegiFy wbFgq mkT ojkBq [Kg fDjgwbjkxg WlKfgqlM slmlErjxg mgKGf okNml!

fDjgwbjk KDflGsg qclGf mbwk mkS [aKb okNwgjl!

fDjgwbjkr wbFgq mkT ojkbqxg afAr [jkN [jkNw aWA s\krxg mkdep!

ag[OTKgi [Kgxg mpWAeviqxg SbrOivkrq s\k ak\Odep!

sMvjlM KlEfj [arg xlKG okBK Kkq fkjqrg \kAe SbrOi vkxeg!

ogjA [Kgxg afkir agG\li vIqg\b okTeKb WOirOdSg!

wkBagKgix BeSgq [rbr _k Zkimrbe BsMxg sEzgej [lE aegfOE aZkie okTSg, fDjgwbjkr vogSbrgixg ceb_kjg Fkr wbFgq mkT ojkBqxg FyjA wkiFOdT!

mkdsryjgq vog [Kgxg ceb_kjg 7 fxg ebagG aZkeg vbNe fDjgwbjkr mkTegiFy wbFgq ojkBxeg!

oySgq vog s\kxg aakirxg oye BsMe ag\kArxg afli myjx fDjgwbjkxg wbFgq mkT ojkbqxg FyjAr Kjbd \krbe afli wkirbe mkdmg!

fDjgwbjkr mkT ojkBqxg vN vkq aKd [rb mkdoErbe ojkBjdw afAr aegwbjg ekGsg [OTq avG s\k Bq WImdml!

mkT ojkBq afAr fZkTWre fyxrq ekGsg [OTq KdfA s\k [rb BsMe aWA [rbr vGfbe mkT ojkBq oyjdwrxg egiFge vGFq ZAml!

aKge ajA [OTrbe fDjgwbjkr aegwbjxg ekGsg aKd s\k Bq WImdml!

aegwbj mpZkdsg akTsprxgKb agG\li vIqgrbe sMvjlM KlEfjevgiq Kkqr afli wkioEegiT!

aFI vogxg ceb_kjg 7 fxg oye wkiFOdsryjgq mkTegiFy wbFgq ojkBqxg FyjA [Kgxg Kjbd [a [OTe eksg [OTq WgcOMevgiq wOGmA s\k BGw almk [aKb fyxeg okTeKb WOirOdSg!