TODAY -

'aegwbj \begzjKgfgr agG\li vImxeg'
Source: Hueiyen News Service

TAWMk , [lwjD gM 15 2018 : SbEekT [Kgxg SD_ kTrxg [_kiq fkTqI aopsOM [OTjgq aegwbj \begzjKgfgr [OTjdmgq WgzAKgi [Kge SbEekT [Kgqb TskTWgjbd SbAoMml!

[lA \ be SbEekTr myWA FOdw Fyrki [rbKb myjdfq sbTjl!

ajA [rbe akBTKG sabegKG wkjfg aegwbje [lA \br agG\li vIeq KlA Kkq mOTjl okTjg!

akBTKG sabegKG wkjfg aegwbjxg KDflErgi sagfgxg sO[Ojrgelfj sg\ OioE aZkie FOdw vljOM [ae okT, aegwbj ag\kA SIe mbN [Kge fZkTWrq _kWA Sj mkBFOdw ajb[OTjdwx mOTee mbN [Kgxg _kjlNKgi ag\kAr WOirOdmg!

aegwbj \begzjKgfgxg wDjOWlKkjKgi ajb[OTe aegwbj \begzjKgfg fgvjK [lKOKg[lKE ([lA \b fg [l), jgKkjK KDsOmjjKgi [arg aegwbj \begzjKgfgxg KDfbrlEGK \beg\Exg Fy wbqKgie Fgskxg Fqd [aGf Kjbd \kqgxeb!

aegwbjxg mkMoymbN [arg ag\kAxg Fqd fyjgq mbNKgie Fgsk wg\b okTqr \ kT \krl okTrbe [lA \b \kBe aegwbjxg mpjgq mpZkdsg sOmlc [arg KDsbMKgir mpjgq fgvgi sabegfgr [sM [jgi Kgiqgxeb okTjg!

eksM [ajOAr wDjkTzlG KDsbMKgixg [OTeKb KlESkT FbASkTx ajg mpee fgvgi sabegfgr [\lG [wE wgqgxeb [arg KlErOi fkEq awbKgi [rbx abdeqrg mbN [Kge aSM [aGfxg \kegirq mpfl okTjg!

aegwbjxg mpjgq TEfgmldvb[lMKgie _kSMmOE WOirOdwr \kegiq [aKbi \kegirq mpq Sbrgiad mpqkd avk fkq epejOM [axg aSkr SEe epeqg SbrOivkq myqg\b!

[sM [jgi Kgirbe TEfmldvb[lM jkTGf Kgieqxg Fqd mkMoymbN \kBe mpqkdsg Fqd fyjgqKgie fyqgxeb okTjg!

akBTKG sabegKG wkjfg aegwbje TEfmldvb[lM jkTG Zkdeq myWA FOdw Fyrki [rb myeq KlA Kkjxeg!

[oyq [OTe aegwbj \begzjKgfgr aSM [aGfxg Fgskx ajg mpeq FqdKgir fgvgi KDfkW [arg jgKkjK KDsOmjKgir [\lG [wE wgqgxeb, mbN [KgeKb [lA \bxg mpjgq [lA \b fg [l [arg [lA \b [lK \b [egade Fgskxg FqdKgirxg mkNFOdeq wkBclM wgcjg okTjg!

SbEekTr abdejgq mgvG ajb [OTe [rbeg [rkeg okTqxg aag [Kgad [lA \bxg wDjOWlKkj [arg [SI [opKgixg ajdfKb fkjg [KbAe aopjOTKgirKb \kAe vkBe SkTqbi SkTqbi fkEerbe mpjg okTe WOirOjdmg!