TODAY -

wgwMK _kj xDjbNe wqDmgd skjWg\b fyxeg mkBFOdSDjl
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, [OxKG 12 2017 : mkdmgq [OxKG 15 r wkiFOdsrq mpqkd [Kgxg TErgwlErlEK rlxg FyjA qOTsOG fyqx mOTee ebagG [Kgxg [\bd wbi 6 fxg ebiFgM wbi 6 WkBq aegwbjxg aWA wbAeadf wqDmgd skjWg\b FAxeg okTe sl Kg wg- wgwM'K _kj xDjbNe FkrOjdw vljOM [ae okkTjg!

mbN [Kgxg KlEfDjlM agrg\k sO-[Ojrgelfjxg KlsDjlfjg sajlr mlegE apfpe FkrOjdw vljOM [ae okT, sImpwkdf TErg\kE TErgwlErlEK rlx ajg mpee sjgxbAq aSM [aGfxg FyjA wkiFOdwgxeb!

[rbA [OTead okTjgq wqDdmgd skjWg\bxg wbiWA [Kgr [ek [\ld, Wk\j KkjzgK, _kfj KwDmkT, jgvb[lM KkjzgK, TmldfDjgdKgfg, wDjgEG [lEr TmldfDjOegd agrg\kevgiq Sbrgiad sOAFOdseg!

sjg ajAxgrad slKgwg- wgwM'K _kj xDjbNe TErg\kE TErgwErlEK rl KlmlqDjlKE FgimgqeO okTqxg afkir wMrbe vljOM [Kge okT, TErg\k okTq mpqkd [Kg wOdfDjgZpr qDjgfgK sDjkBEe [\kq wgjx mkdSgq TKG TErg\k sAweg syq mmOEq skiqb [a KlzlEfgE KlEvbjgxg [ZEq Kjbdf KbjGf vIKgMmdmx abXM [lAwjj cokixgjx TeSgq \ke vljOM [axg afbiTEe KbGf Wldfjg okirbe mmOE Tfgd fyq oySg!

aSk fkjdw [OTE TKG TErg\k sAwege mmOE Tfgd fye afA [rbxg vjkieq wOmgfgslM Kgekjg[O [rbxg SbrOivkq myrbe wDjkTzlG [kjag KlAmx fbir TErg\kr vIKgMmdw [OzjKgc jkTzMKgi fdFOdSgqf eGfe afA [rbxg e_kq [arg egckAe wkEq mpqkd avk avkKgixg ajdf rgzkTG [lEr jbM wOmgKg KkEerbe abXM [lAwkTjqb ajb WIe akioESgrbe 1757 [l rgxg [rb_kTrxg 1858 [l rg WkBq mOTmA mpZkd awbi Wke vGFSg okTjg!

[rbA [OTead 1858 [l rgr FOdSgq KgwOT aD\bfgege ajA [OTjx vbdmg wkTKgESgrbe 1947 WkBq vGFSg!

fkisd [rbr ajOArOA mpZkdveqxg mkMoy skimbN s\k [a avg avgr KlAxGejdfbe [Kg [ek \kBq [WOiq egifA SOMmkB [arg [jOEq mkEcI s\k vIKgEejdSgq TErg\kE sOmOeg[lM ogKfDjgxg mpakkTr [pSOT wbAqe Bq WImg!

vog mgKki KgGe mOT vErbe TErg\k syq mpqkd [a qDjgfggK jkce KlAmq fbir rgsOmOeg[lmkTclKExg wDjOKlK ffyrbe [OxKG 15, 1947 f TErg\kxg egifAq WISg okTeKb aSk fkjg!

aSOTe WISDjgq egifAq [rb afA [rbxg TErg\kEKgie WIq eGfl qDjgfgK TErg\kxg sOmOeg[lM KgKflArxg FpFjdfbe eg[O TAwjg[lmgKG TErg\kxg eg[O sOmOeg\lM KgKflA [ar fDjkEKWj [OW sOmOeg\M ogclaOegd SbGKgEeqeg okTe myq vbAxeg!

okTjgq _kWA [Kge aSOT qDmr jgmlKE KDflGKgi wbEKgErbe eye wOdmdw TErg\kE mpqkdsg _kkWA [OTjxkB sImpwkdfg TErg\k wOdfDjgZp akicyee qDjgfgK TErg\kxg aSkr sOmOeg[lM KDflc [OTe mpq eGfl qDjgfgK sDjkBExg aSkr wDjOfldfjlG wDjOzgEK [a [OTe FAmAqeg [leldKlKE fyq mpSgrl!

TErg\k [arg sImpwkd [egxg oyjdWA [arg mpZkdmOE fOZkMmg okTqKg wb_kjge mlirDjq SbrA [OTjg okTjg!