TODAY -

Kek sOebir vgiqbjOT fAqbjOT agWA wkiFOdfbe _kjlN mySDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 10 2013 : aegwbjxg mpZkde Kek sOebi myKgErbe Kek sOebix egiFyx KlGe SkTeoExeg okTqxg _kWA s\k \kBq vljOM [a Kek sOebi KlAxG mbNf FkjdSgq [rb ZKg Kek sOebir vgiqbjOT fAqbjOTxg agWA wkiFOdmq afbir mpZkdsg vljOMrb jgcld fySDjl!

Kek sOebi KlAxG mbNsg wDjKgrlEG vgiKbqA xOwkM avke wDjgKkTr fyrbe vgiqbjOT fAqbjOTxg agWA [rb ZKg [\bd wbi 11 fkqrxg wkiFOdw oySg mOTee _kjlN 6 [aKb mySg!

vgiqbjOT fAqbjOT s\ke WAWAmkixg mpfli [OTSg!

ag\kAe sbNe SEejq afbir mySgq _kjlNKgirg, mpZkde Kek sOebi KlAcgExl okTjqrg vgiqbjOT fAqbjOTxg [wkAq afbiTEe Kek sOebi myKgEre, TegiFyKb sOebirxg mlioEre mpoMmx KlAxrqeg, mpZkdsg [kjG [lEr sMvj rgwkjGalEG rgwD\bfg KlsDjlfjgxg vljOM ag\kAxg agWAe jgcld fyjl, Kek sOebixg WgzA KOdvgMmdwe [SI [op, jO\lM skBEKgM Kek sOebix fkejx KlAxG KkxGwxg Fqdf akT [OEKgMmxeg, Kek sOebi ogjA [aGfr aegwbj mpZkde myKgEq \kjOT mOTee egiFyeKb sOebi FkrOdw [aKbi wgFOdw \kjOT, ag\kAx mOTee ZKgrxg oyjx Kek sOebi Zkd KlEqx mOTee KlAxG KkxGw oyjxeg [aKbi ag\kAxg [wkAqxg ak\Odf mpZkde aSk fke Kek sOebi myKgEeq oOGejqrg ag\kA wbEe FlieagEeq okTqKgeg!

agWA [rbr SbjkTmkdw \bAekA xyjaeg, _kiSpjkdw KkTSOA _kimlE, SD_kT mkdw FOdvOA TqbiZOoM, \kTKDsbM mkdw ZkiqA eOi\kT, mkTWA mkdw KmkA qgjlErDjO, SkqA mkdw [kj sl Kek\kTa [aKbi [oMmbN mkdw \bAmlAqA apjkqKb WAWA mkixg mpfli [OTSg!

agWArbr _k Zkimrbe SbEwbj zgmlcxg [OFOjgfg zkvbie aegwbjxg Kek sOebi [aKbi egiFyxg mE-FbA akiq \kjOT!

aegwbjxg egiFy vgiag fAagxgeg!

aegwbjxg Kek sOebi mpfDjxrg vgirKb akixeg okTq _kWA s\k FASg!

mkTegiFy SNmkiq FyxG mbNsg [lKgKflEG KlsDjlfjg [lA fOAqge aegwbjxg egiFyr mpZkde KgiejdmgqKg aegwbj ag\kAqb Kgieqeg okTSg!

oD\balegKG wkjfgxg clejlM KlsDjlfjg _kT qgjlEe egiFyx Kek sOebix KlGFOdeq okTqKg aakx avkx KlGfOdeqxbAqeg!

sKfajg mO abGFGw \kjOT!

[kT [lK [OWgKkj [OTxlj agegKfj [OTxlj Kek sOebi mpZkde myKgEq \krl okTqKg SIrqj oImdmg!

obErbixg _kT [kj [SbTe mpZkdsg WgjlN vbArl, wkBKg fkqrxg [_kq WOirOdw mkdweg!

sOebi mpfDjqrg [pSOT mpfDjl okTSg!

aegwbj wgwMK KDfDjxM sagfgxg [lK KD\kAKbErje Kek sOebiqb myKgExl okTqKgKb SEFq ZArq ag[OTKgi [OTjAxeg!

egiFyqb qgMrgi [ar zjkr mpoMmx sOebi myKgErbe KlAxl okTqKg Fgsk fyeeq [OTjAxeg okTSg!

oljgsOExg zg wg [lM jfEeKb vog 10 jOA [Kg mpZkde Kek sOebi myKgEeq oOGerbe mkdmgqeg!

