TODAY -

qg cl wgrxg fOdSDjq zlfjkE ; wOmgfgKgKD\kE [O cOT sOixDjlKf \kBjxeg
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, rgKlAqj 01 2018 : qg cl wgrxg fOdSDjq aegwbj mlcgKmlfgq [lKlAqDmgr s\kjd oEe alAqj [OTjAmq okEexg agegKfj [OsDjA cOT Fk [Kgdg 3 r sOixDjlK wkjfgr \kBjxeg okTe mkBFOdSDjl!

sOixDjlKf \kBxryjgq [Kg WA wkAqxg eGfl, qg cl wge mbvgiq mpZkdsg afAr [OTjdmgqKgi [Kg Flieeqeg okTe zlfjkE wOmgfgKD\kE [O cOTe WOirOdSDjl!

sd_kr mpq [ldK agegKfj [O cOTxg \bAr ZKg wkBagKgix Beqr aokde okTSg, qg cl wge mbvgiq mpZkdsg afAKgr [OTjdmgq WgzA s\k [Kg Flieeqxgrad sOixDjlK wkjfgr \kBeq mlNejdweg!

[oM maE [arg ag[OT s\kx fkejq afbir WgjlN [Kg myjdweg!

Fk [Kgxg 3 r sOixDjlK wkjfgr cOTEG fyjxeg!

Fk [Kgxg 7 f KdSI akTSIeqxg FyjAKb wkiFOdmxeg!

sOixDjlK wkjfgr \kBxryjgq [Kg WA wkTegiqxg eGfl!

qg cl wg mpZkde vGFjgq s\k [Kg Flieeqxgradfeg!

qg cl wge mbvgiq mpZkd [Kgxg afAr vgEre mkTjqKgixg mlNmg okTe _kWA s\k WOirOdmg!

[rbqb mArA [Kgr mkTjqKgi [_kq WgzA [ar ogiml!

vkdFOi xD\kKsg aaM okEe mbwk 400 Sd [OTjAqrb oycgd mbwk 1000 olESDjl!

vli slcgr mbwk 38 \yjl!

WgzA [Kgr mkTjqKgi [_kq WgzA [ar mpjl!

mpZkd [Kge vgEre mkTjqKgixgrad Fqd fyxeg okTe WOirOdmx Fqd [OTe wkTSgfqe ag\kA _kejl!

WgzA [Kgr fZkTWre wOmgfgdKf [abd oEe \kBjdweg!

KDflGKgr oycgd [OTjgq WgzA [Kgr wOmgfgdKfxg fOdw okTqKg sgrbe vlEqxg a[Oi akExeg SMmg!

fZkTWre Flieeqxgrad wOmgfgslM wkjfg [Kgr \kBrbe Fqd s\k fyeq FOdjgmqeg!

WAxg FOTrOde agoyq mpfl!

wOmgfgKD\kE [a [OTe mArAKgxgrad fyq \kq FqdKgi fyxeg!

wkMmgq mpZkd [Kg qDjld \kBrq xkjgr rDjkTzj opfqe Fyqx akEejl!

agegKfj vpq ag WkBq Wkqxg WgzAr mkdml!

mpqkd [Kgxg aKgi \kAmq myagKgie wkjmg\kalEGsg [sOTqr FOAcgErbe SOicI vIKgMmg!

myagKgixgrad mpZkde agG\li vIqgjdfqrxg [_kq s\k ak\Odejdfbe Toy mkdmgqeg!

myagKgie [_kq s\k ak\Oderbe mpjqKb mpZkde fyWA FOdwKgi fyqgreq SbrOivkrq WgzAr mkdmgqeg!

KlEfjr wkMmgq qg cl wge mbvgiq mpZkd [Kgxg afAr [_kq s\k ak\Odejg!

aegwbj \begzjKgfgxg TKb [KgKb afA Kkie _kjOTKgE wbjdw ZArqrxg cjelM Kgioqb [lragegKfDjlfj okNmx Fqd oyjdSgqeg!

[lA \bxg TKbr _kjOTKgE wbjdB okTe SOicI vIKgESgq s\kqbKb FkxGw WOirOdmg!

vog 7 SbEfkdwxg afAr aokjkc xAzgj Kgioe [abd oEe [_kKgiqb akTFg wgrbe mIFqkMr sOiebi [OTrbe wkESg!

mIFqkM okTjgq aWA [Kg wb_kjgx KkxOEeq \kAe ajb[OTq aWA [aeg!

[KgxbAmq aWA [Kgr aegwbj \begzjKgfg [Kg mgiSGeq \kAe _ke oOGejq afbir \begzjKgfg [Kg mkdSgqeg okTeKb WOirOdSg!