TODAY -

[kjGsg mAr [_kG [wkKgi slqgelGf wbSGeq oOGexeg: c\lEfsbakj
Source: Hueiyen News Service

TAWkM, al 16 2018 : [kjGsg mAr [_kG [wkKgixg afkir slqgelGf wbSGeq oOGexeg okTe [kjG [lEr sMvj agegKfj [lM c\lEfsbakje WOirOdSDjl!

aegwbj KDflG smk [lskrlage KgErbe aegwbj KDflG [kjG xlmjg wlmlK sAwkBEr Fk [Kgxg 20 WkBq vGFxrq [kjG [ldcgqgKE oyrOdwxg FyjAr vgW xlKG [OTe Kjbd \kjrbe [kjG [lEr sMvj agegKfj [lM c\lEfsbakje okTSg, fbixg agjOMxgrad [kjG [lEr sMvj [Kg egiFge \OdSGeq oOGeq vIT!

[ZkiKgixgrad FAqgjArq \krl!

[_kG [wk s\k mpjg okTe SMmg!

awkErxg zg zg [kT wgKgi mkdwr [\ldw mkT wgq fkjqKb SAq FOTqg \ldwr oEcgE oEcgE wgqr wkAmOT!

[kjG sOmlcr mpjgq [\ldw mkTKgi [KgKb wgeq oOGeKg!

[\ldw mkTr vgi fAxg mpejgq ajgxg [OTq mkTKgi [arg ogimgq wbEKg aogievgiqxg [OTq [\ldwKgi wgq ZAmqrg skEexeg!

KlNflAqj Fkr wkiFOdsrq _kdKONf awkErxg [SI [op s\kKb mkdfbe SIagEeeq oOGeq \kT!

agegKfDjg [OW sMvjr [Tq s\k wgSDjl!

[pSOTxg Tekd SbMmq s\k [Kg SIoEq wkAqxgrad mkdeq okTqKb mpjg!

sMvjlM \begzjKgfg mpjl okTjx srkTreO okTe oImdwr SbAWA SIrl!

_kSr aWA [arg SMmg!

aKgr WOjlKGsg mA KOdT KOdfl okTe mpjgqeg!

elvjx edeq aWAr mpqe vkexeg SEqrxg aWA [rbr agG\li FAqeg!

Fkixxg vkBq vgir mpjgq aWA [Kgr sMvjlM sAwDmldK, WgmA Kgfgevgiq KkeqKb oOGejg!

aKgxgrad agegKfDjgr vl wgSgqx mOTee oycgd wDjOKlK oyjdmxeg okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbr wDjKgrlEG [OTSgq [kjG [lEr sMvjxg sagKekj [lA mdKagsbakje okTSg, [kjG okTjgq [ldfgzgfg [Kgr KwOjG vIT!

sImkr zgcgfjKgie \liq \keq jgxbmj [kjG xlmjg [a FAq Wxeg Fkcp!

sImk WOjG qOjrsKb fkexeg!

[kjGsg [OTq aWA FAq [kjfgKGKgir SlEeq agG\li FAre oOGexeg!

rgwkjGalEGeKb [ZAq Fkdf Fqd fyxl okTeKb WOirOdSg!

FyjA [rbxg ebixg [OTq _kjOM wgjrbe aegwbj KDflG skmk [lskrlagxg KlsDjlfjg [lE cg BfAe okTSg, [kjG [ldcgqgKE [Kg KDflG smk [lskrlage KgEqeg!

[kjfgKGKgiqb wbdegi FyxGwgq [Kgxgrad ebiZkTq WkBT!

[kjG [lEr sMvjxg [l_kjr FAmgq [Kgr rgcgflM [kjG zgcb[lM [arg WOfOxDjkWg \kBrDjgq [KgKb \kBoEqg\b!

KZkT WlKfgqlMr [kjG xlmjg, [kjG sOmlcxg aWA wg\b!

aKgr BGw Sdf eGfe \OEeqKb oOGeqg\b okTeKb WOirOdSg!