ZKg WkB Flierbe mkdSDjqeg!

[pSOT wbEe SbGKAerbe Kek sOebi [Kg KlAxGagEeKg okTSg!

[OM aegwbj \bF wDjOfldKE sagfgxg [kjcbE flMopqe aegwbjxg KdfA FbxkTeq rlMmge vwg Fkjdwrxg Kg [lA TqOqge Fqd wkTSGw [OTjAxeg Fkcp!

Kek sOebi mpjgaSp ([ogiq [OTe) aegwbj egifAmAag okTq skBq \kjjOT okTe KgEq akMmg okTE salEG wgSg!

TNKkxg zg wg vgiSp mb_kivkeKb Fyjki [Kg TErg\k xzjEalEGe KgEq akMmg okTSg!

Kgfjk qlxAe [pSOT wbEe mlNagEeq aFy fkT!

[Zkir sqOd wgjx FlAqxbAqeg!

egiFyeqb zjkrxg \bAr mpq \kqj oImdmg!

ajkA KlEfjxg egiFy sl eAqke Kek sOebiqb mpZkde myKgMmx wDjgckN fyrbe FAq okTqKg vgi [aKbi fAxg ag[OT [aGfe \kjOTrq _kWAeg okTSg!

ajkA SbmlExg KlsDjlfjg mbTsIe Twk Twb afArxg, mkT okdfdfxg FAmAq egiFy wOwjfg sekAfe KOdw \kq eGfl!

mkTeKb ageKb \kjOTrq _keg!

ag\kAe Kek sOebi sEeq oOGeqr Kjbd \kxeg okTSg!

TAWkMrxg sgmOagfj 83 FkNe mpq obEqbirxg Kg Skjeb fkiSbMe aegwbj egiFy wkEq mpwkd [OTe egifAe mkdSgqeg!

mpZkdsg _kWA spryebir \kq ZAmOT!

egiFy mpfDjqrg aegwbjxg wb_kjg mpjjOT, [kTrlEfgfg, sKfajg mOTe akiKgMmdmxeg!

Kek sOebi KlAxGsl okTqKg \kT [rbqb myKgEqrg \kjOT!

[pSOT SbGKAerbe wDjOfld fyKg mpZkdfKb [kwgM fyKg okTSg!

agmkMxg zg wg aOTjkiFlA ekBrkml eSOAqe aegwbjr SbErkagEejgq Sbrgiad wkSIqxg avk aKb Zkdfeg!

Kek sOebi sEq okTqKg [pSOT Sbrgixg Fyrkieg!

Kek sOebi TqbRy wkSIq mlire mpjgqeg!

[pSOT Sbrgie mbwk [aaAf SkTejx KlAxGagEeKg okTSg!

Kek sOebi jO\lM skBEKgMxg wg fOAvk [lGzOslGe vog Kgxg cbE 22 r slqgelGe _kjlN myqKgxg ak\Odf ag\kAxg SOicI oyjdSgqeg!

mpZkdsg Fy[Oi wbdvlM Kliq eGfl!

BKgG F[OTrq [aKb \kBjg!

sOebi KlAxG KkxGwrg skTrl, egiFyxg sKfajg akioEq \krl!

egiFyqb a\bA asp mpfq [OEFOdsl okTqeg!

ag\kAe [OTe Kek sOebi KlAmKg okTSg!

FyjArbxg ajb[OTq _kjOM wgjrbe Kek sOebi KlAxG mbNsg clejlM KlsDjlfjg wbSDjoOiqA [jkq aZkie mpZkds Kek sOebix v\lGejgqxg afkir ajgd vbAe wkBrASg!